JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
30.5.2023 14.20

Halli­tus­neu­vot­telut huopa­tos­su­tehtaan hiekka­laa­ti­kolla

Ke­vääl­lä 2023 käy­tiin edus­kun­ta­vaa­lit, muis­ta­net­te vie­lä. Ko­koo­mus kah­mi niu­kan voi­ton, hy­vä­nä kak­ko­se­na pe­rus­suo­ma­lai­set. De­ma­rit sin­nit­te­li­vät kol­man­sik­si, op­po­si­ti­oon.

Voit­ta­jan oli help­po hy­myil­lä. Pet­te­ri Or­po kät­ki fik­sus­ti si­säi­sen rie­haan­tu­mi­sen­sa ja aloit­ti hal­li­tus­tun­nus­te­lut. Kyl­lä­hän täs­tä hal­li­tus muo­dos­tuu, kos­ka saa­daan po­ruk­kaa leik­ki­mään sa­mal­la hiek­ka­laa­ti­kol­la.

Vii­kon ver­ran ky­sel­tiin: ”Ooks sää mun kaa?” Löy­tyi­hän siel­tä oi­va ne­lik­kö (huom! usein käy­tet­ty sana ”ne­lik­ko” tar­koit­taa si­lak­ka­tyn­ny­rin mit­taa).

Ru­vet­tiin leik­ki­mään, kut­sut­tiin ka­ve­rit­kin mu­kaan, asia ker­ral­laan sa­la­myh­käi­sis­sä kol­le­gi­ois­sa. Hiek­ka­lin­no­ja on ra­ken­net­tu run­saas­ti, mut­ta ei ker­ro­ta muil­le. Jos tu­lee yl­lät­tä­vä hak­sah­dus, niin ei jou­du­ta hä­pe­ään. Kii­ret­tä­hän ei ole, kos­ka is­tuu vir­ka­mies­hal­li­tus (vir­ka­hen­ki­lö­hal­li­tus), joka pais­kii töi­tä tar­vit­ta­es­sa.

Hil­jaa hy­vää tu­lee. En­si­lu­paus oli ke­sä­kuun al­ku tai eh­kä ju­han­nus on pa­rem­pi. Voi­han ai­ka­tau­lua ai­na ve­nyt­tää. Vas­taan tu­le­vat Ve­net­si­a­lai­set, Vai­na­jien päi­vä, pik­ku­jou­lu ja vih­doin uu­si ehom­pi vuo­si.

Mu­ka­na lei­kis­sä po­mo­na hää­rii si­säi­ses­ti ja ul­koi­ses­ti tyy­ty­väi­se­nä Pet­te­ri. Hä­nel­lä seu­ra­na on kol­me ns. kau­niim­man su­ku­puo­len edus­ta­jaa: on Riik­ka, An­na-Maja ja Sari. Riik­ka on en­si­ker­ta­lai­nen, jo­ten hä­nel­lä on pal­jon op­pi­mis­ta. On­pa muu­ta­man ker­ran lau­su­nut jo­tain, mut­ta il­mei­ses­ti pa­lau­tet­tu hel­lä­va­ro­en hil­jai­suu­den mys­ti­seen vaip­paan.

Päi­vät tois­ten­sa jäl­keen li­pu­vat kuin jout­se­net ne vain. Ol­laan ai­van hil­jaa ja pö­nö­te­tään kai­kes­sa rau­has­sa. Ha­mas­sa tu­le­vai­suu­des­sa muis­tot kul­taa­vat huo­pa­tos­su­neu­vot­te­lut ja sa­no­taan: sil­loin en­nen kaik­ki oli pa­rem­min, meil­lä oli kan­san va­lit­se­ma iki­o­ma Pet­te­ri ja tyt­töt­rio.

Pou­ta­säi­den ta­kia hiek­ka kui­vuu no­pe­as­ti ja jo val­miit ra­ken­nel­mat sor­tu­vat. On­nek­si san­taa riit­tää ja ra­ken­ne­taan uu­det, en­tis­tä vah­vem­mat här­päk­keet: huo­pa­tos­su­teh­das jou­taa ajal­laan ro­mu­kop­paan.

Sit­ten jos­kus, kun sor­tu­mis­vaa­ra on ohi ja kaik­ki näyt­tää ai­na­kin pääl­li­sin puo­lin hy­väl­tä, nous­taan hiek­ka­laa­ti­kon reu­nal­le ja huu­de­taan yh­des­sä: Äi­ti, tuu ik­k­ku­naa, mull on asi­aa.

Tätä kaik­kea olen hy­myn­ka­re suu­pie­les­sä seu­ran­nut.

Ee­va Au­vi­nen

Naan­ta­lin Me­ri­mas­ku