JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
4.9.2023 12.45

Järjestöillä merkittävä rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnille

Hy­vin­voi­vis­ta nuo­ris­ta kas­vaa hy­vin­voi­via ai­kui­sia – val­ti­on­ta­lou­den nä­kö­kul­mas­ta tuot­ta­via kan­sa­lai­sia. Nuo­ril­ta leik­kaa­mi­nen oli­si erit­täin ly­hyt­nä­köis­tä eten­kin nyt, kun nuor­ten mie­len­ter­vey­son­gel­mat ja yk­si­näi­syys kas­va­vat.

Li­säk­si kor­jaam­me yhä ko­ro­na-ajan lap­sil­le ja nuo­ril­le ai­heut­ta­mia jäl­kiä. On sekä yk­si­lön et­tä yh­teis­kun­nan etu, et­tä syr­jäy­ty­mis­tä en­nal­ta­eh­käis­tään mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa.

Par­ti­os­sa lap­sen ja nuo­ren omas­ta pien­ryh­mäs­tä muo­dos­tuu usein tär­keä ka­ve­ri­po­ruk­ka, jon­ka kans­sa on kiva viet­tää ai­kaa niin par­ti­os­sa kuin par­ti­on ul­ko­puo­lel­la­kin. Par­ti­os­ta moni lap­si ja nuo­ri löy­tää myös tur­val­li­sen ai­kui­sen, joka muu­ten saat­taa elä­mäs­tä puut­tua.

Omas­sa po­ru­kas­sa, van­hem­man tuen läs­nä ol­les­sa ko­keil­laan omia sii­piä ja opi­taan yh­des­sä uut­ta. Par­ti­os­sa on mah­dol­lis­ta in­nos­tua, on­nis­tua ja tar­vit­ta­es­sa myös epä­on­nis­tua tur­val­li­ses­ti. Saa­dut ko­ke­muk­set ja opit kan­ta­vat pit­käl­le elä­mään. Il­man par­ti­o­har­ras­tus­ta kym­me­niä tu­han­sia lap­sia ja nuo­ria jäi­si il­man tur­val­lis­ta yh­tei­söä, jos­sa ko­keil­la omia sii­pi­ään ja op­pia uut­ta.

Par­ti­on jä­sen­mak­su on 60–80 eu­roa vuo­des­sa ja edul­li­se­na har­ras­tuk­se­na par­tio on mah­dol­li­nen kai­kil­le. Tämä on kui­ten­kin mah­do­ton­ta il­man elin­voi­mai­sia pai­kal­li­syh­dis­tyk­siä ja har­ras­tus­jär­jes­tö­jä, jot­ka har­ras­tus­toi­min­taa jär­jes­tä­vät. Val­ti­o­na­vun leik­kaa­mi­nen las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­toi­min­nal­ta oli­si ab­sur­dia ja ly­hyt­nä­köis­tä.

Il­man par­ti­o­ta kym­me­niä tu­han­sia lap­sia ja nuo­ria jäi­si il­man edul­lis­ta har­ras­tus­ta lä­hel­lä ko­tia – ja Suo­mi il­man tu­le­vai­suu­den vas­tuun­kan­ta­jia. Tu­le­vai­suu­den Suo­mi voi ta­san yh­tä hy­vin kuin ny­ky­päi­vän nuo­ret. Il­man nuo­ria meil­lä ei ole mi­tään – ei ve­ron­mak­sa­jia, ei vas­tuun­kan­ta­jia, ei van­hem­mis­ta ikä­pol­vis­ta huo­leh­ti­joi­ta.

Par­tio ei ole vain mu­ka­vaa te­ke­mis­tä, vaan par­ti­os­sa opi­tut tai­dot ovat valt­tia myös myö­hem­min elä­mäs­sä, myös työ­e­lä­mäs­sä. Suo­men suu­rim­mas­sa nuo­ri­so­jär­jes­tös­sä kas­va­te­taan yh­teis­kun­nal­li­ses­ti ak­tii­vi­sia ja osaa­via kan­sa­lai­sia.

Il­man par­ti­o­har­ras­tus­ta kym­me­niä tu­han­sia lap­sia ja nuo­ria jäi­si vail­le ko­ke­muk­sia ja op­pe­ja, jot­ka kan­ta­vat ai­kui­suu­teen ja myös työ­e­lä­mään.

Leik­kauk­set nuo­ril­ta voi­daan vie­lä pe­rua tu­le­vas­sa bud­jet­ti­rii­hes­sä, mi­kä­li po­liit­tis­ta tah­toa löy­tyy.

An­ni Rai­ko

Pii­rin­joh­ta­ja

Es­si Vir­ta­nen

Pii­rin va­ra­joh­ta­ja

Mari Kou­sa-Kuu­sis­to

Pii­rin toi­min­nan­joh­ta­ja

Lou­nais-Suo­men Par­ti­o­pii­ri

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely