JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
28.10.2021 18.45

Kannanotto Mynämäen lomautuksiin

My­nä­mä­ki on Suo­men ai­noa kun­ta, joka on lo­maut­ta­nut kas­va­tus- ja ope­tushen­ki­lö­kun­taan­sa syk­syl­lä 2021. Se on ky­see­na­lai­nen kun­nia ja tun­tuu eri­tyi­sen ras­kaal­ta ko­ro­na-ai­ka­na, jol­loin hen­ki­lös­tö on val­miik­si ve­ny­nyt ja kuor­mit­tu­nut ää­rim­mil­leen poik­keu­so­lois­sa.

Kun­nan päät­tä­jien tapa kiit­tää hen­ki­lö­kun­taan­sa poik­keuk­sel­li­sen ras­kai­na ai­koi­na on koh­tuu­ton ja mo­raa­li­ton.

Ku­kaan ei kiis­tä My­nä­mä­en pit­kä­ai­kai­sia ta­lou­son­gel­mia ja on ter­vet­tä tar­kas­tel­la kriit­ti­ses­ti kun­nan toi­min­to­ja. Kun kun­nan ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­suun­ni­tel­ma käyn­nis­tet­tiin, myös hen­ki­lös­tö sai esit­tää vaih­to­eh­toi­sia sääs­tö­toi­men­pi­tei­tä. Hen­ki­lös­tön suu­ri enem­mis­tö vas­tus­ti lo­mau­tuk­sia sääs­tö­toi­men­pi­tee­nä. Lo­mau­tus­pää­tös kui­ten­kin teh­tiin kos­ke­maan lä­hes koko My­nä­mä­en kun­nan hen­ki­lö­kun­taa.

Opet­ta­jat lo­mau­tet­tiin seit­se­mäk­si päi­väk­si, muu hen­ki­lö­kun­ta 14 päi­väk­si. Lo­mau­tuk­set al­koi­vat elo­kuus­sa 2020 ja ovat nyt juu­ri päät­ty­neet.

En­nen lo­mau­tus­pää­tös­tä opet­ta­jien pai­kal­li­syh­dis­tys ve­to­si pon­nek­kaas­ti My­nä­mä­en päät­tä­jiin, jot­ta he pe­rui­si­vat lo­mau­tuk­set, kos­ka lo­mau­tuk­sil­la ei saa­vu­te­ta sääs­tö­ta­voit­tei­ta ja kos­ka ko­ro­na ja lo­mau­tus ovat erit­täin huo­no yh­dis­tel­mä. Mi­kään muu Suo­men kun­ta ei koh­dis­ta­nut kas­va­tus- ja ope­tus­hen­ki­lö­kun­nan lo­mau­tuk­sia syys­lu­ku­kau­teen 2021. Suu­rin syy lo­mau­tus­ten pe­ruu­tuk­siin muis­sa kun­nis­sa on ol­lut se, et­tä ko­ro­nan vai­ku­tus kun­ta­ta­lou­den heik­ke­ne­mi­seen on ol­lut odo­tet­tua vä­häi­sem­pi val­ti­on an­ta­mien ko­ro­na­tu­kien ja -avus­tus­ten an­si­os­ta.

Myös My­nä­mä­ki sai suu­ret ko­ro­na-avus­tuk­set, joil­la pal­kat­tiin uut­ta hen­ki­lö­kun­taa kou­lui­hin ja päi­vä­ko­tei­hin. Sa­ma­nai­kai­ses­ti lo­mau­tet­tiin va­ki­tuis­ta hen­ki­lö­kun­taa. Täs­sä on iso mo­raa­li­nen ris­ti­rii­ta. Muut kun­nat ovat pa­rem­min ym­mär­tä­neet las­ten ja nuor­ten hei­kon ti­lan­teen ko­ro­na-ai­ka­na. Etä­o­pe­tus jät­ti op­pi­laat enem­män tai vä­hem­män omil­leen, jo­ten op­pi­mi­sen auk­ko­ja on jää­nyt run­saas­ti.

My­nä­mä­en var­hais­kas­va­tuk­ses­sa hen­ki­lö­kun­nan lo­maut­ta­mi­nen on kes­tä­nyt yli vuo­den, kos­ka laki mää­rit­te­lee tar­kas­ti ryh­mien hen­ki­lö­mi­toi­tuk­set. Lo­mau­tus on tar­koit­ta­nut hen­ki­lö­kun­nan jat­ku­vaa vaih­tu­mis­ta lap­si­ryh­mis­sä, lo­mien siir­tä­mis­tä, si­jais­ten ot­ta­mis­ta, kii­ret­tä ja uu­pu­mis­ta. Si­jais­ten ot­ta­mi­nen mak­saa, jo­ten al­ku­pe­räi­nen sääs­tö­ta­voi­te ei voi to­teu­tua. Var­hais­kas­va­tus on kär­si­nyt pä­te­vän hen­ki­lös­tön pu­las­ta vuo­si­kau­sia. My­nä­mä­ki on saa­nut ima­goon­sa ison lom­mon työ­nan­ta­ja­na.

Pe­ru­so­pe­tuk­ses­sa ja lu­ki­os­sa pää­o­sa lo­mau­tuk­sis­ta siir­ret­tiin ko­ro­nan ta­kia syk­sys­tä 2020 ku­lu­vaan syk­syyn 2021. Tä­män lyk­käyk­sen ta­kia opet­ta­jat ovat jää­neet lo­mau­tus­päi­vi­nään ko­ko­naan il­man työt­tö­myys­kor­vaus­ta ja kun­ta il­man ve­ro­tu­lo­ja. Se ka­ven­taa en­ti­ses­tään ase­tet­tua sääs­tö­ta­voi­tet­ta.

Lo­mau­tus­päi­vi­nä op­pi­laat ei­vät voi saa­da ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kais­ta oh­jaus­ta ja ope­tus­ta, kos­ka he jou­tu­vat opis­ke­le­maan pit­käl­ti it­se­näi­ses­ti opet­ta­jan hoi­ta­es­sa kah­ta ryh­mää yh­tä ai­kaa. Lo­mau­tet­tu opet­ta­ja ei suun­nit­te­le ei­kä ar­vi­oi lo­mau­tus­päi­vän töi­tä, ei­kä suun­nit­te­lu kuu­lu myös­kään val­vo­val­le opet­ta­jal­le, joka te­kee lo­mau­te­tun kol­le­gan­sa työt oman työn­sä ohes­sa. Lu­ki­o­lai­set jää­vät lo­mau­tus­tun­tei­na ko­ko­naan il­man ope­tus­ta.

Lo­mau­tus luo luok­kiin myös tur­val­li­suus­ris­kin. Opet­ta­jat kan­ta­vat huol­ta las­ten hy­vin­voin­nis­ta ja tur­val­li­suu­des­ta. Ke­nen on vas­tuu, jos lo­mau­tuk­sen ai­ka­na lap­si­ryh­mis­sä sat­tuu va­hin­ko­ja? Kuka puut­tuu esi­mer­kik­si kiu­saa­mis­ti­lan­tee­seen, kun opet­ta­ja ei ole pai­kal­la?

Kou­lu­jen hen­ki­lö­kun­nan vä­sy­mi­ses­tä on pu­hut­tu jul­ki­suu­des­sa pal­jon. Mo­net ha­lu­a­vat vaih­taa alaa. Mie­les­täm­me kun­ta­päät­tä­jät ei­vät lo­mau­tus­pää­tös­tä teh­des­sään ym­mär­tä­neet, mi­hin kaik­keen pää­tös vai­kut­taa näi­nä poik­keu­sai­koi­na.

Hä­tä­huu­tom­me kuu­luu­kin: ei kos­kaan enää hen­ki­lös­tö­sääs­tö­jä, ei kos­kaan enää lo­mau­tus­ta, vaan rau­haa teh­dä laa­du­kas­ta ja pit­kä­jän­teis­tä var­hais­kas­va­tus­ta ja ope­tus­ta, jois­ta My­nä­mä­ki on ai­na saa­nut ol­la yl­peä.

OAJ:n My­nä­mä­en pai­kal­li­syh­dis­tys