JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
20.3.2024 10.00

Ikävän muiston jälki­mai­ninkeja

Voi ei, taas olem­me ko­ke­neet Kon­gin­kan­kaan not­kon vaa­ral­li­suu­den. Ää­ne­kos­ken Kon­gin­kan­kaal­la ta­pah­tui sun­nun­tai­na on­net­to­muus, jos­sa kuo­li kak­si ih­mis­tä.

Tie­dän tuon väy­län ja sen mut­kat men­neil­tä ajoil­ta. Ta­pah­tu­mat ja ka­tast­ro­fit ovat mu­ka­nam­me ai­na. Nyt on elä­män­tie muu­ten­kin ko­vin jul­maa.

Pal­jon on läh­te­nyt täl­tä­kin seu­dul­ta lii­ken­ne­tur­mien vuok­si vii­mei­sel­le mat­kal­leen, kau­ka­na ja lä­hel­lä. Vuon­na 2004 sat­tui 19. maa­lis­kuu­ta sat­tui Suo­men his­to­ri­an va­ka­vin tie­lii­ken­ne­on­net­to­muus. Kon­gin­kan­kaan lin­ja-au­to­tur­mas­sa pa­pe­ri­rul­la­las­tis­sa ol­lut täys­pe­rä­vau­nul­li­nen kuor­ma-au­to tör­mä­si yöl­lä lin­ja-au­toon, joka oli kul­jet­ta­mas­sa mat­kus­ta­jia Ru­kal­le las­ket­te­le­maan.

On­net­to­muu­des­sa kuo­li 23 hen­ki­löä ja 14 louk­kaan­tui.

Yön jäl­keen tu­lee ai­na aa­mu, mut­ta tuo­na ke­väi­se­nä het­ke­nä Suo­men kan­sa he­rä­si unes­taan hy­vin jär­kyt­ty­nee­nä. Ne­los­tie oli pi­me­än hil­jai­si­na het­ki­nä vaa­ti­nut uh­rin­sa. Tämä tie hal­koo läpi kes­ki­sen Suo­men, aluk­si vi­han­nan ve­sis­tön läpi. Kon­gin­kan­kaan koh­dal­la on jo sy­vää sy­dän­maa­ta.

Olen mo­nas­ti nyt jo kuol­leen äi­ti­ni kau­huk­si mi­nä­kin tai­val­ta­nut tuo­ta tie­tä il­ta­yön tul­les­sa. Väy­lä ku­hi­see Poh­jo­laan me­ne­viä ja siel­tä tu­le­via rek­ko­ja. Jo­ten­kin on niin epä­to­del­li­nen olo. Näi­den vuon­na 2004 kuol­lei­den nuor­ten tie Ru­kal­le oli lii­an ly­hyt.

Mo­nen haa­veet ja unel­mat jäi­vät to­teu­tu­mat­ta. Isien, äi­tien ja kaik­kien suru on poh­ja­ton. Mik­si taas Luo­ja oli lii­an jul­ma, mut­ta elä­män on pak­ko jat­kua?

Ky­sy­mys on: luo­tan päi­vään nou­se­vaan. Fraa­si­ko se on? Oi Luo­ja, tule hei­dän luok­sen­sa ja au­ta hei­tä, jot­ka su­re­vat.

Hei­dän kal­leim­pan­sa läh­ti­vät mat­kal­le, jos­sa oli vain me­no­lip­pu. Näi­nä öi­nä ei voi sa­noa: ui­nuu Pu­taa, Kon­gin­kan­gas. Kaik­ki it­ke­vät. Mi­nä­kin.

Vii­me yö­nä­kin olin ul­ko­na, kat­soin omaa täh­te­ä­ni ja mie­tin: mon­ta lii­an nuor­ta jät­ti mei­dät. Minä us­kon Ju­ma­laan, mut­ta ny­kyi­si­nä ai­koi­na us­ko hor­juu mo­nas­ti.

Elä­mä, mitä se on? Tätä juu­ri: luo­pu­mis­ta.

Ir­ma­lii­sa

Näköislehdet

Kysely