JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
25.8.2021 11.15

Ei kai ihan kylmiltään sentään

Uu­si val­tuus­to­kau­si al­kaa Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa haas­ta­vis­sa ti­lan­teis­sa niin asi­oi­den kuin pää­tök­sen­te­on­kin osal­ta. Run­sas viik­ko sit­ten va­li­tut lau­ta­kun­nat te­ke­vät al­ku­syk­sys­tä esi­tyk­sen­sä kau­pun­gin ta­lou­sar­vi­ok­si ja -suun­ni­tel­mak­si en­si vuo­del­le.

Vii­me kau­den kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ke­sä­kuus­sa hy­väk­sy­mäs­sä ai­ka­tau­lus­sa lau­ta­kun­tien esi­tys­ten tu­lee ol­la val­miit 4.10.2021 men­nes­sä. Tul­tu­a­ni maa­nan­tai­na va­li­tuk­si kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen edus­ta­jak­si ope­tus- ja kas­va­tus­lau­ta­kun­taan sain seu­raa­va­na päi­vä­nä tie­don toi­mie­li­men en­sim­mäi­ses­tä ko­kouk­ses­ta: se on niin­kin myö­hään kuin 22.9.2021.

Pari ko­e­soit­toa ja tu­tus­tu­mi­nen kau­pun­gin jul­kais­tui­hin esi­tys­lis­toi­hin ker­to­vat sen, et­tä to­den­nä­köi­ses­ti kaik­ki muut­kin lau­ta­kun­nat en­sim­mäi­ses­sä ko­kouk­ses­saan tu­tus­tu­es­saan sa­mal­la uu­siin kol­le­goi­hin­sa ja vi­ran­hal­ti­joi­hin te­ke­vät ker­tais­tu­mal­ta pää­tök­set toi­mi­a­lan­sa mer­kit­tä­vim­mäs­tä ja laa­jim­mas­ta asi­as­ta vuo­den 2022 ajak­si. En­si­ker­ta­lai­nen ei kai täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa voi muu­ta teh­dä kuin kyl­mil­tään hy­väk­syä vi­ran­hal­ti­ja­eh­do­tuk­set sel­lai­se­naan ja näin on nel­jän­nes toi­mi­a­la­kau­des­ta sa­mal­la lyö­ty kiin­ni.

Vie­lä on jo­tain teh­tä­vis­sä, mut­ta ai­kaa ei ole yh­tään enää hu­kat­ta­vis­sa. Sik­si näin leh­den vä­li­tyk­sel­lä esi­tän, et­tä uu­det ja ko­ke­neem­mat päät­tä­jät kut­su­taan lau­ta­kun­ta­ta­sol­la vä­lit­tö­mäs­ti kool­le pe­reh­ty­mään toi­mi­a­laan­sa esi­mer­kik­si edel­li­sen vuo­den ta­lou­sar­vi­op­ro­ses­sin ja -pää­tös­ten avul­la.

Lau­ta­kun­tien esit­te­li­jöil­lä ja toi­mi­a­lan muil­la joh­ta­vil­la vi­ran­hal­ti­joil­la on tä­hän riit­tä­vä osaa­mi­nen. Näin uu­det ta­lou­sar­vi­op­ro­ses­sit ja muu päät­tä­jä­työ saa­vat alus­ta al­ka­en sen de­mok­raat­ti­sen ar­von, mikä niil­le kuu­luu.

Sep­po Ni­ku­la

kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­sen (kok.)