JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
1.3.2021 11.55

Lokalahden koulun vanhem­pai­nyh­dis­tyksen huoli

Vii­me syk­sy­nä oli il­moi­tet­tu Wil­man kaut­ta kai­kil­le op­pi­lai­den van­hem­mil­le ja huol­ta­jil­le, et­tä Lo­ka­lah­den kou­lun op­pi­lai­den tak­si­kyy­di­tyk­set suun ter­vey­den­huol­toon lo­pe­te­taan. Mi­nuun ol­tiin yh­tey­des­sä asi­as­ta vii­me syk­sy­nä ja ke­ho­tin­kin ot­ta­maan yh­teyt­tä sin­ne, mis­tä vies­ti oli lä­he­tet­ty ja sel­ven­tä­mään ti­lan­net­ta.

Il­moi­tuk­sen yh­tey­des­sä oli­si eh­kä ol­lut hyvä tuo­da esiin pe­rus­te­lut muut­tu­nees­ta ti­lan­tees­ta. Ei oli­si ai­heut­ta­nut niin pal­jon häm­men­nys­tä ja huol­ta asi­aa koh­taan.

Kuu­le­man mu­kaan kai­kil­la ei ole omaa au­toa käy­tös­sä ja kul­je­tuk­set ovat muu­ten­kin ai­heut­ta­neet ai­ka­moi­sia jär­jes­te­lyä las­ten van­hem­mil­le. Työs­sä­käy­vil­le van­hem­mil­le tun­tui haas­teel­li­sel­ta ol­la pois työs­tä ja vie­dä lap­set tar­kas­tuk­seen. On myös per­hei­tä, joi­hin kuu­luu usei­ta ala-as­tei­käi­siä lap­sia.

Huo­li oli myös sii­tä, et­tä las­ten la­ki­sää­tei­set ham­pai­den­tar­kas­tuk­set voi­vat jää­dä hoi­ta­mat­ta joi­den­kin las­ten koh­dal­la.

Ter­vey­den­huol­to­lain mu­kaan kou­lu­ter­vey­den­huol­toon si­säl­tyy op­pi­laan suun ter­vey­den­huol­to, jo­hon kuu­lu­vat suun ter­veys­tar­kas­tuk­set vä­hin­tään kol­me ker­taa ala-as­teel­la. Tä­hän as­ti kou­lu­jen osal­lis­tu­mi­nen kul­je­tus­ten hoi­ta­mi­seen ja kou­lu­a­vus­ta­jan mu­ka­na olo val­vo­mi­seen suun ter­vey­den­huol­lon käyn­tien ajak­si on toi­mi­nut kii­tet­tä­väs­ti kou­lun ta­hol­ta ja kaik­ki lap­set ovat pääs­seet tar­kas­tuk­seen.

En mi­ten­kään ali­ar­vi­oi opet­ta­jien ja kou­lu­a­vus­ta­jan työ­mää­rää, mut­ta Lo­ka­lah­den kou­lus­sa on noin 60 op­pi­las­ta ja puo­let käy vuo­sit­tain tar­kas­tuk­ses­sa eli 30 op­pi­las­ta vuo­des­sa.

Nyt it­se nä­ki­sin, et­tä nämä tar­kas­tuk­set hoi­det­tai­siin en­ti­seen ta­paan ja niil­le lap­sil­le, joil­le tu­lee jat­kos­sa esi­mer­kik­si oi­ko­mis­hoi­to­ja laa­dit­tai­siin hoi­to­suun­ni­tel­ma yh­tei­sym­mär­ryk­ses­sä huol­ta­jan ja ham­mas­huol­lon kans­sa. Huol­ta­jat toi­mi­vat sen jäl­keen suo­raan yh­tey­des­sä suun ter­vey­den­huol­lon kans­sa.

Tä­män tu­li­si kos­kea kaik­kia lap­sia sa­mal­la ta­val­la kuin kou­lu­kyy­di­tyk­set­kin eli mat­kan pi­tuu­den mu­kaan hoi­de­taan kul­je­tuk­set.

To­den­nä­köi­ses­ti kus­tan­nus­sääs­tö ei kui­ten­kaan oli­si pää­tä hui­maa­va, jos kyy­di­tyk­sis­tä luo­vu­taan.

Tai­ja Vil­ja­nen

Pro Uki

ter­veys­lau­ta­kun­nan jä­sen