JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kirjoittaja muistuttaa, että pientiestön ja siltojen riittävä kunto on edellytys huoltovarmuuden ylläpitämiseksi.

Kirjoittaja muistuttaa, että pientiestön ja siltojen riittävä kunto on edellytys huoltovarmuuden ylläpitämiseksi.

Sakari Seppälä

Mielipiteet
18.3.2023 9.30

Maaseudun pientiestön merkitys kasvaa muuttuneissa oloissa

Vuo­den ku­lu­es­sa on ha­vait­tu, mi­ten tär­ke­ää on, et­tä maa­seu­tu voi häi­ri­öt­tä tuot­taa elin­tar­vik­kei­ta ja raa­ka- ai­nei­ta kau­poil­le ja teh­tail­le.

Maa­seu­dun pien­ties­tön ja sil­to­jen riit­tä­vä kun­to on edel­ly­tys huol­to­var­muu­den yl­lä­pi­tä­mi­sek­si, myös kau­pun­kien tar­pei­den tyy­dyt­tä­mi­sek­si.

Val­ti­o­val­ta on en­na­koi­nut ko­ti­mai­suu­den kas­va­van mer­ki­tyk­sen ja tuot­tei­den li­sään­ty­vän ky­syn­nän. Val­tio on myön­tä­nyt Ely- kes­kus­ten kaut­ta ja­et­ta­vak­si yk­si­tyis­tei­den ja sil­to­jen pa­ran­ta­mi­seen avus­tuk­sia täl­le vuo­del­le yh­teen­sä 67 mil­joo­naa eu­roa. Riit­tä­vä tuki on var­mis­tet­tu myös kah­del­le seu­raa­val­le vuo­del­le.

Var­si­nais-Suo­men Ely- kes­kuk­sen alu­eel­la on ti­heä yk­si­tyis­tie­ver­kos­to ja näi­den var­rel­la suu­ri mää­rä yri­tyk­siä. Ai­kai­sem­pi­na vuo­si­na avus­tuk­sia tie­kun­nat ovat ha­ke­neet mel­ko vä­hän to­del­li­seen tar­pee­seen ver­rat­tu­na. Nyt ha­ke­mus­ten mää­rän voi­si Var­si­nais-Suo­mes­sa vii­sin­ker­tais­taa. Avus­tus­ta tien pe­rus­kor­jaa­mi­seen saa 70 pro­sent­tia kus­tan­nu­sar­vi­os­ta ja sil­lan uu­si­mi­seen/kor­jaa­mi­seen 85 pro­sent­tia. Kun­nat voi­vat avus­taa vie­lä tä­män li­säk­si.

Yk­si­tyis­tien kor­jaus­han­ke voi­daan käyn­nis­tää ai­no­as­taan tie­kun­nan ko­kouk­sen pää­tök­sel­lä. Tie­kun­nal­la on lain mu­kai­nen vel­vol­li­suus var­mis­taa osak­kai­den­sa lii­ken­nöin­ti­mah­dol­li­suus hei­dän tar­pei­den ja ka­lus­ton mu­kai­se­na.

Mik­si tie­kun­nat ei­vät hae ak­tii­vi­sem­min avus­tuk­sia, vaik­ka sel­vät vau­ri­ot ra­ken­teis­sa ovat ha­vait­ta­vis­sa?

Näen muu­ta­man syyn es­tee­nä eri­koi­ses­ti ve­sis­tö­sil­to­jen koh­dal­la. Tie­kun­tien si­säl­lä nä­kö­kan­nat vaih­te­le­vat, vi­ra­no­mais­ten lii­ken­ne­vas­tuun ja ym­pä­ris­tö­vas­tuun vä­li­nen kui­lu luo epä­var­muut­ta, avus­tuk­sen mak­sun myö­häi­nen ajoi­tus näh­dään ris­ki­nä ja am­mat­tien­har­joit­ta­jien vä­häi­nen pa­lau­te on­gel­ma­koh­teis­ta.

Hank­keen al­ku­sel­vit­te­lyt ja lau­sun­to­jen ha­ke­mi­nen pi­tää käyn­nis­tää ajois­sa, näi­hin on va­rat­ta­va ai­kaa yleen­sä vuo­si. Tämä on syy­tä huo­mi­oi­da al­ka­neen kol­men vuo­den avus­tus­jak­son ai­ka­na.

Kos­ka kyse on maa­seu­dun asuk­kai­den lii­ken­nöin­nin ja elin­kei­no­toi­min­nan edel­ly­tys­ten pa­ran­ta­mi­ses­ta, voi­si­vat muun mu­as­sa maa- ja met­sä­ta­lou­den jär­jes­töt toi­mia ak­tii­vi­ses­ti kor­jaus­ta vaa­ti­vien koh­tei­den käyn­nis­tä­mi­sek­si. Sa­moin pai­kal­li­set yrit­tä­jäyh­dis­tyk­set ja inf­ra-ala. Tie­i­sän­tien ver­kos­to maa­kun­nas­sa vas­taa­not­taa pa­lau­tet­ta ja nos­taa ha­vai­tut puut­teet esil­le tie­kun­nis­sa.

Näi­tä­kin asi­oi­ta kä­si­tel­lään Suo­men Tie­yh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mäs­sä Yk­si­tyis­tie­päi­väs­sä 29.3.2023 Tu­rus­sa. Ko­kous­ho­tel­li Lin­nas­mä­ki, Lus­to­ka­tu 7.

Sa­ka­ri Sep­pä­lä

tie­i­sän­nöit­si­jä