JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
19.9.2022 15.56

Kuka päättää Fölistä?

My­nä­mä­es­sä on kes­kus­tel­tu pal­jon­kin jouk­ko­lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­ses­tä ja sen tär­key­des­tä. Nyt on ajan­koh­tais­ta päät­tää, ha­lu­am­me­ko kuu­lua Föli-alu­ee­seen vai em­me.

Mikä taho te­kee tä­män pää­tök­sen? Naa­pu­ri­kun­nis­sa asia oli 19.9. val­tuus­ton esi­tys­lis­tal­la. Kun­nan­val­tuus­to on kun­nan ylin päät­tä­vä elin. Sik­si kun­ta­lais­ten ar­keen vah­vas­ti vai­kut­ta­va ja kun­tast­ra­te­gi­as­sa­kin esil­lä ole­va jouk­ko­lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­sa­sia tu­li­si myös päät­tää kun­nan­val­tuus­tos­sa.

My­nä­mä­en kun­nan­hal­li­tus kui­ten­kin kat­soi 12.9. ko­kouk­ses­saan riit­tä­väk­si hal­li­tuk­sen oman pää­tök­sen, ei­kä ko­ke­nut tar­vet­ta tuo­da asi­aa val­tuus­ton kä­si­tel­tä­väk­si ol­len­kaan. Tämä on vah­vas­ti hy­vän ta­van, avoi­men pää­tök­sen­te­on ja de­mok­ra­ti­an vas­tais­ta.

Kun­nan­joh­ta­ja oli 12.9. kun­nan­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa esit­tä­nyt Fö­liin liit­ty­mis­tä, mut­ta ää­nes­tyk­sen jäl­keen hal­li­tus päät­ti, et­tei Fö­liin lii­ty­tä. Mai­nit­ta­vaa kui­ten­kin on, et­tei kun­nan­hal­li­tus ol­lut asi­as­sa yk­si­mie­li­nen.

Kos­ka isot ryh­mät kes­kus­ta, ko­koo­mus ja pe­rus­suo­ma­lai­set ovat ol­leet kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa yk­si­mie­li­siä, on kat­sot­tu sen riit­tä­vän, jot­ta mui­ta puo­lu­ei­ta ei tar­vit­se ot­taa pää­tök­sen­te­koon mu­kaan ol­len­kaan. Tämä on to­del­la häm­men­tä­vää.

Kun­ta­lai­set ovat ää­nes­tä­neet myös pie­nem­pien val­tuus­to­ryh­mien edus­ta­jat val­tuus­toon päät­tä­mään kun­ta­lais­ten asi­ois­ta. Jos näin­kin iso asia pää­te­tään val­tuus­ton ul­ko­puo­lel­la vain iso­jen puo­lu­ei­den kes­ken, on se myös osan kun­ta­lais­ten ää­nen huo­mi­ot­ta jät­tä­mis­tä.

Var­si­nai­nen pää­tös Fö­liin liit­ty­mi­ses­tä ei var­mas­ti­kaan val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa oli­si mi­hin­kään muut­tu­nut, kos­ka isot puo­lu­eet ovat päät­tä­neet, et­tei sii­hen läh­de­tä. Ih­met­te­lem­me sitä, et­tä kun­ta­lain mu­kaan kun­nas­sa ylin­tä pää­tös­val­taa käyt­tä­vä elin eli kun­nan­val­tuus­to on täs­sä pää­tök­ses­sä täy­sin si­vuu­tet­tu. Naa­pu­ri­kun­nat vie­vät asi­an val­tuus­toi­hin­sa, mut­ta mik­si My­nä­mä­es­sä toi­mi­taan toi­sin? On­ko My­nä­mä­el­lä ylin­tä pää­tös­val­taa käyt­tä­vää elin kui­ten­kin kun­nan­hal­li­tus ei­kä val­tuus­to, ku­ten sen tu­li­si ol­la?

Väis­tä­mät­tä on myös mie­tit­tä­vä, naut­tii­ko kun­nan­hal­li­tus täl­lä het­kel­lä täyt­tä luot­ta­mus­ta. Tus­kin ai­na­kaan pie­nem­pien val­tuus­to­ryh­mien val­tuu­tet­tu­jen mie­les­tä.

My­nä­mä­en kris­til­lis­de­mok­raat­tien val­tuus­to­ryh­mä

Näköislehdet

Kysely