JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
21.5.2023 12.00

Itsenäisessä Suomessa kaatuneiden muistopäivänä

Sain ol­la vuo­sia sit­ten erää­nä tors­tai­na jäl­leen mu­ka­na ko­ti­seu­ra­kun­ta­ni Uu­den­kau­pun­gin seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mäs­sä elä­ke­läis­ten har­taus-lou­nas­ti­lai­suu­des­sa, Tors­tai-py­sä­kis­sä, joka jär­jes­tet­tiin sil­loin joka toi­nen viik­ko. Ti­lai­suus oli saa­vut­ta­nut suu­ren suo­si­on, jota yli 100 hen­ki­löä sil­loin ai­na odot­ti. Ny­kyi­sin se on pie­ni­muo­toi­sem­paa. Di­a­ko­nis­sat jär­jes­ti­vät eri­tyi­sen hie­nos­ti ti­lai­suu­det.

Sil­loin oli ai­hee­na isän­päi­vän al­la muun mu­as­sa "isän ikä­vä”, jos­ta sai pöy­tä­kun­nit­tain kes­kus­tel­la.

It­se toin esil­le so­ta­or­po­jen Isän ikä­vän. Pöy­tä­kump­pa­nim­me, nyt jo edes­men­nyt ys­tä­väm­me Py­hä­ran­nas­ta, so­ta­or­po Rei­jo Hola, mo­lem­mat kuu­luim­me Vak­ka-Suo­men So­ta­or­vot ry:n, jo­hon kuu­luu myös jouk­ko rau­ma­lai­sia.

Hola mai­nit­si muun mu­as­sa, et­tä me so­ta­or­vot em­me saa­neet ol­la kos­kaan Isän sy­lis­sä. Näin oli mei­dän ja äi­tiem­me koh­ta­lo.

Tal­vi­so­das­sa ja jat­ko­so­das­sa me­net­ti hen­ken­sä noin 90 000 so­ti­las­ta. Mo­net heis­tä oli­vat per­heel­li­siä, so­ta­les­kien mää­rä oli noin 30 000 ja noin 55 000 las­ta jäi so­ta­or­vok­si.

2000-lu­vun alus­sa al­koi Suo­mes­sa so­ta­or­po­yh­dis­tys­ten pe­rus­ta­mi­nen ym­pä­ri Suo­men, myös Vak­ka-Suo­men So­ta­or­vot pe­rus­tet­tiin sil­loin, jä­se­niä on noin 200. Mo­net yh­dis­tyk­set jul­kai­si­vat myös kir­jo­ja jä­sen­ten­sä koh­ta­lois­ta, ni­mi­nä muun mu­as­sa Isän ikä­vä, meil­lä Vak­ka-Suo­mes­sa kir­ja Hän läh­ti, to­del­la kos­ket­ta­via ker­to­muk­sia.

Isä­ni ka­to­si kan­nak­sel­la Kauk­jär­vel­lä 16.6.1944, jou­tui van­gik­si Tser­povt­sin lei­ril­le Neu­vos­to­lii­tos­sa ja kuo­li siel­lä jo sa­man vuo­den mar­ras­kuus­sa.

Tämä saa­tiin tie­tää vas­ta 2000-lu­vun alus­sa, kun tie­dot tu­li­vat net­tiin. Su­vun, vai­mon ja po­jan vuo­si­kym­men­ten odo­tus oli ol­lut tur­haa. Ai­kai­sem­min olim­me lä­het­tä­neet eri ta­hoil­le usei­ta tie­dus­te­lu­ja, tu­lok­set­ta. Äi­ti­ni ei men­nyt uu­siin nai­mi­siin vaan odot­ti isää­ni. Sain viet­tää kui­ten­kin hy­vän lap­suu­den mo­nis­ta puut­teis­ta huo­li­mat­ta. Isä­ni siu­nat­tiin ka­don­nee­na vas­ta vuon­na 1956. Isä­ni nimi oli Hel­ge Hel­mer Vir­ta­nen, s. 30.09.1918.

Las­se Heik­ki­lä on teh­nyt kos­ket­ta­van lau­lun, jos­ta al­la kol­me en­sim­mäis­tä sä­keis­töä:

Löy­sin mum­mon ul­la­kol­ta van­han kan­te­leen / kur­ki­hir­ren al­la var­maan vuo­sia riip­pu­neen. / Sen on teh­nyt tai­doil­laan, /

vaa­ri vai­naa ai­koi­naan. / Mum­mo ker­toi ta­ri­nan sen kiik­kus­tuo­lis­saan.

Mum­mo kai­voi pii­ron­gis­ta kir­jeen kauh­tu­neen. / Nuo­ru­kai­nen Kan­nak­sel­ta kir­joit­ti vai­mol­leen: / "Kah­den vii­kon lo­man sain, / jäl­keen en­si per­jan­tain. / Po­jal­le tuon rin­ta­mal­ta lah­jak­si kan­te­leen". /

Mum­mo luki vaa­rin kir­jeen pie­nel­le lap­sel­leen. / Poi­ka val­voi ik­ku­nas­sa rai­til­le kat­sel­len. / Koit­ti aa­mu sun­nun­tain. / Saa­pui ko­tiin - kan­nel vain. / Vies­ti ker­toi vaa­rin tais­te­luis­sa kaa­tu­neen.

So­ta­or­von ter­vei­sin,

on­nel­li­nen isä ja isoi­sä Rei­jo Hel­mer Vir­ta­nen