JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
20.5.2021 9.30

Maskun loistavat koulut

Kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys tu­kee Mas­kun ny­kyis­ten kou­lu­jen ole­mas­sa­o­loa. As­kais­ten kou­lu on tar­peen, ai­na­kin syk­syn 2020 kou­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen mu­kaan.

Mas­kus­sa on kuu­si kou­lua, jois­sa vuon­na 2020 oli 1290 op­pi­las­ta. Po­liit­ti­set ryh­mit­ty­mät ko­koon­tu­vat ai­na kun­ta­vaa­lien al­la ku­kin omien agen­do­jen­sa mu­kai­ses­ti. Mas­kus­sa kes­to­suo­sik­ki­hu­hu vai­kut­taa ole­van vaa­leis­ta toi­seen As­kais­ten kou­lun ala­sa­jo ko­koo­muk­sen toi­mes­ta. Fak­ta: tämä ei pidä paik­kaan­sa, täl­lais­ta ei ole suun­nit­teil­la ja täl­lä het­kel­lä sii­hen ei ole mi­tään pe­rus­tei­ta.

Var­hais­kas­va­tus- ja ope­tus­lau­ta­kun­nas­sa on syk­syl­lä 2020 vi­ran­hal­ti­ja­työ­nä teh­ty kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys, jo­hon kan­nat­taa tu­tus­tua. Sen ta­voit­tee­na on va­rau­tua tu­le­viin op­pi­las­mää­rä­muu­tok­siin, mi­kä­li syn­ty­vyy­des­sä tai muut­to­liik­kees­sä ei ta­pah­du po­si­tii­vis­ta ke­hi­tys­tä. On si­vis­tys­joh­ta­jan vel­vol­li­suus en­na­koi­da muu­tok­sia ja esit­tää eri­lai­sia vaih­to­eh­toi­sia suun­ni­tel­mia var­hais­kas­va­tus- ja ope­tus­lau­ta­kun­nal­le.

On tot­ta, et­tä lap­sien mää­rä Mas­kus­sa on vä­hen­ty­nyt dra­maat­ti­ses­ti, ku­ten koko Suo­mes­sa. Juu­ri sik­si si­vis­tys­joh­ta­ja on teh­nyt sel­vi­tyk­sen kou­lu­jen tu­le­vai­suu­des­ta ja tek­ni­nen toi­mi on kar­toit­ta­nut kou­lu­kiin­teis­tö­jen tar­peet. Lä­hi­vuo­sien ta­lou­sar­vi­on on ol­ta­va edel­leen oi­ke­al­la ta­sol­la ja ti­las­to­jen va­los­sa mas­ku­lai­sia kou­lu­lai­sia on vuon­na 2028 yli sata vä­hem­män kuin vuon­na 2021. On hyvä huo­mi­oi­da, et­tä Ti­las­to­kes­kuk­sen en­nus­teet on teh­ty kes­ki­ver­to­kun­nan mu­kaan ja ne saat­ta­vat to­teu­tua, jos em­me tee mi­tään. Vuon­na 2020 Mas­kus­sa on en­nak­ko­tie­to­jen mu­kaan on­nis­tut­tu osoit­ta­maan Ti­las­to­kes­kuk­sen ne­ga­tii­vi­set vä­es­tö­en­nus­teet vää­rik­si.

Tar­vi­taan eri­lai­sia toi­mia, jot­ta py­sym­me hou­kut­te­le­va­na asuin­kun­ta­na. Aut­taa­ko ti­lan­net­ta, jos esi­te­tään uh­ka­ku­via kou­lu­jen sul­ke­mi­ses­ta, kun ei ole mi­tään, mikä osoit­tai­si sii­hen suun­taan? Tus­kin­pa. Nos­te­taan mie­luum­min iloa ja yl­peyt­tä nä­ky­väk­si mei­dän kaik­kien yh­tei­sen Mas­kun hy­vis­tä omi­nai­suuk­sis­ta, myös As­kais­ten ky­lä­kou­lus­ta, jos­sa yh­dys­luo­kat ovat joka ta­pauk­ses­sa ky­lä­kou­lun omi­nais­piir­re, jol­la saa­daan jous­ta­vuut­ta ryh­mä­ko­koi­hin.

Edis­te­tään po­si­tii­vi­sel­la word-of-mouth -mark­ki­noin­nil­la asui­na­lu­ei­den kiin­nos­ta­vuut­ta. Va­pai­ta tont­te­ja on tar­jol­la eri puo­lil­la Mas­kua, uut­ta asui­na­lu­et­ta ol­laan pa­ras­ta ai­kaa kaa­voit­ta­mas­sa Pal­sa­laan, joka on ai­van Ku­rit­tu­lan ja Hem­min­gin kou­lun vie­res­sä. Li­säk­si Ra­puo­jal­le on ra­ken­teil­la kau­an kai­vat­tu­ja ri­vi­ta­lo­a­sun­to­ja.

Si­vis­tys ja kou­lu­tus ovat ai­nee­ton­ta ja in­hi­mil­lis­tä pää­o­maa, jon­ka mit­taa­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Eu­roil­la mak­se­taan opet­ta­jien ja hen­ki­lö­kun­nan pal­kat. Si­vis­tys on pää­o­maa, jota Mas­kun ko­koo­mus puo­lus­taa. Pu­hu­taan, et­tä var­hais­kas­va­tuk­seen ja pe­ru­so­pe­tuk­seen si­joi­tet­tu eu­ro tu­lee mo­nin­ker­tai­se­na ta­kai­sin.

Mas­kun kou­luis­sa pe­ru­so­pe­tuk­sen tun­ti­ja­ko on 228 vuo­si­viik­ko­työ­tun­tia, joka oli kuu­si vuo­si­viik­ko­tun­tia enem­män kuin val­ta­kun­nal­li­nen mi­ni­mi. Yk­si vuo­si­viik­ko­tun­ti tar­koit­taa 38 tun­tia, eli vuo­den ai­ka­na mas­ku­lai­nen lap­si saa 228 tun­tia enem­män ope­tus­ta. Tämä tar­koit­taa käy­tän­nös­sä sitä, et­tä mas­ku­lai­set lap­set saa­vat pe­rus­kou­lun­sa ai­ka­na 2052 tun­tia enem­män ope­tus­ta ver­rat­tu­na nii­hin kou­lui­hin, jois­sa on val­ta­kun­nal­li­nen mi­ni­mi. Täl­tä poh­jal­ta voi­si sa­noa, et­tä Mas­kus­sa an­ne­taan hy­vät eväät lap­sil­le ja nuo­ril­le tu­le­viin toi­sen as­teen opin­toi­hin.

Mas­kus­sa on kuu­si kou­lua, jois­sa tar­jo­taan pe­ru­so­pe­tus­ta. Kou­lu­ra­ken­nuk­set ovat nyt tur­val­li­set ja ter­veel­li­set. Täs­tä me mas­ku­lai­set saam­me ol­la yl­pei­tä.

Si­vis­tyk­sen puo­lus­ta­jat

Rami Koi­vis­to (kok.)

Su­san­na Leh­to­jär­vi (kok.)

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely