JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
10.9.2023 14.20

Koivik­ko­laisten puolesta

Koi­vik­ko­ku­jan toi­min­ta­kes­kus on ol­lut huh­ti­kuun puo­les­ta vä­lis­tä 10. elo­kuu­ta as­ti sul­jet­tu­na si­säil­ma­on­gel­mien vuok­si. Asi­ak­kaat pää­si­vät pit­kän odot­te­lun jäl­keen vih­doin Koi­vi­kol­le 11.8. al­ka­en.

Keit­ti­ö­ti­la oli pois­tet­tu käy­tös­tä ja ti­lat oli yli­pai­neis­tet­tu, il­man­puh­dis­tus lait­teis­to oli­vat han­kin­tap­ro­ses­sis­sa ja osa vä­es­tä toi­mi Til­he­län ti­lois­sa. Si­säil­ma­tut­ki­muk­ses­ta tuli kar­toi­tus­tie­do­te, jon­ka mu­kaan Koi­vik­ko­ku­jan näyt­teis­tä on löy­ty­nyt ak­tii­vis­ta mik­ro­bi­kas­vus­toa ja toi­men­pi­de­ra­jan ylit­tä­vä mää­rä mik­ro­be­ja. Li­säk­si Koi­vik­ko­ku­jan sei­nä­ra­ken­tees­sa to­det­tiin ris­ki­ra­ken­ne, ns. va­le­sok­ke­li.

Sain tie­don, et­tä Koi­vi­kon väki siir­tyy Til­he­län to­del­la pie­niin ti­loi­hin. Sat­tu­moi­sin kä­vin tyt­tö­ni ta­kia Koi­vik­ko­ku­jan päi­vää seu­raa­mas­sa Ty­töl­le­ni oli al­ka­nut tul­la eri­koi­sia oi­rei­ta tä­män vii­kon ai­ka­na.

Koi­vik­ko­ku­jan hen­ki­lö­kun­ta piti Le­vy­raa­tia asi­ak­kail­le. Tun­nel­ma oli iha­na niin kuin ai­na. Olin iloi­nen, kun näin mah­ta­vat asi­ak­kaat ja upe­an hen­ki­lö­kun­nan pit­käs­tä ai­kaa yh­des­sä. Vih­doin­kin toi­min­ta oli pääs­syt al­ka­maan.

Mut­ta nämä ih­mi­set oli­vat ah­tau­tu­neet pie­niin ti­loi­hin. Hei­tä oli pal­jon: he is­tu­vat ja sei­soi­vat vie­rek­käin, pyö­rä­tuo­lit puik­ke­leh­ti­vat ah­tail­la käy­tä­vil­lä ja ti­lois­sa, työn­te­ki­jöi­den kas­voil­ta hei­jas­tui­vat yrit­tä­mi­nen ja sel­viy­ty­mi­nen. Kai­kes­ta vä­lit­tyi, et­tä muu­hun ei ol­lut nyt mah­dol­li­suut­ta ja asi­ak­kais­ta näki, et­tä he ei­vät it­se ky­ke­ne te­ke­mään asi­an eteen mi­tään.

Käy­tin vie­lä ty­tön Til­he­län ves­sas­sa. Mie­tin ja muis­te­lin, et­tä muu­ta ves­saa en ole näis­sä ti­lois­sa ai­em­min näh­nyt.

Esi­tin asi­a­ni ja huo­le­ni vam­mais­pal­ve­lu­pääl­li­köl­le. Ky­sy­mys oli sel­keä: mis­sä ovat lu­va­tut kor­vaa­vat ti­lat? Vas­taus oli myös sel­keä: asia on ti­la­hal­lin­nan sel­vi­tyk­ses­sä ja uu­sien ti­lo­jen löy­ty­mi­nen näin suu­rel­le asi­a­kas­mää­räl­le vie ai­kaa, kos­ka val­mii­ta ti­lo­ja ei ole saa­ta­vil­la. Sa­maa miel­tä ky­sei­nen hen­ki­lö oli kans­sa­ni sii­tä, et­tä kun ti­lan­ne on kui­ten­kin ol­lut jo huh­ti­kuun puo­les­ta vä­lis­tä tie­dos­sa, kar­toi­tus oli­si pi­tä­nyt al­kaa ri­pe­äm­min.

Ol­les­sa­ni yh­tey­des­sä lää­kä­riin tyt­tö­ni oi­rei­lu­jen vuok­si epäi­lys oli, et­tä oi­reet ei­vät ol­leet epi­lep­ti­siä, mut­ta ar­ve­li näi­den oi­rei­den ole­van ns. Tic-oi­rei­lua. Ei ol­lut vai­kea ha­kea, mis­tä oi­rei­lu oli­si voi­nut al­kun­sa saa­da, kos­ka muu­ta muu­tos­ta ty­tön elä­mäs­sä ei ole ol­lut kuin tämä Koi­vi­kon Til­he­lään siir­ty­mi­nen.

Seu­raa­va ky­sy­mys kuu­luu, kuin­ka kau­an Var­han väki vit­kut­te­lee toi­mis­saan ja siir­tää vas­tuu­ta ai­nai­sel­le ti­la­hal­lin­to­se­pit­te­lyl­le. On mah­ta­vaa ja odo­tet­tua, et­tä Koi­vi­kon toi­min­ta vih­doin pää­si al­ka­maan, mut­ta to­del­la alen­ta­vaa työn­te­ki­jöil­le ja näil­le asi­ak­kail­le on se, kuin­ka hei­tä koh­del­laan ja pi­de­tään ul­ko­puo­li­sen sil­min kat­sot­tu­na kuin häk­kie­läi­miä pa­ko­tet­tui­na pie­niin ti­loi­hin.

Työ- ja päi­vä­toi­min­ta on la­ki­sää­teis­tä toi­min­taa ke­hi­tys­vam­mai­sil­le. Näis­sä ti­lois­sa on han­ka­la liik­kua muu­ten­kin, saa­tik­ka lii­kun­ta­ra­joit­tei­sen tai pyö­rä­tuo­lin kans­sa.

Vaa­ran­paik­ko­ja on jat­ku­vas­ti: kom­pas­tu­mi­set, kaa­tu­mi­set huo­non mo­to­rii­kan ta­kia. Hy­gie­nia ja tau­tien tart­tu­mi­nen on vaa­ran­net­tu, kos­ka luul­ta­vam­min vain yk­si ves­sa käy­tös­sä.

Täl­lä asi­al­la on kii­re. Ti­lan­ne on kes­tä­nyt jo huh­ti­kuun puo­les­ta vä­lis­tä al­ka­en. Näi­den ih­mis­ten oi­keuk­sia on lai­min­lyö­ty.

En hil­jaa, en tule odo­ta. Tais­te­len koi­vik­ko­lais­ten ja näi­den ih­mis­ten rin­nal­la ja puo­les­ta. Toi­von, et­tä muut sa­moin hiu­kan­kin tun­te­vat te­ke­vät näin.

Kat­ja Han­hi­ne­va

Koi­vik­ko­ku­ja­lai­sen nuo­ren äi­ti

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely