JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
7.1.2022 14.50

Maatalouden kriisi uhkaa syventyä

Vuo­si 2021 oli poik­keuk­sel­li­sen vai­kea maa­ta­lou­sy­rit­tä­jil­le. Maa­ta­lou­sy­rit­tä­jyyt­tä vai­keut­ti­vat kui­va kesä sekä polt­to­ai­nei­den ja lan­noit­tei­den kor­kea hin­ta. On huo­mat­ta­va, et­tä pal­jon par­ja­tut tur­ve­pel­lot kes­ti­vät kui­vuut­ta pa­rem­min kuin ki­ven­näis­maan pel­lot. Ke­li­o­lo­suh­teet luo­vat maa­ta­lou­del­le ai­na ar­vaa­mat­to­man ris­ki­te­ki­jän. Tä­män ole­mas­sa ole­van ris­kin li­säk­si oli­si koh­tuul­lis­ta, et­tä maa­ta­lout­ta suo­jel­tai­siin muil­ta epä­var­muus­te­ki­jöil­tä, kus­tan­nus­ten nou­sul­ta ja lii­al­ta by­rok­ra­ti­al­ta.

Täl­lä het­kel­lä olem­me ti­lan­tees­sa, jos­sa elin­tar­vik­kei­den hin­nat uh­kaa­vat nous­ta kas­va­vien kus­tan­nus­ten ta­kia, mut­ta maa­ta­lou­sy­rit­tä­jän tu­lois­sa tämä nou­su ei näy. Maa­ta­lou­den ja kau­pan vä­li­set so­pi­muk­set ovat lii­an jäy­kät. Maa­ta­lou­den yrit­tä­jä­tu­lo las­ki vuon­na 2021 vii­den­nek­sel­lä ja täl­le­kin vuo­del­le on en­nus­tet­tu kym­me­nen pro­sen­tin las­kua.

Voi­daan pu­hua to­del­li­ses­ta maa­ta­lou­den ja oma­va­rai­suu­den sekä huol­to­var­muu­den krii­sis­tä. Suo­mes­sa oma­va­rai­suu­sas­te on ol­lut kor­kea, mut­ta on ai­to vaa­ra, et­tä pää­dym­me täs­sä­kin Ruot­sin tiel­le. Siel­lä ruu­an oma­va­rai­suu­sas­te on vain noin 50 pro­sent­tia.

Lou­nais-Suo­mes­sa maa­ta­lous on mer­kit­tä­vä työl­lis­tä­jä ja alue on koko muun Suo­men ruo­ka-ait­ta. Sa­ta­kun­nas­sa tuo­te­taan kol­me nel­jä­so­saa ja­los­te­tuis­ta vi­han­nek­sis­tam­me. Var­si­nais-Suo­mi on puo­les­taan vil­jan­vil­je­lyn ja ka­nan­mu­nan­tuo­tan­non kär­ki­maa­kun­ta. Maa­ta­lout­ta ku­rit­ta­va po­li­tiik­ka osuu koh­tuut­to­man pal­jon alu­eel­lem­me.

Synk­kiä pil­viä on nä­kö­pii­ris­sä taas ke­vääl­lä, kun hal­li­tus al­kaa neu­vo­tel­la lop­pu­kau­den työl­li­syys- ja il­mas­to­toi­mis­ta. Nämä mo­nes­ti siir­re­tyt toi­met ovat edes­sä hal­li­tuk­sen kan­nal­ta so­pi­vas­ti vas­ta alu­e­vaa­lien jäl­keen. Vih­re­ät on il­mais­sut tah­ton­sa koh­dis­taa il­mas­to­toi­mia juu­ri maa­ta­lou­teen. Käy­tän­nös­sä maa­ta­lou­den il­mas­to­ta­voit­tei­den to­teu­tu­mi­nen on vai­ke­aa tai jopa mah­do­ton­ta, eten­kin jos hal­li­tus ei aio tin­kiä kun­ni­an­hi­moi­sis­ta pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­teis­taan. Sa­mal­la EU:ssa suun­nit­teil­la ole­va uu­si lii­ken­teen­kin kat­ta­va pääs­tö­kaup­pa nos­tai­si kus­tan­nuk­sia. Hal­li­tuk­sen ja EU:n toi­met ovat myrk­kyä suo­ma­lai­sel­le maa­ta­lou­del­le.

Ko­ti­mai­sen maa­ta­lou­den ti­lan­ne ei ole kos­kaan ol­lut näin va­ka­va. Kor­jaa­vaa po­li­tiik­kaan tar­vi­taan, jot­ta ku­lut­ta­jat jat­kos­sa­kin saa­vat pöy­tään­sä ko­ti­mais­ta ruo­kaa.

Vil­helm Jun­ni­la

kan­sa­ne­dus­ta­ja (ps.)

Naan­ta­li

Jari Kos­ke­la

kan­sa­ne­dus­ta­ja (ps.)

Kan­kaan­pää