JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
20.11.2020 9.23

Ei kuntaa ilman yrityksiä

Seu­ra­sim­me Suo­mes­sa­kin het­ki sit­ten hen­keä hauk­ko­en yh­tä vaa­lia kau­ka­na ra­pa­kon ta­ka­na. Mut­ta meil­lä on tu­los­sa myös omat tär­ke­ät vaa­lit, kun­ta­vaa­lit. Puo­lu­eet ke­rää­vät eh­dok­kai­ta lis­toil­leen ja miet­ti­vät, mitä ih­mi­set ar­vos­ta­vat.

Ai­ka moni ar­vos­taa yrit­tä­jyyt­tä. Sik­si me yrit­tä­jä­jär­jes­tös­sä laa­dim­me Ei kun­taa il­man yri­tyk­siä -vaa­li­oh­jel­man. Se toi­mii eh­dok­kail­le, ää­nes­tä­jil­le ja puo­lu­eil­le oh­jee­na sii­tä, mitä yrit­tä­jät pär­jä­täk­seen kai­paa­vat kaik­ki­al­la Suo­mes­sa. Vaa­leis­sa me­nes­ty­vät ne ta­hot, jot­ka huo­leh­ti­vat yri­tys­ten me­nes­ty­mi­ses­tä paik­ka­kun­nal­laan.

Pe­ru­sa­si­at ovat yrit­tä­jil­le tär­kei­tä: ton­tit, ve­si­huol­to, tiet, säh­kö­verk­ko ja net­tiyh­tey­det. Su­ju­va kaa­voi­tus ja lu­pa­pal­ve­lut tuo­vat kun­tiin in­ves­toin­te­ja ja vi­pi­nää. Kun­nan elin­kei­no­yh­ti­ön kan­nat­taa tar­jo­ta pal­ve­lui­ta koko yri­tyk­sen elin­kaa­rel­le aloit­ta­vas­ta yri­tyk­ses­tä omis­ta­jan­vaih­dok­siin.

Kun­nan kan­nat­taa ja­kaa jul­ki­set han­kin­nat osiin, jot­ta eri­ko­koi­set yri­tyk­set voi­vat osal­lis­tua nii­hin. Par­hail­laan kun­nat val­mis­tau­tu­vat uu­teen kil­pai­lu­tuk­seen eli hank­ki­maan op­pi­kir­jat am­mat­ti­kou­lun ja lu­ki­on opis­ke­li­joil­le. Va­roi­tam­me alan kes­kit­tä­mi­ses­tä ko­ros­ta­en, et­tä täs­sä­kään ta­pauk­ses­sa hin­ta ja suu­ret vo­lyy­mit ei­vät saa ol­la ai­noa rat­kai­se­va pe­rus­te han­kin­nois­sa ja nii­den kil­pai­lu­tuk­ses­sa.

Yk­si muu­tos ja mah­dol­li­suus on etä­työn li­sään­ty­mi­nen. In­nos­tus teh­dä töi­tä mo­ni­paik­kai­ses­ti esi­mer­kik­si mö­kil­tä on iso mah­dol­li­suus paik­ka­kun­nil­le, joil­la on pal­jon va­paa-ajan asun­to­ja. Se siir­tää pal­ve­lui­den ky­syn­tää ja myös yri­tyk­siä mök­ki­paik­ka­kun­nil­le ja muut­taa koko yh­teis­kun­taa. Vai­ku­tuk­set alu­e­ta­lou­teen voi­vat ol­la huo­mat­ta­via.

Ajan­koh­tais­ta on myös jä­te­huol­lon kul­je­tus­jär­jes­tel­mis­tä päät­tä­mi­nen. Sii­nä on suo­sit­ta­va kiin­teis­tö­hal­ti­jan mal­lia, jos­sa asuk­kaat it­se va­lit­se­vat sen, kuka jät­teet ko­toa kul­jet­taa.

Yrit­tä­jil­lä on pai­kal­li­syh­dis­tys liki joka kun­nas­sa. Kun­nat ja yrit­tä­jäyh­dis­tyk­set muo­dos­ta­vat vah­van kes­kus­te­lu­pa­rin. Yh­teis­työ on ko­ro­nak­rii­sis­sä­kin osoit­ta­nut vah­vak­si voi­ma­va­rak­si. Sen voi­min on au­tet­tu tu­han­sia yrit­tä­jiä.

Kun­nat hoi­ti­vat ko­ro­nak­rii­sis­sä yk­si­ny­rit­tä­jä­tu­en ja­ka­mi­sen ja yh­des­sä työt­tö­myys­tur­van kans­sa se oli mo­nel­le yrit­tä­jäl­le tär­keä. Työ­e­lä­män suu­rim­pia muu­tok­sia on­kin yk­si­ny­rit­tä­jien mää­rän li­sään­ty­mi­nen, mikä kun­tien kan­nat­taa muis­taa.

Moit­tei­ta­kin on. Ko­ro­na-ajas­sa suo­ja­ma­te­ri­aa­lien ku­lu­tus ja kus­tan­nuk­set ovat mo­nin­ker­tais­tu­neet alan yri­tyk­sis­sä. Val­tio on lu­van­nut kor­va­ta ko­ro­nas­ta ai­heu­tu­vat ku­lut kun­nil­le. Nyt oli­si oi­kein, et­tä jo­kai­nen kun­ta toi­mi­si sa­moin ja kor­vai­si nämä kus­tan­nuk­set ali­hank­ki­joil­leen eli sote-alan yri­tyk­sil­le.

Ans­si Ku­ja­la

va­ra­toi­mi­tus­joh­ta­ja

Suo­men Yrit­tä­jät