JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
16.2.2024 14.15

Kyläkoulu Askaisissa – esiopetuksen tulevaisuus?

Ajas­sa, jol­loin kou­luis­ta ker­ro­taan lä­hin­nä huo­les­tu­nee­seen sä­vyyn, on upe­aa lu­kea, mi­ten ky­lä­kou­lut tar­jo­a­vat tur­val­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä laa­du­kas­ta ope­tus­ta pe­rin­tei­tä vaa­lien.

As­kais­ten ky­lä­kou­lun tu­le­vai­suu­des­ta on kui­ten­kin huol­ta, kun esi­o­pe­tuk­sen tu­le­vai­suus on nos­tet­tu kun­nas­sa muu­tos­kes­kus­te­luun.

As­kai­sis­sa toi­mii yli 70-vuo­ti­as hel­mi kou­lu­jen jou­kos­sa. Elin­voi­mai­sen ky­län sy­dän on oma kou­lu. Us­kom­me, et­tä mo­ni­puo­li­seen kou­lu­tar­jon­taan pa­nos­ta­mi­nen on mah­dol­li­suus, joka pal­ve­lee myös Mas­kun kun­nan ve­to­voi­maa.

Tänä vuon­na kun­nan päät­tä­jät kui­ten­kin ovat ar­vo­va­lin­to­jen edes­sä, kun poh­ti­vat ky­län pie­nim­pien koh­ta­loa esi­o­pe­tuk­sen jär­jes­te­lyis­sä. Luu­li­si, et­tä lap­sen edun en­si­si­jai­suus oh­jai­si ai­na miet­ti­mään rat­kai­su­ja, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat ehe­än kou­lu­po­lun aloi­tuk­sen oman kou­lun yh­tey­des­sä

Kun so­vi­tut ryh­mä­ko­ko­vaa­teet täyt­ty­vät, on vai­kea ym­mär­tää, mik­si edes har­ki­taan kou­lun aloi­tuk­sen vai­keut­ta­mis­ta. Ai­na­kaan pel­kät kus­tan­nus­pe­rus­te­lut ei­vät rii­tä se­lit­tä­mään ny­ky­ti­lan­tee­seen muu­tos­ta, jo­ten on vai­kea ym­mär­tää, mis­tä pai­ne tä­hän syn­tyy.

Pirs­ta­loi­tu­nut vas­tuu­ko ajaa sii­hen, et­tä lap­sen etu jää taka-alal­le? Toki ym­mär­räm­me, et­tä pien­ten­kin kou­lu­jen on uu­dis­tut­ta­va ja muok­kau­dum­me ikä­luok­kien ko­ko­jen mu­kai­ses­ti. Oli­si­ko vih­doin Pisa-tu­los­ten­kin va­los­sa hyvä het­ki miet­tiä ko­ko­nai­suuk­sia ja eri­lais­ten op­pi­mi­sym­pä­ris­tö­jen hy­viä puo­lia suu­ryk­si­köi­den si­jaan.

As­kai­nen va­lit­tiin Var­si­nais-Suo­men vuo­den ky­läk­si 2022 ja vuo­den yri­tys 2023 Mas­kus­sa on As­kais­ten ky­läl­tä. Meil­lä on ak­tii­vis­ta yh­dis­tys­toi­min­taa ja va­paa­eh­toi­set mah­dol­lis­ta­vat mo­ni­puo­lis­ta toi­min­taa ky­lä­läi­sil­le ja vie­rai­li­joil­le, jot­ka eten­kin ke­sä­ai­kaan py­säh­ty­vät yhä use­am­min Saa­ris­ton ren­gas­tien var­rel­la myös As­kais­ten ky­läs­sä.

Toi­vot­ta­vas­ti Mas­kun kun­ta ei hyl­kää ky­li­ään ja ym­mär­tää mo­ni­muo­toi­suu­den mah­dol­li­suu­te­na ei­kä uh­ka­na. Vaa­li­taan kou­lu­pe­rin­tei­tä ja toi­vo­taan op­pi­mi­sen ole­van jat­kos­sa­kin mah­dol­lis­ta myös pie­nem­mis­sä yk­si­köis­sä.

Us­kal­le­taan teh­dä eri­lai­sis­ta vaih­to­eh­dois­ta vah­vuus.

As­kais­ten kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys

Näköislehdet

Kysely