JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
1.9.2023 15.05

EU ei saa lakkauttaa kotimaista kalastusta

Eu­roo­pan ko­mis­si­on on juu­ri teh­nyt esi­tyk­sen­sä Itä­me­ren ka­las­tus­kiin­ti­öis­tä. Esi­tyk­sen pe­rus­teel­la si­la­kan pyyn­ti Suo­men lä­hi­ve­sil­lä kiel­let­täi­siin ja myös lo­hen ka­las­tus­ta ra­joi­tet­tai­siin Ah­ve­nan­maan ja Me­ren­kur­kun vä­lil­lä. Esi­tys­tä pe­rus­tel­laan muun mu­as­sa si­la­kan ku­tu­kan­to­jen pie­nen­ty­mi­sel­lä.

Olen kes­kus­tel­lut ko­mis­si­on esi­tyk­ses­tä muun mu­as­sa tai­vas­sa­lo­lai­sen ka­las­ta­ja Rei­ma Sa­lo­sen kans­sa. Hän ja mo­net muut­kin alal­ta elan­ton­sa saa­vat pi­tä­vät ko­mis­si­on esi­tys­tä käy­tän­nös­sä ko­ti­mai­sen ka­las­tu­se­lin­kei­non kuo­li­nis­ku­na. On huo­mat­ta­vaa, et­tä esi­mer­kik­si Kan­sain­vä­li­sen me­ren­tut­ki­mus­neu­vos­ton tut­ki­jat ovat eri miel­tä ko­mis­si­on esi­tyk­sen kans­sa. Tut­ki­jat ei­vät kan­na­ta si­la­kan­pyyn­nin täys­kiel­toa, vaan eh­dot­ta­vat ka­las­tus­kiin­ti­öön noin 30 pro­sen­tin vä­hen­nys­tä. Ka­la­kan­to­jen seu­ran­ta ja säi­lyt­tä­mi­nen on tie­tys­ti tär­ke­ää.

Pet­te­ri Or­pon hal­li­tuk­sen oh­jel­mas­sa lin­ja­taan, et­tä ko­ti­mai­sen ka­lan ku­lu­tus on saa­ta­va kas­vuun. Ko­mis­si­on esi­tys on täy­sin ris­ti­rii­das­sa hal­li­tuk­sen tah­to­ti­lan kans­sa. Ka­las­tus­kiel­to vai­kut­tai­si eten­kin saa­ris­to­a­lu­eem­me elin­voi­maan, ja kiel­los­ta kär­si­si­vät ka­las­ta­jien li­säk­si niin pak­kaa­jat, pa­kas­ta­jat, myy­jät kuin tie­tys­ti ku­lut­ta­jat­kin. Jo ter­vey­del­li­set­kin syyt puol­ta­vat ko­ti­mai­sen ka­lan li­sää­mis­tä ruo­ka­lau­ta­sel­la. Ka­las­tu­se­lin­kei­non tur­vaa­mi­ses­sa on kyse myös huol­to­var­muu­des­ta, jon­ka mer­ki­tys on vii­me ai­koi­na ko­ros­tu­nut.

Itä­me­ren ka­las­tus­kiin­ti­öt vuo­del­le 2024 pää­te­tään Eu­roo­pan neu­vos­ton ko­kouk­ses­sa lo­ka­kuun lo­pul­la. Toi­von Suo­mel­ta ryh­di­käs­tä ja kan­sal­lis­ta etua puo­lus­ta­vaa lin­jaa, jot­ta ko­mis­si­on koh­tuu­ton ja suo­ras­taan ka­tast­ro­faa­li­nen esi­tys saa­daan muu­tet­tua

Rit­va "Kike" Elo­maa

Kan­sa­ne­dus­ta­ja (ps.)

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely