JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
27.2.2023 14.50

Lähisuh­de­vä­ki­vallan vähentäminen tärkeä teema eduskun­ta­vaa­leissa

Lä­hi­suh­de­vä­ki­val­taan apua ha­ke­vien mää­rä on kas­va­nut mo­nin­ker­tai­ses­ti vii­me vuo­sien ai­ka­na. En­si- ja tur­va­ko­tien lii­ton jä­se­nyh­dis­tyk­sis­tä haki apua yli 23 000 hen­ki­löä. Heis­tä 11 000 kär­sii lä­hi­suh­de­vä­ki­val­las­ta ja lap­sia yli 5000. Tu­run en­si- ja tur­va­ko­ti ry:n toi­min­nas­ta apua sai vuon­na 2022 yli 1200 hen­ki­löä. Heis­tä yli 700 kär­si lä­hi­suh­de­vä­ki­val­las­ta ja näis­tä lap­sia oli lä­hem­mäs 200.

Apua ha­ke­vien mää­rä on kas­va­nut eri­tyi­ses­ti ma­ta­lan kyn­nyk­sen avo­pal­ve­luis­sa. Pelk­kä krii­si­a­pu ei rii­tä lä­hi­suh­de­vä­ki­val­las­ta toi­pu­mi­seen, vaan tar­vi­taan pit­kä­jän­tei­sem­pää tu­kea. Jär­jes­töt tar­jo­a­vat suu­rim­man osan avus­ta lä­hi­suh­de­vä­ki­val­lan uh­reil­le, sen kes­kel­lä elä­vil­le lap­sil­le ja vä­ki­val­lan te­ki­jöil­le. En­si- ja tur­va­ko­tien lii­ton huo­li on, et­tä iso osa lä­hi­suh­de­vä­ki­val­las­ta jää pii­loon, sitä ei tun­nis­te­ta ei­kä ote­ta pal­ve­luis­sa pu­heek­si.

Edus­kun­ta­vaa­leis­sa käy­dään tär­ke­ää ta­lou­teen ja tur­val­li­suu­teen liit­ty­vää kes­kus­te­lua. Tu­le­vat kan­sa­ne­dus­ta­jat te­ke­vät mei­dän kaik­kien tur­val­li­suu­teen vai­kut­ta­via pää­tök­siä. Yk­si mer­kit­tä­vim­mis­tä asi­ois­ta on lä­hi­suh­de­vä­ki­val­lan eh­käi­sy. Suo­mes­sa nai­sis­ta joka toi­nen on ko­ke­nut lä­hi­suh­teis­saan vä­ki­val­taa.

Kol­man­nes lap­sis­ta jou­tuu ko­ke­maan kal­toin­koh­te­lua tai vä­ki­val­taa tai al­tis­tuu per­he­vä­ki­val­lal­le ko­to­naan. Vä­ki­val­ta kos­ket­taa kai­ke­ni­käi­siä, vau­vois­ta ikäih­mi­siin. Sii­tä ei tule vai­e­ta. Lä­hi­suh­de­vä­ki­val­taa sekä kai­ke­ni­käis­ten kal­toin­koh­te­lua tu­lee eh­käis­tä ja vä­hen­tää sekä ke­hit­tää vä­ki­val­lat­to­muut­ta tu­ke­via oh­jel­mia te­ki­jöil­le. Vä­ki­val­taa ko­ke­nei­den ja sitä to­dis­ta­maan jou­tu­nei­den las­ten oi­keus saa­da apua tu­lee tur­va­ta ny­kyis­tä pa­rem­min uu­dis­ta­mal­la työ­käy­tän­tö­jä ja lain­sää­dän­töä.

Vaa­leis­sa jo­kai­nen ää­nes­tä­jä voi vai­kut­taa sii­hen, et­tä seu­raa­val­la hal­li­tus­kau­del­la nai­siin koh­dis­tu­van vä­ki­val­lan vas­tai­nen Is­tan­bu­lin so­pi­mus pan­naan toi­meen täy­si­mää­räi­ses­ti ja jär­jes­tö­jen lä­hi­suh­de­vä­ki­val­lan osaa­mi­nen ote­taan käyt­töön so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­sa.

Ää­nes­tä­jä, mit­kä ovat si­nun eh­dok­kaa­si kei­not tor­jua lä­hi­suh­de­vä­ki­val­taa ja var­mis­taa kai­ke­ni­käis­ten tur­val­li­suus?

Mari Lah­ti

Tu­run en­si- ja tur­va­ko­ti, hal­li­tuk­sen pj

En­si- ja tur­va­ko­tien lii­ton hal­li­tuk­sen jä­sen

Heli Paa­sio

Tu­run en­si- ja tur­va­ko­ti, toi­min­nan­joh­ta­ja

Näköislehdet

Kysely