JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
10.3.2021 8.45

Mikä tai kuka nuoria pidättelee?

Hal­li­tuk­sen pää­tök­ses­tä kun­ta­vaa­lit siir­re­tään pi­det­tä­väk­si 13.6.2021. Tä­män myö­tä kun­ta­vaa­lieh­dok­kuu­den har­kit­se­mi­seen tuli li­sä­ai­kaa. Sa­mal­la avau­tui uu­si tu­le­vai­suu­den ske­naa­ri­on mah­dol­li­suus, jon­ka ra­ken­ta­mi­seen tar­vit­sem­me myös nuo­ria.

Mut­ta mikä nuo­ria pi­dät­te­lee osal­lis­tu­mas­ta oman asuin­kun­nan ke­hit­tä­mi­seen? Epä­var­muus, et­tei hän­tä kuun­nel­la tai ote­ta to­sis­saan? Pel­ko, et­tei hän­tä hy­väk­sy­tä sel­lai­se­na kuin on? Pel­ko, et­tei hän tie­dä tai osaa riit­tä­väs­ti? Pel­ko ys­tä­vän tai muun lä­hei­sen mie­len pa­hoit­ta­mi­ses­ta tun­nus­ta­mal­la eri puo­lu­et­ta kuin he?

Olen ilok­se­ni saa­nut kes­kus­tel­la erään kun­ta­päät­tä­jän kans­sa, jon­ka per­hees­sä on kuu­le­man mu­kaan nel­jän puo­lu­een kan­na­tus­ta. Kas­va­tus on sil­loin van­kal­la poh­jal­la, kun ra­kas­taa lap­si­aan tu­ke­mal­la hei­tä, an­ta­mal­la hei­dän aja­tel­la omil­la ai­voil­laan ja teh­dä omia pää­tök­si­ään.

De­mok­ra­tia on ky­kyä ol­la si­vis­ty­nees­ti eri miel­tä. It­se­näi­sen maam­me de­mok­ra­tia pe­rus­tuu mo­ni­puo­lu­e­jär­jes­tel­mään. Meil­lä jo­kai­sel­la on ar­vo­poh­jam­me, tun­nis­tam­me sitä tai em­me. Tär­kein­tä vai­kut­ta­mi­seen osal­lis­tu­mi­ses­sa on, et­tä va­lit­see it­sel­leen sen puo­lu­een, joka on lä­him­pä­nä omaa ar­vo­maa­il­maa.

Mo­nil­le on hel­pom­paa esi­tel­lä en­sin omat nä­ke­myk­sen­sä sa­man­kal­tai­ses­ti ajat­te­le­vil­le ja in­nos­tua ja ide­oi­da yh­des­sä tur­val­li­ses­sa yh­tei­sös­sä ja vas­ta sit­ten tuo­da asia laa­jem­paan kes­kus­te­luun. Sii­tä al­kaa­kin sit­ten sil­taa ra­ken­ta­va yh­teis­työ mui­den puo­lu­ei­den kans­sa. De­mok­ra­ti­as­sa ku­kaan ei pää­tä yk­sin yh­tään mis­tään ja pää­tök­sen­te­ko on yh­tei­sen komp­ro­mis­sin ha­ke­mis­ta fak­to­jen poh­jal­ta. Eri­lais­ten nä­ke­mys­ten tör­mäyt­tä­mi­nen tuot­taa pa­rem­pia pää­tök­siä.

Olet­ko sinä pi­dät­te­li­jä vai mah­dol­lis­ta­ja? On­ko si­nun lä­hi­pii­ris­sä­si nuo­ria, joil­la oli­si po­ten­ti­aa­lia, mut­ta he ei­vät syys­tä tai toi­ses­ta tar­tu kä­sil­lä ole­vaan mah­dol­li­suu­teen? Mi­ten toi­mit? To­te­at­ko, et­tei ole si­nun asi­a­si puut­tua, et­tet ai­heu­ta it­sel­le­si vai­keuk­sia? Vai kään­nät­kö ki­vet ja kan­not, ja et­sit eri­lai­sia rat­kai­su­vaih­to­eh­to­ja sil­le, et­tä nuo­ri tart­tui­si mah­dol­li­suu­teen­sa ja us­kal­tai­si teh­dä roh­ke­an pää­tök­sen, joka ei eh­kä ole kai­kil­le hä­nen lä­hei­sil­leen mie­lui­nen?

On koko kun­nan etu, et­tä val­tuus­tos­sa on myös nuo­ria. Kan­nus­tat­ko sinä nuo­ria läh­te­mään mu­kaan vai­kut­ta­mi­seen? Mi­ten teet sen nä­ky­väk­si? Sinä ää­nes­tät edel­leen si­ten kuin it­se ha­lu­at. Nuo­rel­le nä­ky­väs­ti an­ta­ma­si tuki ei ole ke­nel­tä­kään pois.

Tu­le­vai­suut­ta ra­ken­ne­taan yh­des­sä ja yh­teis­työl­lä. Tule mu­kaan.

Su­san­na Leh­to­jär­vi (kok.)

Mas­kun kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

nuo­ri­so­val­tuus­ton kum­mi­val­tuu­tet­tu

Näköislehdet

Kysely