JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
25.9.2023 9.20

Huolto­var­muu­temme tilanne?

Uu­sien nuo­rien, al­le 41-vuo­ti­ai­den maa­ta­lou­sy­rit­tä­jien mää­rä las­kee vuo­sit­tain ol­len täl­lä het­kel­lä hie­man al­le 200 aloit­ta­jaa. Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen mu­kaan al­le 30-vuo­ti­ai­ta vil­je­li­jöi­tä oli vuo­den 2023 al­ka­es­sa 901 ja yli 70-vuo­ti­ai­ta vil­je­li­jöi­tä 3788. Lu­ku­mää­räi­ses­ti eni­ten oli 55–59-vuo­ti­ai­ta, 6 287 kap­pa­let­ta. Vil­je­li­jöi­den kes­ki-ikä oli 54 vuot­ta.

Huol­to­var­muu­tem­me kan­nal­ta maa­ti­lo­jen jat­ku­vuus ja oma ruo­ka­tuo­tan­to ovat huo­les­tut­ta­vas­sa ti­lan­tees­sa. Yh­tään ei­vät hel­po­ta sää­o­lo­suh­teet, ener­gi­an ja lan­noit­tei­den hin­nan nou­su tai EU-ko­mis­si­on ase­tuk­set, pu­hu­mat­ta­kaan Suo­men oma sään­te­ly­po­li­tiik­ka.

Vä­his­sä ovat ne am­ma­tit, jot­ka työl­lis­tä­vät sa­man mää­rän val­vo­vaa vi­ra­no­mais­ta ol­len kui­ten­kin sa­ma­nai­kai­ses­ti val­vo­van sa­tel­lii­tin alai­suu­des­sa. Am­mat­ti­kun­ta, joka te­kee pit­kää työ­päi­vää sekä sii­hen pääl­le hoi­taa tun­nol­li­ses­ti pyy­de­tyt ra­por­tit ja toi­men­pi­teet mää­rä­päi­vään men­nes­sä.

Tä­hän li­sät­ty­nä am­mat­tiyl­peys ja tun­nol­li­suus: suo­ma­lai­nen ruo­ka on laa­du­kas­ta, tur­val­lis­ta ja jäl­ji­tet­tä­vää, toi­sin kuin moni muu EU:sta tai ul­ko­puo­lel­ta tu­le­va elin­tar­vi­ke. Moni asia kui­ten­kin ih­me­tyt­tää suo­ma­lai­sen ruu­an ar­vos­tuk­sen osal­ta. Yk­si on Ruo­ka­vi­ras­to, joka toi­mii maa­ta­lou­sy­rit­tä­jän osit­tai­se­na pal­kan­mak­sa­ja­na il­moit­ta­en ta­voit­teel­li­sen ai­ka­tau­lun eli palk­ka mak­se­taan joil­le­kin lo­ka­kuus­sa, toi­sil­le eh­kä jou­lu­kuus­sa ja al­ku­vuo­den ai­ka­na.

Var­si­nais­ta tie­toa ei tun­nu ole­van ke­nel­lä­kään. Kuin­ka moni ot­tai­si näin ha­ta­ran pal­kan­mak­su­tie­don pe­rus­teel­la työn vas­taan? Suo­mi on sank­ti­oi­den lu­vat­tu maa, jo­ten ku­vit­te­li­si, et­tä palk­ka pys­ty­tään mak­sa­maan ajal­laan ja jos sit­ten kä­vi­si niin, et­tä jol­lain yk­sit­täi­sel­lä ei esi­mer­kik­si nur­mi­peit­tei­syys to­teu­du, ke­hi­tel­täi­siin hä­nel­le sit­ten jo­kin ta­kai­sin­pe­rin­tä.

Nyt kui­ten­kin koko am­mat­ti­kun­ta odot­te­lee. In­ves­toin­tien ja tuo­tan­to­pa­nos­ten mak­sa­tuk­set odot­ta­vat eri­tyi­ses­ti vil­ja­ti­loil­la sa­to­tu­loa ja ruo­ka­vi­ras­ton palk­kaa. Tänä vuon­na pai­koit­tain huo­no­laa­tui­nen vil­ja­sa­to ei kel­paa edes re­huk­si. Ku­lut kui­ten­kin pyö­ri­vät, tuo­tan­to­pa­nok­set nou­se­vat ja sato-odo­tuk­set ovat en­tis­tä epä­var­mem­mat, ku­ten palk­ka­kin.

Rak­kaus la­jiin toi­vot­ta­vas­ti kui­ten­kin säi­lyy suo­ma­lai­sil­la ny­kyi­sil­lä ja tu­le­vil­la maan­vil­je­li­jöil­lä. Maa- ja met­sä­ta­lous­va­li­o­kun­nas­sa on­gel­mat ovat tie­dos­sa ja rat­kai­su­ja et­si­tään kuu­mei­ses­ti. Omas­ta mie­les­tä­ni ny­kyi­nen jär­jes­tel­mä on vi­nout­ta­nut koko tuo­tan­non. Asi­aa pi­täi­si tar­kas­tel­la täy­sin uu­des­ta tu­lo­kul­mas­ta.

Mil­la Lah­den­pe­rä

kan­sa­ne­dus­ta­ja (kok.)

maa- ja met­sä­ta­lous­va­li­o­kun­nan jä­sen