JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
17.5.2023 18.27

Maahan­muut­ta­ja­naisten osaaminen käyttöön

Maa­han­muut­to on tär­ke­ää hy­vin­voin­ti­val­ti­on ja hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den tu­le­vai­suu­den tur­vaa­mi­sek­si, kun työ­i­käis­ten mää­rä vä­he­nee ja syn­ty­vyy­den tren­di on las­ku­suun­tai­nen. Työ­mark­ki­noil­la tar­vi­taan li­sää työn­te­ki­jöi­tä, mikä tar­koit­taa osaa­jien rek­ry­toin­tia ul­ko­mail­ta ja Suo­mes­sa jo asu­vien maa­han­muut­ta­jien kor­ke­am­paa työl­li­syyt­tä.

Eri­tyi­sen suu­ri ke­hi­tys­koh­de on maa­han­muut­ta­ja­nais­ten työl­li­syys – vain joka toi­nen maa­han­muut­ta­ja­nai­nen pää­tyy työ­e­lä­mään en­sim­mäis­ten 15 vuo­den ku­lu­es­sa Suo­meen muut­ta­mi­ses­ta. Tämä on­kin val­ta­va hu­kat­tu po­ten­ti­aa­li.

Mo­nes­ti maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten nais­ten ma­ta­laa työl­lis­ty­mi­sas­tet­ta se­li­te­tään hei­kol­la kou­lu­tuk­sel­la tai kie­li­tai­dol­la. Jou­kos­sa on toki hei­tä, joil­la on hei­kot pe­rus­tai­dot ja tus­kin mi­tään kou­lu­tus­ta, mut­ta toi­saal­ta jopa 43 pro­sent­tia on suo­rit­ta­nut kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­non.

Kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­nei­den maa­han­muut­ta­ja­nais­ten pro­sent­ti­o­suus on siis suu­rem­pi kuin vas­taa­va luku maa­han­muut­ta­ja- tai kan­ta­suo­ma­lais­ten mies­ten kes­kuu­des­sa. Suo­men- tai ruot­sin­kie­len tai­to on myös maa­han­muut­ta­ja­nai­sil­la pa­rem­pi kuin -mie­hil­lä.

Syi­tä nais­ten hei­kom­mal­le työl­lis­ty­mi­sel­le on mo­nia. Nais­val­tai­sil­la so­si­aa­li-, ter­veys- ja pal­ve­lu­a­loil­la tar­vi­taan pa­rem­paa kie­li­tai­toa, ja työl­lis­ty­mi­nen on sik­si vai­ke­am­paa kuin mies­val­tai­sil­la esi­mer­kik­si tek­nii­kan-, ra­ken­ta­mi­sen- ja kul­je­tu­sa­loil­la. Kun työ­mark­ki­noi­den ul­ko­puo­lel­le jää­mi­nen pit­kit­tyy, työl­lis­ty­mi­nen on en­tis­tä vai­ke­am­paa, osaa­mi­nen van­he­nee, ei­kä kie­li­tai­to ke­hi­ty.

Ti­las­to­jen va­los­sa näyt­tää myös sil­tä, et­tä maa­han­muut­ta­ja­nai­set pää­ty­vät hei­kos­ti kou­lu­tuk­sen ja työ­e­lä­mä­val­men­nuk­sen pii­riin. Ti­lan­net­ta pi­täi­si­kin pa­ran­taa esi­mer­kik­si tar­jo­a­mal­la ko­tou­tu­mis- ja kie­li­kou­lu­tus­ta per­hei­den so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den yh­tey­des­sä, mikä oli­si kei­no ta­voit­taa use­am­pia heis­tä.

Mei­dän tu­lee myös tar­jo­ta työl­lis­ty­mis­tä tu­ke­via pal­ve­lu­ja työ­pe­räi­ses­ti Suo­meen muut­ta­vien puo­li­soil­le. Maa­han­muut­ta­ja­nai­set ovat upea ja mo­ni­nai­nen jouk­ko, jol­la on pal­jon an­net­ta­vaa yh­teis­kun­nal­lem­me. Tämä osaa­mi­nen on saa­ta­va käyt­töön.

STTK:n Var­si­nais-Suo­men alu­e­toi­mi­kun­ta

Näköislehdet

Kysely