JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
20.9.2023 19.05

Faktan­tar­kis­tusta Viikon henkilö -juttuun

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mis­sa per­jan­tai­na 15.9 ol­lut kir­joi­tus kai­paa fak­tan­tar­kis­tus­ta.

Leh­des­sä ol­lees­sa Vii­kon hen­ki­lö -ar­tik­ke­lis­sa ker­rot­tiin vuo­den 2021 kun­ta­vaa­lien jäl­kei­sis­tä ku­vi­ois­ta Nou­si­ai­sis­sa. Kat­som­me tar­peel­li­sek­si oi­kais­ta ar­tik­ke­lis­sa esi­tet­ty­jä väit­tä­miä.

Vaa­li­tu­lok­sen mu­kai­nen paik­ka­ja­ko kun­nan päät­tä­vis­sä eli­mis­sä on yk­si de­mok­ra­ti­am­me kul­ma­ki­vis­tä. Val­tuus­ton ovat ää­nes­tä­jät vaa­leis­sa suo­raan va­lin­neet, mut­ta pu­heen­joh­ta­jien va­lin­taan ja lau­ta­kun­ta­paik­ko­jen ja­koon käy­te­tään suh­teel­lis­ta vaa­li­ta­paa, joka to­teut­taa kun­ta­lai­sil­ta vaa­leis­sa saa­dun val­tuu­tuk­sen kun­nan pää­tök­sen­te­ko­e­li­mien ko­koon­pa­nos­sa.

Nou­si­ai­sis­sa kävi kui­ten­kin niin, et­tä vii­si pie­nem­pää puo­lu­et­ta ha­lu­si enem­män. Paik­ka­ja­ko­neu­vot­te­luis­sa pal­jas­tui vaa­lien jäl­kei­nen vii­den puo­lu­een tek­ni­nen vaa­li­liit­to, joka joh­ti sii­hen, et­tei paik­ka­ja­ko enää ol­lut­kaan vaa­leis­sa saa­vu­tet­tuun me­nes­tyk­seen pe­rus­tu­va. Mo­nel­le ää­nes­tä­jäl­le­kin saat­toi tek­ni­nen vaa­li­liit­to tul­la ikä­vä­nä yl­lä­tyk­se­nä: oma ää­ni ei koh­dis­tu­nut­kaan pel­käs­tään sil­le puo­lu­eel­le, jol­le se oli an­net­tu.

Vas­taa­van­lai­sia jär­jes­te­ly­jä näh­tiin va­li­tet­ta­vas­ti muu­al­la­kin. Tämä joh­ti myös la­ki­a­loit­tee­seen, jol­la kiel­let­täi­siin vaa­lien jäl­keen teh­tä­vät vaa­li­lii­tot. Kyse on lop­pu­jen lo­puk­si de­mok­ra­ti­as­ta: kan­san­val­lan kan­nal­ta on olen­nais­ta, et­tä kan­sa­lai­set saa­vat ää­nes­tä­mäl­lä päät­tää, ket­kä yh­tei­siä asi­oi­tam­me hoi­ta­vat.

Ar­tik­ke­lis­sa mai­ni­taan, et­tä kes­kus­ta oli ha­lu­ton ha­ke­maan neu­vot­te­lu­teit­se rat­kai­sua paik­ka­ja­koon. Toi­sin kuin teks­tis­sä mai­nit­tiin, kes­kus­ta jous­ti omis­ta vaa­ti­muk­sis­taan, jot­ta neu­vot­te­luis­sa pääs­täi­siin eteen­päin.

Väit­tä­mä sii­tä, et­tä Pro Nou­si­ai­nen ja kes­kus­ta oli­si­vat tul­leet neu­vot­te­lui­hin yh­del­lä pa­pe­ril­la, ei pidä paik­kaan­sa. Yh­teis­tä mo­lem­mil­le ryh­mil­le oli vain se, et­tä ne oli­si­vat toi­vo­neet nä­ke­vän­sä ää­nes­tä­jien tah­don to­teu­tu­van paik­ka­neu­vot­te­luis­sa.

Kes­kus­tan Nou­si­ais­ten kun­ta­yh­dis­tys ja val­tuus­to­ryh­mä