JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
10.3.2021 19.40

Ennak­ko­ää­nes­tystä uudistamalla turvallisemmat ja aktiivisemmat kuntavaalit

Nyt kun kun­ta­vaa­lien jär­jes­tä­mi­nen siir­tyy ai­na­kin kah­del­la kuu­kau­del­la, oli­si hyvä het­ki miet­tiä mi­ten tu­le­vis­ta vaa­leis­ta saa­tai­siin teh­tyä vie­lä­kin tur­val­li­sem­mat. Pelk­kä vaa­lien ajan­koh­dan muut­ta­mi­nen ei vie­lä kor­jaa nii­tä asi­oi­ta, jot­ka ää­nes­tä­mi­ses­sä ovat tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­teen kan­nal­ta haas­ta­vim­pia.

Val­ta­o­sas­sa Suo­men ää­nes­tys­pai­kois­ta on lä­hes mah­do­ton­ta vält­tää al­tis­tu­mis­ta, sil­lä ää­nes­tys­paik­koi­na toi­mi­via ti­lo­ja ei ole suun­ni­tel­tu ih­mis­kon­tak­tien mi­ni­moin­nin nä­kö­kul­mas­ta. On mel­ko op­ti­mis­tis­ta aja­tel­la, et­tä vie­lä ke­sä­kuus­sa­kaan ko­ro­na­ti­lan­ne oli­si hel­pot­ta­nut sii­nä mää­rin, et­tei­kö al­tis­tu­mis­ten ja kon­tak­tien mi­ni­moin­nil­le oli­si tar­vet­ta.

Sik­si tätä pa­kol­lis­ta "jat­ko­ai­kaa" kan­nat­tai­si käyt­tää hy­väk­si ja pyr­kiä poh­ti­maan mi­ten ää­nes­tys­jär­jes­te­lyil­lä vaa­leis­ta voi­tai­siin voi­mas­sa ole­vien la­kien puit­teis­sa teh­dä niin tur­val­li­set kuin mah­dol­lis­ta. Mitä tur­val­li­sem­paa ää­nes­tä­mi­nen on, sitä use­am­pi kun­ta­lai­nen ää­nes­tää, jo­ten ky­sees­sä ei ole pel­käs­tään kan­san­ter­vey­den, vaan myös kan­sa­lais­vai­kut­ta­mi­sen tur­vaa­mi­nen.

Täl­lai­ses­sa poik­keus­ti­lan­tees­sa yhä use­am­pi kun­ta­lai­nen tul­lee an­ta­maan ää­nen­sä en­nak­koon. Jo­kai­nen suo­ma­lai­nen voi va­li­ta it­sel­leen so­pi­vim­man pai­kan en­nak­ko­ää­nes­tä­mi­seen, vain vaa­li­päi­vä­nä on va­lit­ta­va oman kun­nan ää­nes­tys­paik­ka. Sik­si kat­seet tu­li­si­kin kään­tää eri­tyi­ses­ti en­nak­ko­ää­nes­tyk­seen ja sen jär­jes­tä­mi­seen. Nyt en­nak­ko­ää­nes­ty­sai­kaa jat­ket­tiin vii­kol­la, mut­ta se ei juu­ri­kaan tee ää­nes­tä­mi­ses­tä tur­val­li­sem­paa. En­nem­min pi­täi­si poh­tia kei­no­ja it­se ää­nes­tys­ta­pah­tu­man ke­hit­tä­mi­sek­si. Mi­ten en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­tä saa­tai­siin tur­val­li­sem­pi sekä ää­nes­tä­jil­le et­tä vaa­li­vir­kai­li­joil­le ja sa­mal­la pa­rem­min kaik­kien kun­ta­lais­ten ta­voi­tet­ta­vak­si?

Oli­si­ko jo ke­sä­kuun kun­ta­vaa­lei­hin mah­dol­lis­ta li­sä­tä yli­mää­räi­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­ta­pa?

Oi­keus­mi­nis­te­riö on ko­ros­ta­nut maa­lis­kuun alus­sa lä­het­tä­mäs­sään oh­jaus­kir­jees­sään kun­nil­le, et­tä kun­nan on huo­leh­dit­ta­va muun mu­as­sa sii­tä, et­tä ää­nes­tys­paik­ko­ja on riit­tä­väs­ti ja ää­nes­tys­pai­kat ovat ti­lois­sa, jois­sa tur­va­vä­lien säi­lyt­tä­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Mo­net kun­nat ovat myös siir­tä­neet en­nak­ko­ää­nes­tys­pis­teen ulos.

Täl­lais­ten toi­mien li­säk­si voi­tai­siin sel­vit­tää myös au­tos­ta ta­pah­tu­van drive-in ää­nes­tyk­sen mah­dol­li­suut­ta. Vaa­li­la­ki­han edel­lyt­tää ai­no­as­taan, et­tä en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kal­la tu­lee ol­la asi­an­mu­kai­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­ti­la ja tar­vit­ta­va ka­lus­to. Kun­nan kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nal­la on mah­dol­li­suus sel­vit­tää, mil­lai­sil­la jär­jes­te­lyil­lä ää­nes­tä­mi­nen voi­tai­siin jär­jes­tää au­tos­ta, jol­loin vaa­lien ter­veys­tur­val­li­suus pa­ra­ni­si huo­mat­ta­vas­ti.

Mas­kus­sa voi­si ol­la par­haas­sa ta­pauk­ses­sa kol­me eri­lais­ta ta­paa ää­nes­tää en­nak­koon ter­veys­tur­val­li­suus­ris­kin nä­kö­kul­mas­ta:

1) ti­las­sa, jos­sa ää­nes­tä­mi­sen voi hoi­taa muun asi­oin­nin yh­tey­des­sä. Plek­sien, mas­kien, tur­va­vä­lien ja kä­si­hy­gie­ni­an li­säk­si voi­si tur­val­li­suut­ta pa­ran­taa il­man­puh­dis­tuk­sen te­hos­ta­mi­sel­la.

2) tur­val­li­ses­ti ti­las­sa, jos­sa ei käy mui­ta ja joka on eril­lään muus­ta toi­min­nas­ta.

3) ul­ko­na jär­jes­tet­tä­vä drive-in ää­nes­tys au­tos­ta kä­sin.

Rami Kä­kö­nen (vihr.) ja Su­san­na Leh­to­jär­vi (kok.)

Mas­ku

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely