JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
19.5.2023 8.20

Kunniatohtori Sanna Marin

En voi­nut muu­ta kuin ihail­la, kun San­na Ma­rin esiin­tyi täy­del­lä New Yor­kin Yan­kee sta­di­o­nil­la. Hän pu­hui kaik­kien juu­ri va­lit­tu­jen kun­ni­a­toh­to­rien puo­les­ta. Puhe oli lois­ta­va ja en­nen kaik­kea hän pu­hui il­man pa­pe­ria. Oli ope­tel­lut noin 15 mi­nuu­tin pu­heen ul­koa. Lois­ta­va puhe, joka si­säl­si muun mu­as­sa kol­me neu­voa nuo­ril­le opis­ke­li­joil­le muu­tok­ses­ta:

1. Si­nul­la on oi­keus ha­lu­ta asi­oi­ta ja ha­lu­ta asi­oi­den muut­tu­van.

2. Ha­lu­a­mi­nen ei rii­tä. Jos ha­lu­at muut­taa asi­oi­ta, si­nun täy­tyy ot­taa oh­jat.

3. Si­nun on la­kat­ta­va pel­kää­mäs­tä.

San­na Ma­rin on ai­na ha­lun­nut ka­ven­taa su­ku­puol­ten vä­lis­tä palk­ka­e­roa ja van­hem­pien äi­tien ja isien ja­ka­van per­he­va­paan ta­sai­sem­min, jot­ta nai­set voi­si­vat teh­dä työ­u­raa sa­mal­la ta­val­la kuin mie­het. Kun Ant­ti Kaik­ko­nen jäi per­he­va­paal­le, niin Pet­te­ri Or­po ot­ti kan­taa ar­vos­tel­len Ant­tia, et­tei­kö mi­nis­te­ril­lä ole muu­ta te­ke­mis­tä. Ant­ti teki ai­van oi­kein, lap­set ovat vain ker­ran pie­niä. Or­po jäl­keen vä­hän kor­ja­si, et­tä lu­kee sa­tu­kir­jo­ja tei­ni-ikäis­ten las­ten­sa kans­sa.

San­na Ma­rin on eh­dot­to­mas­ti kaik­kien ai­ko­jen va­lo­voi­mai­sin pää­mi­nis­te­ri, ei­kä tu­los­sa näy so­pi­vaa seu­raa­ja. Hä­nel­le näyt­tä­vät ole­van kaik­ki ovet au­ki. Nuo­re­na hän jo va­lit­si SDP:n, joka vas­taa hä­nen po­liit­tis­ta nä­ke­mys­tän­sä.

Sa­maan ai­kaan Pet­te­ri Or­po yrit­tää muo­dos­taa Suo­meen hal­li­tus­ta Se­naa­tin­ta­lol­la ja Riik­ka Pur­ra kiu­saa hän­tä. Odo­tan in­nol­la seu­raa­vaa nel­jää vuot­ta. Pie­ni- ja kes­ki­tu­loi­sel­le tu­lee maan­pääl­li­nen hel­vet­ti, kun saa­daan Or­pon hal­li­tus uu­nis­ta ulos, jos saa­daan.

Riik­ka Pur­ra ar­vos­te­lee kaik­kea, mut­ta niis­sä ei ole mi­tään tolk­kua. Ei yh­tään ra­ken­ta­vaa eh­do­tus­ta: lei­ka­taan ja lei­ka­taan. Hä­nel­lä on hyvä ai­sa­pa­ri Poh­jan­maal­ta Mau­ri Pel­to­kan­gas, jon­ka aa­mu­öi­set so­me­päi­vi­tyk­set ovat mie­len­kiin­toi­sia ja Se­bas­ti­an Tynk­ky­nen häm­men­tää sop­paa omal­la ta­val­laan.

PS:lla on mie­len­kiin­toi­sia va­ra­pu­heen­joh­ta­jia. Kum­pi­kaan tus­kin mi­nis­te­rik­si? Luo­jan kii­tos. Olen ai­van var­ma, et­tä PS pirs­ta­loi­tuu, jos hal­li­tus­tai­val al­kaa ko­koo­muk­sen, RKP:n ja KD:n kans­sa. Täl­lä ko­koon­pa­nol­la, jos tu­lee hal­li­tus, niin Or­pol­ta ku­luu vä­hin­tään kol­me kään­tö­tak­kia, en­nen kuin mi­nis­te­rien ni­met tu­le­vat jul­ki. Sää­li Or­poa, kun jou­tuu an­ta­maan niin pal­jon pe­rik­si, et­tä hä­nes­tä tu­li­si pää­mi­nis­te­ri.

Ju­ha­ni Jo­ki­nen

Mas­ku

Näköislehdet

Kysely