JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Jouluvalot syttyvät Ugissa sunnuntaina.

Jouluvalot syttyvät Ugissa sunnuntaina.

Kulttuuri
Uusikaupunki
24.11.2021 11.51

Wanhan ajan markkinoilla Ugissa sekä perinteistä että uutta ohjelmaa

Uu­si­kau­pun­ki täyt­tyy jou­lu­tun­nel­mas­ta tu­le­va­na sun­nun­tai­na 28.11., kun kau­pun­gin jou­lu­nai­ka ote­taan vas­taan pe­rin­teik­käin me­noin.

To­ril­le ja sen ym­pä­ris­töön klo 11–16.30 le­vit­täy­ty­vil­lä Wan­han ajan mark­ki­noil­la myy­jät kaup­paa­vat vil­la­suk­kia, la­pa­sia ja mui­ta läm­pöi­siä vaat­tei­ta. Pu­kin­kont­tiin voi os­taa myös vaik­ka ke­ra­miik­kaa, puu- ja ha­vu­tuot­tei­ta sekä eri­lai­sia jou­lu­herk­ku­ja.

Pak­ka­huo­neen ja Sant­ti­o­ran­nan Rau­han­puis­ton Jou­lu­maas­sa on herk­ku­ja mo­neen näl­kään. Per­heen pie­nim­piä ilah­dut­ta­vat puis­toon teh­ty jou­lu­pol­ku sekä Wa­sa­bor­gin tal­lin jär­jes­tä­mä ta­lu­tus­rat­sas­tus.

Uu­den­kau­pun­gin mu­se­on jou­lu­näyt­te­ly avaa oven­sa myös sun­nun­tai­na. Men­nei­den ai­ko­jen jou­lu­pe­rin­tei­siin pää­see tu­tus­tu­maan mak­sut­ta klo 12–16.

Jou­lui­ses­ta mu­sii­kis­ta vas­taa to­ri­la­val­la klo 14 esiin­ty­vä duo Ii­ris ja Päi­vi, sekä Kor­va­tun­tu­ril­ta puu­ta­lo­kau­pun­gin jou­lua ihas­te­le­maan saa­pu­nut jou­lu­muo­ri, joka lau­lat­taa lap­sia ja lap­sen­mie­li­siä puo­lil­ta­päi­vin. It­se jou­lu­puk­ki kier­te­lee ta­pah­tu­mas­sa ja on ta­vat­ta­vis­sa to­ri­la­val­la tont­tu­a­pu­rei­den­sa kans­sa klo 13 ja 15.

Kel­lo 16 nuo­ri­so­val­tuus­ton Hel­mi Ran­ta­nen ja Masi Pie­ti­käi­nen saa­pu­vat ju­lis­ta­maan pik­ku­jou­lu­rau­han. Jou­lu­ka­dun avaus­pu­heen pi­tää kau­pun­gin hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja Jan Vuo­ren­laak­so. Jou­lu­va­lot syt­ty­vät pu­heen päät­teek­si, päi­vän kään­ty­es­sä il­taa koh­ti, noin klo 16.15.

Päi­vän oh­jel­man päät­tää sir­kus- ja va­rie­tee­tai­tee­seen eri­kois­tu­nut Art Te­at­ro, joka esit­tää näyt­tä­vän tuli-il­luu­si­on.

Ta­pah­tu­mas­sa on en­sim­mäis­tä ker­taa nyt myös jou­lu­ko­ris­tei­den kier­rä­tys- ja vaih­to­ko­ju. It­sel­le tur­hak­si tai ko­ko­naan käyt­tä­mät­tö­mäk­si jää­neet eh­jät jou­lu­ko­ris­teet voi jät­tää ko­juun ja ot­taa vaih­dos­sa jo­tain mu­kaan. Ko­ris­tei­ta voi ot­taa toki mu­kaan­sa jou­lui­loa tuo­maan, vaik­ka it­sel­lä ei oli­si­kaan mi­tään tuo­ta­vaa. Mi­kä­li as­kar­te­let, olet myös ter­ve­tul­lut ma­te­ri­aa­li­ha­kuun kier­rä­tys­ko­jul­le. Jou­lu­ko­ris­tei­den kier­rä­tys- ja vaih­to­ko­ju on to­ri­la­van vie­res­sä ja ko­ris­te­vaih­to on avoin­na koko ta­pah­tu­man ajan.

Jou­lu­na­vauk­ses­sa ovat voi­mas­sa alu­eel­li­set hy­gie­ni­a­suo­si­tuk­set – kä­vi­jäi­den toi­vo­taan käyt­tä­vän mas­kia pi­tä­vän tur­va­vä­le­jä ta­pah­tu­mas­sa.