JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
14.9.2023 8.40

Kirjastolla keskeinen rooli lukutai­to­työssä

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mis­sa oli 12.9. uu­ti­nen sii­tä, et­tä tai­vas­sa­lo­lai­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja Mil­la Lah­den­pe­rä (kok.) on huo­lis­saan suo­ma­lais­ten hei­kos­ta lu­ku­tai­dos­ta. Tai­vas­sa­lo­lai­sen lu­ku­tai­to­työn am­mat­ti­lai­sen miel­tä läm­mit­tää tie­ten­kin ai­van eri­tyi­ses­ti, kun oman ky­län val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja ja kan­sa­ne­dus­ta­ja ha­lu­aa nos­taa tä­män mei­tä kaik­kia kos­ke­van tär­ke­än asi­an esil­le. Kii­tos, Mil­la.

Uu­ti­ses­sa on kui­ten­kin mer­kit­tä­vä puu­te. Sii­nä ei mai­ni­ta lain­kaan kir­jas­to­ja ja mei­dän kir­jas­to­am­mat­ti­lais­ten te­ke­mää mo­ni­puo­lis­ta ja jo­ka­päi­väis­tä lu­ku­tai­to­työ­tä. Lah­den­pe­rä lu­et­te­lee lu­ku­tai­don edis­tä­ji­nä per­heet, neu­vo­lan, var­hais­kas­va­tuk­sen ja kou­lun. Näi­den toi­mi­joi­den tu­ek­si tar­vi­taan vah­va kir­jas­to­lai­tos, riit­tä­väs­ti am­mat­ti­tai­tois­ta ja kou­lu­tet­tua hen­ki­lö­kun­taa, mo­ni­puo­li­set ja ajan­ta­sai­set ko­ko­el­mat sekä päi­vä­ko­te­ja ja kou­lu­ja kier­tä­vät kir­jas­to­au­tot. Kir­jas­to­jen mer­ki­tys lu­ku­tai­don tur­vaa­mi­ses­sa on kor­vaa­ma­ton. Lu­ku­tai­don ke­hit­tä­mi­nen vaa­tii toi­men­pi­tei­tä lap­suu­des­ta ai­kui­suu­teen ja juu­ri kir­jas­tois­sa lu­ku­tai­toa tu­e­taan koko ih­mi­sen elin­kaa­ren ajan.

Yleis­ten kir­jas­to­jen toi­min­taa oh­jaa­va kir­jas­to­la­ki pai­not­taa lu­ku­tai­don mo­ni­puo­li­suut­ta, yh­den­ver­tai­suut­ta, tie­don saa­ta­vuut­ta, op­pi­mis­ta ja ak­tii­vis­ta osal­lis­tu­mis­ta yh­teis­kun­nas­sa. Me kir­jas­to­lai­set olem­me tyy­ty­väi­siä sii­hen, et­tä hal­li­tu­soh­jel­mas­sa kir­jas­to­jen saa­vu­tet­ta­vuut­ta ha­lu­taan tu­kea ja las­ten ja nuor­ten lu­ku­tai­toa vah­vis­taa. Kir­jas­toil­la on­kin ai­van kes­kei­nen roo­li lu­ku­tai­tost­ra­te­gi­an jat­ka­mi­ses­sa ja Lu­ku­liik­keen laa­jen­ta­mi­ses­sa.

Yh­den­ver­tai­nen pää­sy kir­jal­li­suu­den ää­rel­le on olen­nais­ta, jot­ta stra­te­gi­an ta­voit­teet voi­vat to­teu­tua. Kir­jas­ton ovet ovat au­ki kai­kil­le so­si­oe­ko­no­mi­seen ase­maan tai elä­män­ti­lan­tee­seen kat­so­mat­ta.

Vaik­ka pal­jon jo teem­me­kin, kir­jas­toil­la on vie­lä run­saas­ti työ­sar­kaa sii­nä, mi­ten ta­voit­tai­sim­me eten­kin hei­kos­ti lu­ke­vat lap­set, nuo­ret ja ai­kui­set. Mei­dän täy­tyy en­ti­ses­tään tii­vis­tää yh­teis­työ­tä mui­den pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den, op­pi­lai­tos­ten ja yh­dis­tys­ten kans­sa. Tä­hän tar­pee­seen py­rim­me vas­taa­maan muu­ta­man Var­si­nais-Suo­men kun­nan ja kau­pun­gin kans­sa tänä syk­sy­nä käyn­nis­tä­mäm­me lu­ku­tai­to­työn ke­hit­tä­mis­hank­keen puit­teis­sa.

Lu­kuin­non ja -tai­don tasa-ar­voi­nen edis­tä­mi­nen on mei­dän kaik­kien teh­tä­vä ja sii­tä hyö­tyy koko yh­teis­kun­ta.

An­na Schau­man

FM

Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­vas­taa­va

Tai­vas­sa­lo