JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
4.5.2021 7.25

Etänä tavoittaa laajemmin

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia pu­re­taan pik­ku­hil­jaa, mut­ta vie­lä on mat­kaa nii­hin ai­koi­hin, jol­loin voi­daan ko­koon­tua isois­sa po­ru­kois­sa lu­en­noil­le ja se­mi­naa­rei­hin. Niin kui­va­koil­ta kuin ne sa­noi­na tun­tu­vat­kin, nii­tä­kin on mo­nel­la var­maan jo ikä­vä.

Mut­ta on ko­ro­na-ai­ka tuo­nut sil­le sa­ral­le hy­vää­kin. Vii­me vii­kol­la vie­tet­tiin Van­hem­muu­den viik­koa, ja pe­rin­tei­ses­ti oli­si sil­loin mo­nes­sa kou­lus­sa jär­jes­tet­ty van­hem­pai­nil­to­ja, joi­hin oli­si kut­sut­tu eri alo­jen am­mat­ti­lai­sia pu­hu­jik­si ja kes­kus­te­lua alus­ta­maan.

Nyt Tu­run seu­dun kun­tien nuo­ri­so­toi­met päät­ti­vät tu­kea van­hem­muut­ta etä­nä, ja jär­jes­ti­vät Yo­u­tu­be-lu­en­to­sar­jan kol­me­na il­ta­na. Lin­kit löy­tyi­vät kun­tien net­ti­si­vuil­ta, Va­kan alu­eel­la siis My­nä­mä­en, Nou­si­ais­ten, Mas­kun ja Naan­ta­lin, mut­ta kuu­li­joi­ta ei mi­ten­kään ra­jat­tu, eli muu­al­ta­kin sai lu­en­toa kuun­nel­la. Li­säk­si lu­en­not oli­vat kat­sot­ta­vis­sa tal­len­net­tui­na tee­ma­vii­kon lop­puun as­ti.

Esi­mer­kik­si maa­nan­tai­sel­le las­ten ja nuor­ten pe­li­maa­il­mas­ta ker­to­neel­le lu­en­nol­le ( V-SS 30.4.), ker­tyi vii­kos­sa yli vii­si­sa­taa kat­se­lu­ker­taa.

Etä­lu­en­to, joka on jon­kin ai­kaa myö­hem­m­min­kin kat­sot­ta­vis­sa, it­sel­leen so­pi­val­la ajal­la ko­ti­soh­val­ta, ta­voit­taa rut­kas­ti pa­rem­min kuin yk­si il­ta yh­den kou­lun van­hem­pai­nil­las­sa. Eten­kin kun pai­kan pääl­le yleen­sä tu­lee vain kou­ral­li­nen van­hem­pia, ja useim­mat sel­lai­sia, jot­ka nämä asi­at jo muu­ten­kin tie­tä­vät ja ovat omas­sa kas­va­tus­työs­sään si­säis­tä­neet.

En­tä sit­ten etä­lu­en­to jär­jes­tä­jän nä­kö­kul­mas­ta? Ai­na­kin maa­il­ma on avoin sii­nä, ke­net lu­en­noit­si­jak­si pyy­tää, kun ei tar­vit­se miet­tiä, mi­ten kau­kaa on jär­ke­vää lu­en­to­pai­kal­le mat­kus­taa. Esi­mer­kik­si maa­nan­tain lu­en­non pi­tä­nyt yh­tei­sö­pe­da­go­gi pu­hui Yli­vies­kas­ta kä­sin.

Maa­lis­kuus­sa pi­det­tiin maa­kun­nal­li­nen web­se­mi­naa­ri pai­kal­lis­ju­na­lii­ken­tees­tä. Kun sa­ta­päis­tä osal­lis­tu­ja­lis­taa seu­ra­si, tuli mie­leen, et­tä oli­si­ko niin mo­ni­puo­lis­ta vai­kut­ta­jien ja asi­an­tun­ti­joi­den jouk­koa saa­tu sa­ma­nai­kai­ses­ti toi­sil­leen kuu­lol­le, jos ti­lai­suus oli­si ol­lut pai­kan pääl­lä jos­sa­kin au­di­to­ri­o­sa­lis­sa? Tus­kin oli­si­vat kaik­ki eh­ti­neet.

Sii­nä­kin on muu­tok­sen huo­man­nut, et­tä jos tä­män pa­kol­li­sen di­gi­loi­kan aluk­si kes­kus­te­lu ko­neen ää­res­sä oli­kin mo­nel­le vie­ras­ta, ei se enää ole vai­ke­aa.

Kas­vok­kain ta­paa­mis­ta ei mi­kään voi­ta, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti etä­ti­lai­suu­det­kin ai­na­kin osit­tain jää­vät rin­nal­le.

Sari Hon­ka­sa­lo