JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
18.9.2023 11.45

Miksi väkivalta viihdyttää?

Kum­mas­te­lem­me las­tem­me ja nuor­tem­me yhä vä­ki­val­tai­sem­paa käyt­täy­ty­mis­tä. Iän mu­ka­na teot raa­is­tu­vat, mah­dol­li­suu­det asei­den ja mui­den tu­ho­vä­li­nei­den käyt­töön kas­va­vat. Tie­dos­tus­vä­li­neet leh­dis­tös­tä di­gi­taa­li­siin tie­to­läh­tei­siin ovat joka päi­vä mat­ka­kump­pa­nei­nam­me suol­ta­en viih­dyk­keek­si mur­hia, pa­hoin­pi­te­ly­jä ja juo­nit­te­lu­ja. Uu­tis­lä­he­tyk­sis­sä ne­ga­tii­vi­set ta­pah­tu­mat, ku­ten luon­non­ka­tast­ro­fit ja so­dat, oi­keu­te­tut ja oi­keu­det­to­mat, sekä nuo­ri­so­vä­ki­val­ta hauk­kaa­vat lei­jo­nan osan.

Ri­kol­li­sis­ta nuo­ri­so­jen­geis­tä on kas­va­mas­sa ih­mis­tä suu­rem­pi on­gel­ma en­nen kaik­kea suur­kau­pun­geis­sa. Tuk­hol­ma on jo kes­kus­taa myö­ten il­tai­sin ja öi­sin vaa­ra-alu­et­ta. Jen­gi­läi­sil­lä on omat ver­kos­ton­sa, tänä di­gi­ai­ka­na yh­teyk­sien pi­tä­mi­nen on help­poa ja po­lii­si on har­hau­tet­ta­vis­sa.

Up­p­sa­las­sa­kin on jen­giy­dyt­ty. Ny­ky­ään uh­ka Suo­meen ei ole yk­si­no­maan idäs­tä, vaan myös län­nes­tä. Hel­sin­ki on eni­ten vaa­ra­vyö­hyk­kees­sä. Pie­nem­mäs­sä mit­ta­kaa­vas­sa on il­men­nyt ki­dut­ta­mis­ta ja jopa tap­pa­mis­ta. Tä­mä­kö on uut­ta nor­maa­lia? Ym­mär­tääk­se­ni huu­meet liik­ku­vat näis­sä pii­reis­sä suk­ke­las­ti, kouk­kuun voit jää­dä tie­tä­mät­tä­si­kin.

Lap­set elä­vät tä­män kai­ken kes­kel­lä edes asi­aa mi­ten­kään ym­mär­tä­mät­tä. Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ai­ka­na ei uu­tis­lä­he­tyk­siä pys­ty­nyt kat­so­maan, kos­ka ai­na ko­ho­koh­ta oli ”pii­ki­tys” – olen piik­ki­kam­moi­nen. Oli­si hyvä tie­tää, kuin­ka mon­ta va­lo­ku­vaa­jaa val­jas­tet­tiin tätä pa­rin se­kun­nin toi­men­pi­det­tä to­dis­ta­maan.

Jopa las­te­noh­jel­mis­sa on pal­jon kiu­saa­mis­ta ja ”kel­jui­lua”. Hy­vyys, haus­kuus ja elä­mäs­sä pii­le­vä puh­das iloi­suus on la­kais­tu ma­ton al­le. Ei ke­tään kiin­nos­ta.

Ym­mär­tääk­se­ni kän­nyk­kä­di­gi­pe­lit ovat vä­ki­val­ta­viih­det­tä: on var­mas­ti op­pi­tun­neil­la­kin sy­käh­dyt­tä­väm­pää kuin suo­men kie­len kie­li­op­pi­sään­nöt tai de­ri­vaa­tat. Kun­pa hal­li­tus, en­nen kaik­kea ope­tus­mi­nis­te­riö, sai­si kän­nyk­kä­kiel­lon op­pi­tun­neil­la voi­maan koko maas­sa.

Ai­ka­kau­del­le ku­vaa­vaa on, et­tä TV -sar­ja Sa­la­tut elä­mät on lap­sil­le sal­lit­tu ja esi­te­tään ikään kuin il­ta­sa­tu­na per­heen pie­nim­mil­le. Toi­saal­ta äs­ken näh­ty elo­ku­va Pik­ku Hei­di oli kiel­let­ty al­le 8-vuo­ti­ail­ta.

Kat­soin yh­den suo­ma­lai­sen Nan­ny-oh­jel­man ja häm­mäs­tyin. Näin­kö noin 3 -vuo­ti­aan lap­sen pi­tää leik­kiä yk­sin omas­sa huo­nees­saan ei­vät­kä ai­kui­set saa kat­soa Pik­ku kak­kos­ta lap­sen seu­ra­na, syö­dä piti sie­väs­ti yk­si­nään pöy­dän ää­res­sä ai­kuis­ten tark­kail­les­sa joka suu­pa­laa. Pe­rään­kuu­lu­tan yh­tei­söl­li­syyt­tä, myös lap­si on var­tee­no­tet­ta­va yh­tei­sö­kump­pa­ni, ei kui­ten­kaan dik­taat­to­ri. Teh­dään yh­des­sä.

Muis­tan yli 30 vuo­den ta­kaa lap­sen­lap­sem­me, al­le kou­lui­käi­sen po­jan re­ak­ti­on hä­nen kuul­les­saan te­le­vi­si­os­sa sa­nan kan­ni­baa­li. Ky­se­lyt jat­kui­vat koko vii­kon­lo­pun ajan. Tie­ten­kin sel­vi­tim­me hä­nel­le, et­tä kan­ni­ba­lis­mi on ih­mis­syön­tiä tai muu­ten­kin la­ji­to­ve­rien syö­mis­tä.

Pel­ko tart­tui poi­kaan kuin ko­ro­na. ”Voi­ko tääl­lä ol­la, us­kal­lan­ko men­nä ves­saan, en ai­na­kaan ulos.” Se­li­tim­me ja se­li­tim­me, hir­te­his­huu­mo­rin avul­la sel­vi­sim­me. Jos mam­ma (minä) lai­tet­tai­siin pa­taan, tu­li­si ras­vai­nen sop­pa. Jos asi­aa ei oli­si lop­puun kä­si­tel­ty, hän eh­kä ny­kyi­ses­sä työs­sään Ja­pa­nis­sa yhä pel­käi­si kan­ni­baa­lin hii­pi­vän kin­te­reil­lä ja hauk­kaa­van kan­ta­pääs­tä.

Lap­sel­la on ky­se­ly­kau­si ja uh­ma­kau­si. Kum­mat­kin on kai­kel­la va­ka­vuu­del­la huo­mi­oi­ta­va. Lap­sel­le täy­tyy se­lit­tää ”konk­leet­ti­ses­ti” (po­jan­poi­ka­ni to­kai­su).

Jos­pa lak­kai­sit­te hank­ki­mas­ta lap­sia kuin os­tai­sit­te kau­pan hyl­lyl­tä. Lop­pu­jen lo­puk­si uu­si elä­mä on lah­ja van­hem­mil­le, koko su­vul­le ja yh­teis­kun­nal­le. Pi­tä­net­te huol­ta, et­tä he saa­vat vä­ki­val­lal­ta tur­vas­sa kas­vaa vas­tuul­li­sik­si ai­kui­sik­si.

Ee­va Au­vi­nen

Naan­ta­lin Me­ri­mas­ku