JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
19.9.2023 9.00

Miten käy kulttuurin?

Luo­vil­la aloil­la on mer­kit­tä­vä kas­vu­po­ten­ti­aa­li. Kult­tuu­ri­a­la työl­lis­tää jo nyt noin 120 000 ih­mis­tä, mikä on noin kol­me pro­sent­tia kai­kis­ta maan työl­li­sis­tä ja sen osuus maam­me brut­to­kan­san­tuot­tees­ta on ar­vi­ol­ta 3,1 pro­sent­tia. EU:n kes­ki­ar­voon 4,4 pro­sent­tia on vie­lä mat­kaa. Kult­tuu­ri­a­lal­la on siis val­ta­vas­ti po­ten­ti­aa­lia kas­vun ja työl­li­syy­den luo­mi­ses­sa. Sen va­paut­ta­mi­nen vaa­tii tu­le­val­ta hal­li­tuk­sel­ta toi­mia.

Kult­tuu­rin ra­hoi­tuk­sen osuut­ta tu­li­si nos­taa yh­teen pro­sent­tiin val­ti­on bud­je­tis­ta. Val­ti­on kult­tuu­ri­bud­jet­tim­me on eu­roop­pa­lai­sit­tain kes­ki­ta­soa, mut­ta alu­ei­den kult­tuu­ri­ra­hoi­tuk­ses­sa olem­me nel­jän hei­koim­man eu­roop­pa­lai­sen maan jou­kos­sa. Jos on­nis­tum­me nos­ta­maan alan osuu­den brut­to­kan­san­tuot­tees­ta EU:n kes­ki­ta­sol­le, oli­si luo­tu ar­von­li­sä Suo­men ta­lou­del­le jopa 2,5 mil­jar­dia eu­roa.

Tämä tar­koit­tai­si tu­han­sia uu­sia työ­paik­ko­ja ja mil­joo­nia li­sää ve­ro­tuot­to­ja. Kult­tuu­ri­a­lan edus­ta­jat ovat tätä jo pit­kään vaa­ti­neet. Myös kaik­ki edus­kun­ta­puo­lu­eet pe­rus­suo­ma­lai­sia lu­kuun ot­ta­mat­ta ovat jul­ki­suu­des­sa kan­nat­ta­neet esi­tys­tä. Uu­si hal­li­tus te­ki­si suu­ren vir­heen, jos se pää­tyi­si leik­kaa­maan kult­tuu­rin ra­hoi­tuk­ses­ta.

Muu­ta­kin teh­tä­vää alan tu­le­vai­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si tar­vi­taan. Luo­van työn te­ki­jöil­le tu­lee taa­ta va­kaa tur­va­verk­ko. Ma­ri­nin hal­li­tuk­sen toi­mes­ta pois­tet­tiin jo te­ki­jä­noi­keus­tu­lo­jen vai­ku­tus työt­tö­myys­tur­vaan, mut­ta so­si­aa­li­tur­vau­u­dis­tuk­seen jää vie­lä pal­jon teh­tä­vää luo­van työn te­ki­jöi­den ase­man pa­ran­ta­mi­sek­si.

Li­säk­si kir­jal­li­suu­den lai­naus­kor­vauk­set tu­lee nos­taa edus­kun­nan tah­don mu­kai­ses­ti poh­jois­mai­sel­le ta­sol­le ja huo­leh­tia sii­tä, et­tä te­ki­jä­noi­keus­lain­sää­dän­töä uu­dis­tet­ta­es­sa tur­va­taan luo­vien si­säl­tö­jen te­ki­jöil­le rei­lut pe­li­sään­nöt jat­kos­sa­kin.

Or­pon hal­li­tuk­sen oh­jel­mas­sa lin­ja­taan alen­ne­tun kym­me­nen pro­sen­tin ar­von­li­sä­ve­ro­kan­nan nos­ta­mi­ses­ta nel­jäl­lä pro­sent­tiyk­si­köl­lä. Ve­ro­luok­kaan kuu­lu­vat muun mu­as­sa kult­tuu­ri­pal­ve­lut ja kir­jat. Suun­ni­tel­tu ve­ron­ko­ro­tus on hai­tal­li­nen kult­tuu­ri­a­lal­le ja yh­den­ver­tai­sel­le oi­keu­del­le kult­tuu­riin hei­ken­tä­en eten­kin pie­ni­tu­lois­ten mah­dol­li­suuk­sis­ta pääs­tä kult­tuu­rin ää­rel­le.

Se hei­ken­tää alan tu­le­vai­suus­nä­ky­miä ja uh­kaa myös jo ole­mas­sa ole­via työ­paik­ko­ja. Kult­tuu­ri­a­lan po­ten­ti­aa­lia ei näin saa­da käyt­töön. Luo­vat alat ovat yhä pa­lau­tu­mas­sa ko­ro­na-ajan sho­kis­ta ja täl­lais­ta uut­ta ta­kais­kua ei to­del­la­kaan tar­vi­ta.

Kun kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den hin­nan nos­ta­mi­nen ve­ron­ko­ro­tuk­sel­la yh­dis­te­tään hal­li­tuk­sen tu­le­viin ko­viin so­si­aa­li­tur­van leik­kauk­siin, heik­ke­ne­vät pie­ni­tu­lois­ten mah­dol­li­suu­det käy­dä te­at­te­ris­sa, elo­ku­vis­sa, mu­siik­kie­si­tyk­sis­sä ja muis­sa kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mis­sa en­ti­ses­tään. Kult­tuu­ri on kes­kei­nen osa yh­teis­kun­taam­me ja sil­lä on to­det­tu myös mer­kit­tä­viä hy­vin­voin­tia edis­tä­viä vai­ku­tuk­sia. Sik­si mei­dän on huo­leh­dit­ta­va, et­tä jo­kai­sel­la on oi­keus kult­tuu­riin.

Ee­va-Jo­han­na Elo­ran­ta

kan­sa­ne­dus­ta­ja (sd.)

Näköislehdet

Kysely