JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
20.9.2021 11.30

Koulumatkoja ja kompastuskiviä

Olen toi­mi­nut kans­lis­ti­na suu­res­sa tur­ku­lai­ses­sa kou­lus­sa 1960-lu­vun puo­li­vä­lis­tä vuo­si­tu­han­nen vaih­tee­seen. Ko­ke­muk­se­ni mu­kaan al­ku­ai­koi­na op­pi­laat oli­vat hy­vin mo­ti­voi­tu­nei­ta, heil­lä oli op­pi­oi­keus. Va­li­koi­tu, en­sim­mäi­sen ker­ran 11 -vuo­ti­aa­na ja uu­del­leen lu­ki­oon py­rit­tä­es­sä, he oli­vat etuo­i­keu­te­tus­sa ase­mas­sa.

Pe­rus­kou­luun siir­ryt­tä­es­sä vuon­na 1976 kaik­ki sai­vat ns. kes­ki­kou­lua vas­taa­van kou­lu­tuk­sen. Vä­lil­lä op­pi­laat ja­et­tiin ta­so­ryh­miin ja esi­mer­kik­si eri­tyis­luok­kiin. Näin saa­tiin suh­teel­li­sen ho­mo­gee­ni­nen jouk­ko ja ope­tus sen mu­kai­sek­si.

Ta­so­ryh­mät kui­ten­kin pois­tet­tiin ja eri­tyi­so­pe­tus oli so­peu­tet­ta­va sen mu­kaan. Sii­nä huo­mi­ot­ta jäi­vät kum­mat­kin lai­dat. Oli luok­kia, jois­ta opet­ta­ja sa­noi, et­tä oli pak­ko opet­taa kes­ki­ver­to-op­pi­lai­ta, mut­ta luok­ka oli kuin kak­si­kyt­ty­räi­nen ka­me­li ei­kä oi­ke­as­taan opet­ta­nut ke­tään.

Tah­to on hyvä, mut­ta Pisa-tut­ki­muk­sen mu­kaan tu­lok­set ei­vät vas­taa odo­tuk­sia.

Nyt tar­vi­taan kak­si­vuo­ti­nen esi­kou­lu so­peut­ta­maan lap­set pe­rus­kou­lua var­ten. Kou­lu­han kes­tää 18 ikä­vuo­teen as­ti. Opis­kel­laan kou­lua, ei elä­mää var­ten. Suo­men kie­len tai­to tai kir­joit­ta­mi­nen ei­vät ole enää tär­kei­tä, mei­tä­hän on vain 5,5 mil­joo­naa.

Tär­ke­äm­pää on op­pia aut­ta­va tai­to maa­il­man­kie­les­sä, pys­tyy ai­na­kin ko­to­na pe­laa­maan tie­to­ko­ne­pe­le­jä ja ään­tä­mään yri­tys­ten ni­met oi­kein. Kaik­ki pa­ko­te­taan ot­ta­maan vas­taan toi­sen as­teen kou­lu­tus. Meis­tä kun vaan osa on sel­lai­sia, et­tä pul­pe­tin ku­lut­ta­mi­nen ei kiin­nos­ta, eh­kä jos val­tio kus­tan­tai­si heil­le ns. ”kou­lu­pu­dok­kail­le” (kam­mot­ta­va sana, rie­naa­va ja ih­mi­sar­voa alen­ta­va) pork­ka­na­na ajo­kor­tin ja au­ton.

Kaik­kien pi­täi­si ol­la lain mu­kaan op­pi­laal­la il­mais­ta, yh­teis­kun­nan kus­tan­ta­maa. En­tä tämä kou­lu­kyy­ti, jos­ta leh­dis­sä vii­me vii­kol­la kir­joi­tet­tiin? Täl­lai­sia ta­pauk­sia on maas­sam­me var­mas­ti lu­kui­sia, ei­pä ole­kaan enää il­mais­ta. Jos tai­vas­sa­lo­lai­nen ha­lu­ai­si po­ron­hoi­to-op­piin La­pin pe­ru­koil­le, tai­tai­si­vat mat­ka­kus­tan­nuk­set jää­dä ko­din tai lai­nan kon­tol­le.

Kun uu­si laki as­tui voi­maan, yh­teis­kun­nal­la on ol­ta­va kei­not, mi­ten la­kia nou­da­te­taan. Li­sää vä­keä las­ten­suo­je­luun tai am­mat­ti­kun­ta, joka ky­sei­siä 17–18-vuo­ti­ai­ta ”lap­sia” pai­men­taa. Ei kan­net­tu vesi kai­vos­sa pysy ei­kä op­pi tar­tu, el­lei sitä it­se ha­lua.

Toi­sen as­teen kou­lu­tuk­sen voi suo­rit­taa myös op­pi­so­pi­muk­sel­la. Toi­se­na osa­puo­le­na voi­vat ol­la omat­kin van­hem­mat, jos heil­lä on Y-tun­nus (esi­mer­kik­si maa­ta­lou­sy­ri­tys). Van­hem­pien on mah­dol­lis­ta pe­rus­taa yri­tys ja teh­dä lap­sen­sa kans­sa op­pi­so­pi­mus­suh­de. Kou­lu­mat­kas­ta ei enää oli­si huol­ta.

Tu­run kou­lu­toi­mes­ta sain tie­don, et­tä kou­lu­mat­kat 100 ki­lo­met­riin as­ti kor­va­taan. Laki on­tuu pa­has­ti, el­lei näin oli­si muu­al­la­kin.

Elä­mä­ni­käi­nen opis­ke­lu on mah­dol­lis­ta niil­le, jot­ka muut­tu­nees­sa elä­män­ti­lan­tees­sa tar­vit­se­vat uu­den­lais­ta tie­toa. Kos­kaan ei ole lii­an myö­häis­tä, jos mo­ti­vaa­ti­o­ta riit­tää.

Opet­ta­jil­ta on vie­ty auk­to­ri­teet­ti, op­pi­tun­nil­la op­pi­lai­den li­säk­si hää­rii eri­lai­sia ”luok­ka-avus­ta­jia” tai ”hen­ki­lö­koh­tai­sia op­pi­la­sa­vus­ta­jia”, vä­ki­val­ta on yleis­ty­mäs­sä ei­vät­kä opin­ha­lui­set­kaan voi teh­dä töi­tä rau­has­sa. Yk­si­kin häi­rik­kö pi­laa il­ma­pii­rin. En tie­dä ti­lan­tees­ta maa­seu­dul­la.

Yh­tä tär­ke­ää kuin avus­taa hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­via lap­sia on an­taa kaik­ki mah­dol­li­nen tuki niil­le, jot­ka edus­ta­vat yh­teis­kun­ta­luo­kas­ta riip­pu­mat­ta ns. äly­mys­töä. Hei­dän kaut­taan syn­tyy uu­sia in­no­vaa­ti­oi­ta ja maam­me ke­hi­tys kan­sa­kun­tien jou­kos­sa on taat­tu.

Mei­tä on mo­nen­lai­sia, jo­ten kaik­kia ei voi sul­loa sa­maan säk­kiin. Kui­ten­kin opin sau­na on au­tu­as ai­na ja vil­la­koi­ran ydin on hyvä it­se löy­tää.

Ee­va Au­vi­nen

Naan­ta­lin Me­ri­mas­ku