JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
19.9.2023 14.10

Lasten ja nuorten turvallinen tulevaisuus ei saa olla rahakysymys

Me kas­va­tus- ja oh­jau­sa­lan am­mat­ti­lai­set jaam­me yh­tei­sen huo­len sii­tä, mi­ten las­ten ja nuor­ten oi­keu­det to­teu­tu­vat ja mi­ten hei­dän to­del­li­set tar­peen­sa ote­taan huo­mi­oon pää­tök­sen­te­os­sa.

Tur­val­li­nen ym­pä­ris­tö, va­kaat ih­mis­suh­teet ja omat ko­ke­muk­set tur­val­li­suu­des­ta luo­vat van­kan poh­jan hy­väl­le elä­mäl­le heti var­hais­lap­suu­des­ta läh­tien. Lap­set ja nuo­ret tar­vit­se­vat ar­jes­saan rin­nal­la kul­ke­via, tur­val­li­sia ja am­mat­ti­tai­toi­sia ai­kui­sia, joi­den työs­ken­te­lys­sä etu­si­jal­la on las­ten hy­vin­voin­ti. Va­li­tet­ta­vas­ti tä­män­het­ki­set sääs­tö­kaa­vai­lut ei­vät tue ei­vät­kä mah­dol­lis­ta laa­du­kas­ta työ­tä las­ten ja nuor­ten pa­ris­sa.

Var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­sen pi­tää vas­ta­ta lap­si­ryh­mien tar­pei­ta. Par­haa­seen lop­pu­tu­lok­seen pääs­tään, kun var­hais­kas­va­tuk­ses­sa työs­ken­te­lee riit­tä­väs­ti eri am­mat­ti­lai­sia rin­nak­kain. Var­hais­kas­va­tus­ryh­mäs­sä tu­li­si opet­ta­jan ja so­si­o­no­min rin­nal­la ol­la myös tar­peek­si las­ten­hoi­ta­jia ja avus­ta­jia. Var­hais­kas­va­tus on par­haim­mil­laan hy­vää avoin­ta tii­mi­työ­tä, kun sii­nä toi­mii si­tou­tu­nei­ta kas­vat­ta­jia, jot­ka te­ke­vät yh­teis­työ­tä lap­sen par­haak­si.

On tär­ke­ää ot­taa huo­mi­oon kaik­ki var­hais­kas­va­tuk­sen eri muo­dot, jot­ta voim­me tar­jo­ta lap­sil­le mo­ni­puo­li­sen ja laa­duk­kaan kas­vu­ym­pä­ris­tön. Per­he­päi­vä­hoi­don mer­ki­tys­tä tu­li­si ko­ros­taa hoi­to­muo­to­na, jos­sa rau­hal­li­ses­sa ja ko­di­no­mai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä on pa­rem­mat mah­dol­li­suu­det huo­mi­oi­da niin lap­sen kuin per­heen yk­si­löl­li­set tar­peet.

Lap­sen yk­si­löl­li­sen tuen tar­ve on kir­jat­tu sekä var­hais­kas­va­tus- et­tä pe­ru­so­pe­tus­la­kiin, mut­ta re­surs­sit ei­vät va­li­tet­ta­vas­ti ole riit­tä­vät. Tuen jär­jes­tä­mi­nen on kun­tien vas­tuul­la, mikä ai­heut­taa suu­ria alu­eel­li­sia ero­ja.

Kou­lu­te­tut kou­lun­käyn­ni­noh­jaa­jat te­ke­vät laa­du­kas­ta oh­jaus­työ­tä pe­ru­so­pe­tuk­ses­sa, am­ma­til­li­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa ja var­hais­kas­va­tuk­ses­sa. Työ vaa­tii pe­da­go­gis­ta osaa­mis­ta, tun­ne­tai­to­jen oh­jaa­mis­ta ja ky­kyä huo­ma­ta las­ten ja nuor­ten tar­pei­ta. Laa­du­kas oh­jaus­työ on olen­nai­nen osa op­pi­mis­ta, ja lap­sil­la ja nuo­ril­la on ol­ta­va oi­keus saa­da tar­vit­se­maan­sa tu­kea.

Nuo­ri­so­työs­sä työs­ken­te­le­vien mää­rä on mo­nes­sa kun­nas­sa riit­tä­mä­tön. Tämä on sekä nuo­ril­le et­tä alal­la työs­ken­te­le­vil­le tur­val­li­suus- ja jak­sa­mis­ky­sy­mys. Nuo­ri­so­työn am­mat­ti­lai­set nos­ta­vat esiin nuor­ten pa­hoin­voin­nin li­sään­ty­mi­sen, mikä nä­kyy yhä nuo­rem­pien vä­ki­val­tai­se­na käy­tök­se­nä. Myös asi­at, joi­ta nuor­ten elä­mäs­sä ta­pah­tuu ja joi­ta he ha­lu­a­vat nuo­ri­so­työn­te­ki­jän kans­sa kä­si­tel­lä, ovat ras­kai­ta ja vai­kei­ta. Nuor­ten hy­vin­voin­nis­ta ei voi tin­kiä.

Pää­tök­siin ja toi­men­pi­tei­siin, jot­ka edis­tä­vät lap­sen ja nuo­ren etua, on ryh­dyt­tä­vä vä­lit­tö­mäs­ti. Toi­vom­me, et­tä päät­tä­jät ot­ta­vat ken­täl­tä tu­le­vat vies­tit va­ka­vas­ti. Riit­tä­vät re­surs­sit on taat­ta­va, ja pal­kan on vas­tat­ta­va työn vaa­ti­vuut­ta.

Meil­lä kai­kil­la on yh­tei­nen ta­voi­te: saa­da las­ten ja nuor­ten re­put täy­tet­tyä sel­lai­sil­la eväil­lä, joi­den avul­la he sel­vi­ä­vät elä­män­sä seik­kai­luis­ta vah­voi­na ja it­se­näi­si­nä yk­si­löi­nä. Tänä päi­vä­nä lap­siin ja nuo­riin si­joi­tet­ta­va raha mak­saa tu­le­vai­suu­des­sa it­sen­sä ta­kai­sin mo­nin­ker­tai­ses­ti.

Maa­rit Sa­la­ma ja JHL kas­va­tus- ja oh­jau­sa­lan Lou­nais-Suo­men alu­e­foo­ru­min täh­ti­am­mat­ti­lai­set

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely