JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
2.3.2021 16.45

Miten lähiym­pä­ristöön voi vaikuttaa?

Mas­ku­lais­ten ik­ku­nois­ta nä­kyy enim­mäk­seen met­sää, ran­to­ja ja Suo­men van­hin­ta kult­tuu­ri­mai­se­maa. Ko­ro­na­vuon­na liik­ku­mi­nen lä­hiym­pä­ris­tös­sä on ol­lut meil­le hen­ki­rei­kä, joka on muis­tut­ta­nut Mas­kus­sa asu­mi­sen par­hais­ta puo­lis­ta. Po­lut rak­kai­siin lä­hi­met­siin läh­te­vät omas­ta pi­ha­pii­ris­tä eli ter­veyt­tä tuo­va lii­kun­ta on help­poa.

Tie­däm­me, et­tä vi­he­ra­lu­eem­me tar­jo­a­vat hy­vin­voin­nin li­säk­si myös tär­kei­tä eko­sys­tee­mi­pal­ve­lui­ta, ku­ten hii­len si­don­taa, me­lun vai­men­nus­ta tai pö­ly­tys­tä.

Mai­se­ma voi muut­tua ei­kä ai­na mie­lui­seen suun­taan. Mas­ku­lai­sil­le teh­ty ve­to­voi­ma­ky­se­ly myös pal­jas­taa tyy­ty­mät­tö­myyt­tä ta­paan, jol­la ym­pä­ris­tö­äm­me hoi­de­taan.

Mi­ten ym­pä­ris­töön vai­kut­ta­vat pää­tök­set kun­nas­sam­me teh­dään ja voi­ko ta­val­li­nen kun­ta­lai­nen vai­kut­taa omaan lä­hiym­pä­ris­tön­sä muu­tok­siin ja hoi­toon? Kun­ta­lain mu­kaan kun­nan tu­lee luon­toa ja muu­ta ym­pä­ris­töä suo­je­le­mal­la, hoi­ta­mal­la ja ke­hit­tä­mäl­lä tur­va­ta asuk­kail­leen ter­veel­li­nen, viih­tyi­sä ja vi­rik­kei­tä an­ta­va sekä luon­non­ta­lou­del­li­ses­ti kes­tä­vä eli­nym­pä­ris­tö.

Ym­pä­ris­tös­tä huo­leh­ti­mi­nen toki mak­saa, mut­ta huo­no hoi­to tai pi­täy­ty­mi­nen en­ti­ses­sä ei­vät ai­na ole edes sääs­töä. Nur­mi­kot vaa­ti­vat jat­ku­vaa leik­kaa­mis­ta, mut­ta hoi­det­tu keto tai lai­dun on ilo kul­ki­jal­le ja elon­kir­jol­le. Ta­lous­met­sis­tä saa ra­haa, mut­ta kun­nan kai­kis­ta met­sis­tä saa­ta­vak­si ar­vi­oi­tu tuot­to vuot­ta koh­ti jää tyy­pil­li­sen oma­ko­ti­ton­tin ta­sol­le. Es­teet­ti­nen ja mo­ni­puo­li­nen ym­pä­ris­tö li­sää kun­nan ve­to­voi­maa sa­tun­nai­sen kä­vi­jän sil­mis­sä, hou­kut­te­lee uu­sia asuk­kai­ta ja kas­vat­taa asui­nym­pä­ris­tön ra­hal­lis­ta­kin ar­voa.

Ta­voit­tei­den aset­ta­mi­nen on kun­nan tär­kein teh­tä­vä ym­pä­ris­tön­hoi­dos­sa. Päät­tä­jät joko te­ke­vät vi­ran­hal­ti­joi­den eh­do­tuk­sis­ta tie­toi­sia ar­vo­va­lin­to­ja tai ko­ke­vat ky­sy­myk­set epä­o­leel­li­sik­si. Mi­ten kaa­voi­tuk­sel­la tur­va­taan lä­hi­vir­kis­ty­sa­lu­eet? Py­ri­tään­kö met­sä­tu­lon mak­si­moin­tiin? Ovat­ko asu­tuk­sen lä­hel­lä ole­vat met­sät ta­lous­met­siä vai vir­kis­ty­sa­lu­ei­ta? Tar­vi­taan­ko kun­nal­li­sia ja yli­kun­nal­li­sia reit­te­jä ja vir­kis­tys­paik­ko­ja? Jär­jes­te­tään­kö nii­den yl­lä­pi­to, tie­dot­ta­mi­nen ja mer­kit­se­mi­nen maas­toon? Mil­lai­nen siis­teys ja hoi­don taso on ta­voit­tee­na jul­ki­sil­la alu­eil­la ku­ten puis­tois­sa ja tien var­sil­la?

Käy­tän­nön toi­mia vi­he­ra­lu­ei­den hoi­dos­sa ei kun­nan tar­vit­se to­teut­taa yk­sin, mut­ta ko­ko­nai­suu­den joh­ta­mis­ta kun­ta ei voi ul­kois­taa. Kun­nan tu­lee koor­di­noi­da eri toi­mi­joi­den eli kun­nan, yri­tys­ten, yh­tei­sö­jen ja kun­ta­lais­ten työ toi­mi­vak­si ko­ko­nai­suu­dek­si. Hyvä en­nak­ko­ym­mär­rys ta­voit­teis­ta ja tar­peis­ta on eduk­si myös tois­tu­vien, mut­ta sa­tun­nais­ten val­ti­on ja mui­den toi­mi­joi­den ra­han­ja­ko­jen va­ral­ta.

Asi­an­tun­te­mus­ta on help­po hank­kia ul­ko­puo­lel­ta. Vi­he­rym­pä­ris­tö­liit­to on jul­kais­sut suun­nit­te­luoh­jei­ta ja kun­nos­sa­pi­to­luo­ki­tuk­sen eri­lai­sil­le ym­pä­ris­töil­le. So­vel­ta­mi­seen eri­kois­tu­nei­ta yh­dis­tyk­siä ja yri­tyk­siä löy­tyy hel­pos­ti. Met­sien hoi­to­suun­ni­tel­mia ja to­teu­tuk­sia tar­jo­a­vat var­sin mo­net alu­een toi­mi­jat. Lä­hi­a­lu­ei­den kun­nis­ta on saa­ta­vi­na myös esi­merk­ke­jä hy­vin to­teu­te­tuis­ta met­sä­suun­ni­tel­mis­ta.

Kun­ta­lai­set voi­vat ka­na­voi­da ak­tii­vi­suu­ten­sa yh­dis­tys­ten kaut­ta tai seu­raa­mal­la ja kom­men­toi­mal­la kun­nan te­ke­miä va­lin­to­ja joko suo­raan tai päät­tä­jien kaut­ta. Mer­kit­tä­vim­mät pää­tök­set jul­kais­taan kun­nan si­vuil­la, ja niis­tä on va­li­tu­soi­keus. Päät­tä­jik­si va­li­tuil­la on vel­vol­li­suus ava­ta kun­ta­lai­sil­le suun­ni­tel­mia, pää­tök­siä ja nii­den taus­to­ja. Näi­den li­säk­si kun­ta­lais­ten konk­reet­ti­set eh­do­tuk­set ovat ter­ve­tul­lei­ta, vaik­ka kuu­le­mi­sen muo­dois­sa ja taus­ta­ma­te­ri­aa­lin ym­mär­ret­tä­vyy­des­sä on sel­väs­ti pa­ran­ta­mi­sen va­raa Mas­kus­sa.

Ir­ma Sa­lo­nie­mi (vihr.)

Mas­ku