JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
22.2.2021 12.30

Kuntatalouden koronapaniikki toistaiseksi aiheetonta

Ai­ka tar­kal­leen vuo­si sit­ten Suo­mi syök­syi ko­ro­na­su­muun. Mo­nes­sa kun­nas­sa, esi­mer­kik­si Mas­kus­sa, voi pu­hua jopa ko­ro­na­pa­nii­kis­ta. Jo ke­vääl­lä 2020 Mas­kun­kin kun­nan­val­tuus­tos­sa kuul­tiin vaa­ti­muk­sia, et­tä kun­nan tu­li­si lei­ka­ta kaik­ki sel­lai­nen, jota ei ole lais­sa kun­nan teh­tä­väk­si mää­rät­ty, kos­ka ko­ro­na tu­li­si ro­mah­dut­ta­maan jo en­nes­tään kom­pu­roi­van kun­ta­ta­lou­den. Vaan kuin­kas sit­ten kä­vi­kään? Mas­kun kun­nan ti­li­kau­si pää­tyi vii­me vuon­na yli kol­me mil­joo­naa eu­roa yli­jää­mäi­sek­si. Tämä oli siis yli kak­si ker­taa enem­män kuin ta­lou­sar­vi­os­sa oli suun­ni­tel­tu.

Päät­ty­neen vuo­den yli­jää­mä joh­tui pit­käl­ti sii­tä, et­tä hal­li­tus päät­ti vii­saas­ti heti ko­ro­nak­rii­sin alus­ta läh­tien tu­kea kun­tia ja myön­si niil­le yli­mää­räi­siä val­ti­o­no­suuk­sia. Nämä yli­mää­räi­set ra­hat on tar­koi­tet­tu eri­tyi­ses­ti tur­vaa­maan kun­tien pe­rus­pal­ve­lui­ta ko­ro­nan vai­ku­tuk­sil­ta.

Nyt oli­si­kin pe­rus­tel­tua tar­kas­tel­la ku­lu­van vuo­den ta­lou­sar­vi­o­ta uu­del­leen ja poh­tia mitä kun­ta­lais­ten pe­rus­pal­ve­lui­den to­teut­ta­mi­sen ja ke­hit­tä­mi­sen kan­nal­ta olen­nais­ta voi­sim­me teh­dä alun pe­rin suun­ni­tel­tua pa­rem­min. Nyt­hän sii­hen on mah­dol­li­suus il­man, et­tä kun­nan ta­lou­del­le koi­tuu mer­kit­tä­vää ris­kiä.

Täl­lai­sia ke­hit­tä­mis­koh­tei­ta voi­si­vat ol­la vaik­ka­pa kou­lu­jen yh­tey­des­sä jär­jes­tet­tä­vien har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sien li­sää­mi­nen, liik­ku­van nuo­ri­so­työn toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen tai ikäih­mis­ten hy­vin­voin­tia edis­tä­vän toi­min­nan li­sää­mi­nen. Kai­kil­la näil­lä toi­men­pi­teil­lä on myös kiis­tat­to­mas­ti osoi­tet­tu ole­van kun­nan elin­voi­maa li­sää­vä ja pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä kus­tan­nuk­sia hil­lit­se­vä vai­ku­tus.

Oli­si ol­lut huo­noa ja vas­tuu­ton­ta ta­lou­den­pi­toa hä­ti­köi­den lei­ka­ta kun­ta­lais­ten pal­ve­lui­ta ko­ro­na­e­pi­de­mi­an alus­sa. Yh­tä vas­tuu­ton­ta oli­si nyt käyt­tää ko­ro­nan vai­ku­tus­ten tor­ju­mi­seen tar­koi­tet­tu­ja yli­mää­räi­siä ra­ho­ja van­ho­jen vel­ko­jen mak­suun. Mi­kä­li ker­ty­nyt yli­jää­mä lai­te­taan nyt ko­ko­nai­suu­des­saan su­kan­var­teen, em­me toi­mi ku­ten val­ti­o­neu­vos­to on ko­ro­tet­tu­ja val­ti­o­no­suuk­sia myön­tä­es­sään tar­koit­ta­nut.

Ko­ko­nai­suus ei tie­ten­kään ole ai­van näin yk­sin­ker­tai­nen, sil­lä ko­ro­na on luo­nut jul­ki­sen ta­lou­den yl­le pit­kän ja epä­mää­räi­sen var­jon, jon­ka täs­mäl­li­siä vai­ku­tuk­sia ei ku­kaan osaa vie­lä tark­kaan en­nus­taa. Tu­le­vai­suu­des­sa val­ti­o­no­suu­det tu­le­vat var­mas­ti pa­lau­tu­maan jäl­leen al­hai­sem­mal­le ta­sol­le, mut­ta ly­hy­el­lä ai­ka­vä­lil­lä ei voi­da kui­ten­kaan sa­noa, et­tä Mas­kus­sa oli­si mi­tään tar­vet­ta ko­ro­nan ta­kia lei­ka­ta ja su­pis­taa kun­ta­lais­ten pal­ve­lui­ta.

Päin­vas­toin, nyt tu­li­si poh­tia mi­ten ker­ty­nees­tä yli­jää­mäs­tä saa­tai­siin pa­ras hyö­ty kun­ta­lai­sil­le. Kun­ta­päät­tä­jien vas­tuu on var­mis­taa, et­tä kun­ta­lais­ten elä­mä ja kun­nan ke­hit­tä­mi­nen jat­ku­vat mah­dol­li­sim­man nor­maa­lei­na ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta.

Rami Kä­kö­nen (vihr.)

Mas­ku