JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
3.2.2023 10.05

Hoitajapulasta ja muutto­liik­keestä

Rans­kas­ta Lah­teen pa­luu­muut­ta­nut so­si­aa­lip­sy­ko­lo­gi Ee­rik Man­te­re kir­joit­ti: ”Yle jul­kai­si 2015 mit­ta­rin, jon­ka mu­kaan vuon­na 2009 syn­ty­nyt kan­ta­suo­ma­lai­nen on 23 vuot­ta täyt­tä­es­sään mak­sa­nut yh­teis­kun­nal­le yh­teen­sä 322 272 eu­roa. Hin­ta koos­tuu kai­kis­ta niis­tä hy­vin­voin­ti­val­ti­on pe­rus­pal­ve­luis­ta, joi­den avul­la hän on kas­va­nut suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan täy­si­val­tai­sek­si jä­se­nek­si. Hyö­dyt­ty­ään hy­vin­voin­ti­val­ti­on hä­neen te­ke­mäs­tä in­ves­toin­nis­ta, kes­ki­ver­to kan­sa­lai­nen mak­saa ”vel­kan­sa” yh­teis­kun­nal­le ta­kai­sin työ­vuo­sien­sa ai­ka­na. Kun 23-vuo­ti­as maa­han­muut­ta­ja saa­puu Suo­meen, hä­nen so­si­a­li­saa­ti­oon­sa ei vie­lä ole lai­tet­tu sent­ti­ä­kään. Jos hän val­miik­si osaa eng­lan­tia, saat­taa Suo­mi hä­nen ta­pauk­ses­saan ”sääs­tää” jopa kol­man­nes­mil­joo­nan: olem­me saa­neet työ­tä te­ke­vän net­to­mak­sa­jan il­man juu­ri mi­tään in­ves­toin­te­ja. Kun kan­ta­suo­ma­lai­sen so­si­a­li­saa­ti­on hin­ta ja­e­taan maa­han­muut­ta­jan so­si­a­li­saa­ti­oon ja jak­so­te­taan esi­mer­kik­si vii­del­le vuo­del­le, ko­tou­tus­suun­ni­tel­ma sai­si mak­saa 64 454 eu­roa per vuo­si jo­kais­ta työ­pe­räis­tä maa­han­muut­ta­jaa koh­den.”

En­tä­pä sit­ten asia kään­tei­se­nä? Sai­raan­hoi­ta­ja on val­mis­tut­tu­aan mak­sa­nut yh­teis­kun­nal­le yli 350 000 eu­roa. Pa­rem­man palk­kauk­sen sii­vit­tä­mä­nä hä­nes­tä tu­lee maas­ta­muut­ta­ja. Yh­teis­kun­nan hä­neen te­ke­mä in­ves­toin­ti va­luu huk­kaan ja vas­taa­vas­ti vas­taa­not­ta­va maa iloit­see saa­tu­aan huip­pu kou­lu­te­tun ”il­mai­sen” am­mat­ti­lai­sen ja net­to­mak­sa­jan. Jär­je­tön­tä. Hoi­ta­ja­pu­la on rat­kais­ta­va palk­kauk­sen kei­noin ja toi­saal­ta suo­men kiel­tä osaa­van maa­han­muut­ta­ja­hoi­ta­jan no­peu­te­tul­la pää­syl­lä am­mat­ti­aan vas­taa­vaan työ­hön.

Mi­ten toi­mi Uu­si­kau­pun­ki? Kau­pun­ki sai vii­me vuon­na ve­ro­tu­lo­ja noin nel­jä mil­joo­naa eu­roa yli bud­je­toi­dun ja li­säk­si noin 1,4 mil­joo­naa eu­roa ko­ro­na­tu­kea. So­si­aa­li- ja ter­veys­toi­men bud­jet­ti oli ki­reä ja edel­lis­vuot­ta pie­nem­pi. Hoi­ta­jien alu­een palk­ka­ta­soa al­hai­sem­piin palk­koi­hin vaa­dit­tiin ko­ro­tuk­sia. Vai­ku­tus kau­pun­gin bud­jet­tiin oli­si ol­lut hy­vin ly­hyt­kes­toi­nen, mut­ta näin ei ta­pah­tu­nut.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een palk­ka­har­mo­ni­soin­ti kor­jan­nee ti­lan­teen jos­kus, mut­ta pal­jon­ko hoi­ta­jis­ta on sil­loin uu­si­kau­pun­ki­lai­sia, jää näh­tä­väk­si. Ali­mi­toi­tet­tu so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­men bud­jet­ti oli myös omal­ta osal­taan ai­heut­ta­mas­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­een ali­jää­mäi­sek­si jää­nyt­tä bud­jet­tia täl­le vuo­del­le.

Kun­ta­ve­roon 0,99 pro­sent­tiyk­si­kön ko­ro­tus kun­ta­ve­roon voi tun­tua pie­nel­tä, mut­ta se tar­koit­taa 12 pro­sen­tin ko­ro­tus­ta ky­sei­seen ve­roon. Vuon­na 2025 on edes­sä ”pa­kol­li­nen”, vä­hin­tään yh­den pro­sent­tiyk­si­kön ve­ron­ko­ro­tus Wint­te­rin käyt­tö­me­no­jen kat­ta­mi­sek­si eli kun­ta­ve­ro­tus ki­ris­tyy 25 pro­sent­tia ny­kyi­ses­tä. Al­ka­vat sii­nä muut­kin kuin hoi­ta­jat miet­ti­mään muut­toa.

Ari Saas­ta­moi­nen (kv)