JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
20.11.2023 13.05

Maskun SDP kannattaa Urpilaista

Mas­kun SDP kan­nat­taa Jut­ta Ur­pi­lai­sen aset­tu­mis­ta pre­si­dent­tieh­dok­kaak­si. Mas­kun Sos.-dem. Työ­vä­e­nyh­dis­tys Ki­pi­nän syys­ko­kous ot­ti kan­taa käyn­nis­sä ole­vaan pre­si­den­tin­vaa­li­kam­pan­jaan.

Suo­mi on kan­sain­vä­li­nen, tasa-ar­voi­nen ja avoin yh­teis­kun­ta, joka an­sait­see tätä ar­vo­poh­jaa edus­ta­van pre­si­den­tin.

Mas­kun SDP pi­tää tär­ke­ä­nä, et­tä pre­si­den­til­lä on laa­ja ko­ke­mus niin ko­ti­maan po­li­tii­kas­ta kuin ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kas­ta sekä kan­sain­vä­li­sis­tä teh­tä­vis­tä. Hän tar­vit­see myös laa­jat ver­kos­tot ja vank­ku­mat­to­man osaa­mi­sen. Täs­sä ajas­sa tar­vit­sem­me myös pre­si­den­tin, jol­la on ky­kyä ra­ken­taa luot­ta­mus­ta ja koo­ta kan­sa­kun­taa.

Pre­si­dent­tim­me tar­vit­see in­hi­mil­li­set kas­vot, tar­vit­ta­es­sa tiu­kat neu­vot­te­lu­tai­dot, mut­ta myös so­vit­te­lu­ky­kyä. Nämä vaa­ti­muk­set täyt­ty­vät mie­les­täm­me EU-ko­mis­saa­ri Jut­ta Ur­pi­lai­sel­la.

Hän on ih­mis­lä­hei­nen ar­vo­joh­ta­ja, jota ar­vos­te­taan Suo­mes­sa, Eu­roo­pas­sa ja maa­il­mal­la. Sa­mal­la hän on tin­ki­mä­tön tais­te­li­ja­luon­ne, jon­ka ai­em­mat näy­töt Suo­men edun puo­lus­ta­mi­ses­ta tiu­kois­sa pai­kois­sa mi­nis­te­ri­nä ja puo­lu­een pu­heen­joh­ta­ja­na ker­to­vat laa­jas­ta ko­ke­muk­ses­ta. Me­nes­tyk­se­käs työ EU:n ko­mis­saa­ri­na ta­kaa kan­sain­vä­li­set ver­kos­tot ja osaa­mi­sen.

Mas­kun Sos.-dem. Työ­vä­e­nyh­dis­tys Ki­pi­nä