JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
13.5.2022 6.05

Isojen tapahtumien kesä

Kun ko­ro­na­pan­de­mia py­säyt­ti lä­hes kai­ken pari vuot­ta sit­ten, ja ul­ko­maan mat­kat, ko­koon­tu­mi­set ja ta­pah­tu­mat jäi­vät ka­len­te­reis­ta pois, ko­ti­maan mat­kai­lu läh­ti ihan uu­den­lai­seen nou­suun ete­läi­ses­sä Suo­mes­sa.

Kak­si niin sa­not­tua ko­ro­na­ke­sää ovat ol­leet maa­kun­nas­sa mat­kai­lun kan­nal­ta hy­viä, mut­ta ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­jien kan­nal­ta epä­var­mo­ja. Mo­net suu­rem­mat ke­sä­ta­pah­tu­mat jäi­vät to­teu­tu­mat­ta sekä vii­me et­tä edel­li­se­nä ke­sä­nä, mut­ta tu­le­va­na ke­sä­nä ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ei­vät enää es­tä jär­jes­tä­mis­tä.

Va­kan alu­eel­la viih­dyt­tää tau­on jäl­keen muun mu­as­sa Tai­vas­sa­lon Si­lak­ry­säys ke­sä­kuus­sa ja Kus­ta­vin Lo­hi­mark­ki­nat elo­kuus­sa. Tu­le­va­na ke­sä­nä My­nä­mä­es­sä jär­jes­te­tään myös vii­me ke­säl­tä siir­ty­nyt iso Luk­ka­ri-Ju­ko­la -ta­pah­tu­ma, joka ke­rää kun­taan viik­koa en­nen ju­han­nus­ta noin 20 000 suun­nis­ta­jaa ja sen li­säk­si kym­me­niä tu­han­sia kat­so­jia (V-SS 3.3.2022).

Naan­ta­liin Luon­non­maal­le taas on huo­lel­la jo pit­kään val­mis­tel­tu asun­to­mes­su­ja. Ta­pah­tu­mal­la to­den­nä­köi­ses­ti vain li­sä­tään en­ti­ses­tään Naan­ta­lin ke­sä­vie­rai­den mää­rää hei­nä-elo­kuus­sa.

Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa pi­det­tiin tä­män vii­kon kes­ki­viik­ko­na pe­rin­tei­nen kau­pun­gin mat­kai­lu­toi­mi­joi­den ko­koon­tu­mi­nen (V-SS 13.5.). Täl­lä ker­taa ta­paa­mi­ses­sa ai­hee­na oli Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa luon­nos­vai­hee­seen eden­nyt mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­soh­jel­man luon­nos, jo­hon on kir­jat­tu muun mu­as­sa toi­men­pi­tei­tä, jois­ta voi­si ol­la Uu­del­le­kau­pun­gil­le hyö­tyä mat­kai­lun nä­kö­kul­mas­ta.

Oh­jel­maan on kir­jat­tu, et­tä Uu­si­kau­pun­ki ko­e­taan ai­dok­si pik­ku­kau­pun­gik­si, mut­ta sa­mal­la kau­pun­ki on myös vä­hän syr­jäs­sä ja tun­ne­tum­pi enem­män te­ol­li­suu­des­taan, kuin mat­kai­lu­koh­teis­taan. Yh­te­nä Uu­den­kau­pun­gin heik­kou­te­na pi­det­tiin mat­kai­lun ly­hyt­tä se­son­kia, joka kes­tää suun­nil­leen ju­han­nuk­ses­ta elo­kuun al­kuun. Ly­hy­en se­son­gin kans­sa kamp­pai­le­vat taa­tus­ti muut­kin ke­sä­a­suk­kai­ta ha­vit­te­le­vat kau­pun­git. Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa on osat­tu aja­tel­la, et­tä etä­työn li­sään­ty­mi­sen myö­tä myös kau­pun­kiin saa­te­taan jää­dä pi­dem­mäk­si ajak­si: kes­kus­taan avat­tiin jo vuo­si sit­ten etä­työ­pis­te, joka on va­paas­ti kaik­kien käy­tet­tä­vis­sä.

Jen­ni Ky­län­pää