JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
25.2.2021 12.20

Muisti­sai­raiden asumis- ja hoivapalvelut

Hoi­va-asu­mi­sen ke­vein muo­to on ta­val­li­nen pal­ve­lu­a­su­mi­nen. Se on asu­mis­muo­to hen­ki­löil­le, jot­ka tar­vit­se­vat päi­vit­täis­tä tu­kea ja apua asu­mi­ses­sa. Pal­ve­lu­a­sun­to voi si­jai­ta pal­ve­lu­ta­los­sa, pal­ve­lu­ta­lo­ryh­mäs­sä tai ol­la eril­li­nen vuok­ra-asun­to. Se voi ol­la yk­si­tyis­käyt­töi­nen tai ryh­mä­a­sun­to. Pää­tök­sen ta­val­li­ses­ta pal­ve­lu­a­su­mi­ses­ta te­kee kun­nan van­hus­pal­ve­lu­jen so­si­aa­li­työn­te­ki­jä.

Nämä on tar­koi­tet­tu en­si­si­jai­ses­ti ikään­ty­neil­le hen­ki­löil­le, joi­den ei ole mah­dol­lis­ta jat­kaa yk­si­tyis­ko­dis­sa asu­mis­ta ko­tiin vie­tä­vien run­sai­den­kaan pal­ve­lui­den ja tu­ki­toi­mien va­ras­sa. Te­hos­tet­tua pal­ve­lu­a­su­mis­ta jär­jes­te­tään muun mu­as­sa pal­ve­lu­ta­lois­sa, ryh­mä­ko­deis­sa, te­hos­te­tun pal­ve­lu­a­su­mi­sen eril­lis­ko­deis­sa, hoi­va­ko­deis­sa ja per­he­ko­deis­sa. Te­hos­tet­tua pal­ve­lu­a­su­mis­ta on kun­nan omis­sa toi­min­ta­yk­si­köis­sä tai kun­ta jär­jes­tää te­hos­tet­tua pal­ve­lu­a­su­mis­ta myös os­to­pal­ve­lui­na tai pal­ve­lu­se­te­leil­lä.

Se on ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta hoi­toa, jo­hon muut­ta­mis­ta edel­tää hen­ki­lön laa­ja-alai­nen toi­min­ta­ky­vyn pal­ve­lu­tar­peen ar­vi­oin­ti yh­teis­työs­sä eri am­mat­ti­lais­ten kans­sa. Hen­ki­lön omat ja hä­nen omais­ten­sa toi­veet huo­mi­oi­daan pää­tök­sen­te­os­sa. Pää­tök­sen te­hos­te­tus­ta pal­ve­lu­a­su­mi­ses­ta tai hoi­va-asu­mi­ses­ta te­kee kun­nan van­hus­pal­ve­lu­jen so­si­aa­li­työn­te­ki­jä. Hoi­to­ta­kuu­ai­ka on kol­me kuu­kaut­ta. Yk­si­tyi­ses­ti hoi­toon ha­keu­tu­es­saan hen­ki­lö vas­taa kai­kis­ta hoi­to­mak­suis­ta it­se.

Te­hos­te­tun pal­ve­lu­a­su­mi­sen asi­ak­kais­ta ar­vi­ol­ta 80 pro­sent­tia sai­ras­taa jo­ta­kin ete­ne­vää muis­ti­sai­raut­ta ja noin 95 pro­sen­til­la on jon­ki­nas­tei­sia muis­tin on­gel­mia. Muis­ti­sai­rai­den eri­tyis­tar­pei­ta aja­tel­len pe­rin­tei­set te­hos­te­tun pal­ve­lu­a­su­mi­sen ja hoi­va-asu­mi­sen yk­si­köt ei­vät ole pa­ras mah­dol­li­nen vaih­to­eh­to, mut­ta esi­mer­kik­si per­he­hoi­to­paik­ko­ja ja ryh­mä­ko­te­ja on kun­nis­sa vä­hän, jos ol­len­kaan tar­jol­la. Myös­kin ny­kyi­nen, mah­dol­li­sim­man pit­kään ko­to­na asu­mis­ta suo­si­va käy­tän­tö, saat­taa sekä muis­ti­sai­raan hen­ki­lön et­tä hä­nen omai­sen­sa kan­nal­ta joh­taa jopa täy­sin epäin­hi­mil­li­seen ti­lan­tee­seen.

Li­sä­tie­to­ja löy­tyy esi­mer­kik­si www.muis­ta­va.fi-si­vus­toil­ta, mis­sä on työ­ka­lu muis­ti­sai­raan asu­mis­ti­lan­teen ar­vi­oin­tiin, ku­va­kort­te­ja hel­pot­ta­maan ko­toa pois­muut­ta­mi­sen pu­heek­si ot­ta­mis­ta, sekä Muis­ti­sai­raan oman tah­don il­mai­su-lo­ma­ke. Apua ja oh­jei­ta saa myös www.ko­ti­o­pas.fi-si­vus­toil­ta, mis­sä on li­säk­si lu­e­tel­tu Suo­men kaik­kien kun­tien yk­si­tyi­set pal­ve­lu­ta­lot, hoi­to­ko­dit ja se­ni­o­ri­ta­lot.

Var­si­nais-Suo­men muis­ti­ak­tii­vit