JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Jaakko Suominen

Jaakko Suominen

Mielipiteet
13.9.2021 18.20

Muisto­kir­joitus: Jaakko Suominen

Jaak­ko Suo­mi­nen me­neh­tyi no­pe­as­ti eden­nee­seen sai­rau­teen Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa 26. tou­ko­kuu­ta 2021. Hän oli me­neh­ty­es­sään 73-vuo­ti­as, syn­ty­nyt As­kai­sis­sa 22. tam­mi­kuu­ta 1948.

Jaak­ko viet­ti lap­suu­ten­sa Tu­run saa­ris­tos­sa vel­jes­kol­mi­kon kes­kim­mäi­se­nä. Hä­nen van­hem­pan­sa pi­ti­vät kaup­paa Vel­ku­al­la. Kaup­pi­as­per­heen po­jat sai­vat van­hem­mil­taan hy­vän pe­rus­tan opin­toi­hin ja ur­hei­lul­li­seen elä­män­ta­paan. Vel­jek­set oli­vat tut­tu näky ur­hei­lu­kil­pai­luis­sa ja yh­teys ”kol­men mus­ket­ti­so­tu­rin” kes­ken säi­lyi tii­vii­nä koko elä­män ajan.

Jaak­ko val­mis­tui Po­rin tek­nil­li­ses­tä kou­lus­ta säh­kö­tek­ni­kok­si vuon­na 1969. Työ­u­ran­sa Jaak­ko teki säh­kö­tek­nii­kan pa­ris­sa en­sin useis­sa yri­tyk­sis­sä ja sen jäl­keen Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa am­mat­ti­kou­lun leh­to­ri­na ja säh­kö­tek­nii­kan joh­ta­ja­na ai­na elä­köi­ty­mi­seen ja vuo­teen 2011 as­ti.

Opis­kel­les­saan Po­ris­sa hän ta­pa­si tu­le­van avi­o­vai­mon­sa sai­raan­hoi­ta­jak­si opis­ke­le­van Pir­jon, jon­ka kans­sa hän oli on­nel­li­ses­ti nai­mis­sa 50 vuot­ta. Yh­des­sä he pe­rus­ti­vat per­heen ja aset­tui­vat Es­poon ja Naan­ta­lin kaut­ta Ka­lan­tiin, jos­sa hän eli elä­män­sä lop­puun saak­ka. Eläk­keel­lä Jaa­kol­la oli enem­män ai­kaa mök­kei­lyl­le saa­ris­tos­sa ja Le­vil­lä. Mö­keil­lä Jaak­ko ren­tou­tui nik­ka­roi­den ja su­do­ku­ja teh­den. Vel­ku­an saa­ri­mö­kil­lä su­vun muis­tok­si jäi­vät lu­kui­sat Jaa­kon kät­ten työt ja lai­tu­rit.

Jaak­ko toi­mi kym­me­nien vuo­sien ajan ak­tii­vi­ses­ti har­ras­tus- ja yh­dis­tys­toi­min­nas­sa muun mu­as­sa Lau­lu-Vei­kois­sa, po­li­tii­kas­sa ja Li­ons Clu­bis­sa. Vuon­na 2020 hä­nel­le myön­net­tiin Li­ons-ri­ta­rin ar­vo­ni­mi.

Jaak­ko oli erit­täin lii­kun­nal­li­nen. Lii­kun­ta eri muo­dois­saan oli koko elä­män ajan kiin­nos­tuk­sen koh­tee­na. Hän muun mu­as­sa juok­si ma­ra­to­ne­ja ul­ko­mai­ta myö­den sekä oli ak­tii­vi­nen hiih­tä­jä. Hiih­to­ki­lo­met­re­jä ker­tyi tä­nä­kin ke­vää­nä 1200 ki­lo­met­riä. En­nen hu­rah­ta­mis­taan gol­fiin Jaak­ko oli gol­fis­ta to­den­nut, et­tä kuu­los­taa tyl­säl­tä. Vuon­na 2002 hän kui­ten­kin osal­lis­tui golf­kurs­sil­le yh­des­sä poi­kan­sa ja mi­ni­än­sä kans­sa ja me­net­ti sy­dä­men­sä täy­sin gol­fil­le. Hän har­mit­te­li­kin myö­hem­min, et­tei aloit­ta­nut gol­fia ai­kai­sem­min. Vuo­den golf­fa­rik­si Jaak­ko va­lit­tiin vuon­na 2016 ja seu­ran se­ni­o­ri­kap­tee­ni­na Jaak­ko toi­mi vuo­des­ta 2011 al­ka­en ai­na vii­mei­siin päi­viin­sä as­ti. Hän oli mu­ka­na use­an vuo­den ajan eri toi­mi­kun­nis­sa.

Jaak­ko on ol­lut tär­ke­äs­sä ase­mas­sa ak­ti­voi­mas­sa UGK:n se­ni­o­ri­toi­min­taa. Se­ni­o­ri­toi­min­ta on ke­hit­ty­nyt suun­ni­tel­mal­li­sek­si ja jä­se­net huo­mi­oon ot­ta­vak­si. Se­ni­o­rien ak­tii­vi­suus tu­kee koko gol­fyh­tei­sön ta­voit­tei­ta nä­ky­vyy­den ja tun­net­ta­vuu­den edis­tä­mi­ses­sä. Jaak­ko sai myös tuo­tua Uu­teen­kau­pun­kiin ar­vos­tet­tu­ja Golf­lii­ton se­ni­o­ri­kil­pai­lu­ja. Nii­den kaut­ta seu­ra ja kent­tä ovat tul­leet tu­tuik­si mo­nil­le vie­ras­pe­laa­jil­le, ja kil­pai­lut ovat poik­keuk­set­ta saa­neet run­saas­ti kii­tos­ta sekä osal­lis­tu­jil­ta et­tä Golf­lii­tol­ta. Yh­teis­työ ja seu­ra­ot­te­lu­toi­min­ta lä­hi­seu­ro­jen kans­sa on ol­lut Jaa­kon te­ke­män työn myö­tä ai­em­pia vuo­sia ak­tii­vi­sem­paa. Ak­tii­vi­nen se­ni­o­ri­toi­min­tam­me on tänä päi­vä­nä epäi­le­mät­tä yk­si seu­ra­toi­min­tam­me kul­ma­ki­vis­tä.

En­nen kaik­kea Jas­ka oli ar­vos­tet­tu golf­fa­ri, mie­lui­sa pe­li­ka­ve­ri sekä seu­ra­mie­he­nä ver­ra­ton ti­lan­ne­ko­mii­kan hal­ti­ja. Hän oli val­mis uh­raa­maan ai­kaan­sa koko gol­fyh­tei­sön hy­väk­si. Koko gol­fyh­tei­sö jää kai­paa­maan ak­tii­vis­ta ja in­nos­ta­vaa golf­fa­ria.

Per­he oli Jaa­kol­le tär­keä. Va­paa-ai­kaa vie­tet­tiin­kin mie­lel­lään koko per­heen kans­sa mat­kus­tel­len, liik­ku­en ja ur­heil­len. Hiih­to sekä golf oli­vat koko per­heen yh­tei­siä har­ras­tuk­sia. Muu­ta­ma viik­ko en­nen kuo­le­maan­sa ja saa­tu­aan tie­don pa­ran­tu­mat­to­mas­ta sai­rau­des­taan, hän gol­fa­si täy­den golf­kier­rok­sen per­heen kans­sa rak­kaal­la ko­ti­ken­täl­lään Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa. Tämä yh­tei­nen vii­mei­nen peli jää koko per­heel­le mie­leen iki­muis­toi­ses­ti.

Jaak­ko eli ak­tii­vi­sen ja rik­kaan elä­män. Jaak­koa jää­vät kai­paa­maan vai­mon sekä po­jan per­heen li­säk­si su­ku­lai­set ja laa­ja ys­tä­vä­pii­ri.

Jere Lai­ne, UGK Ry:n pu­heen­joh­ta­ja

Rei­jo Aal­to, V-S Golf Oy:n hal­li­tuk­sen jä­sen

Tee­mu Suo­mi­nen, poi­ka