JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Inga Grönlund osallistui Kustavin Taideyhdistyksen näyttelyyn Vincent Van Gogh -toisinnolla.

Inga Grönlund osallistui Kustavin Taideyhdistyksen näyttelyyn Vincent Van Gogh -toisinnolla.

Saara Huovinen

Kulttuuri
Kustavi
16.11.2020 12.36

Van Goghin värit valloittavat

Saa­ra Huo­vi­nen

Kus­ta­vis­sa tors­tai­sin ko­koon­tu­van, Vak­ka-Opis­ton ku­va­tai­de­ryh­män opet­ta­ja San­na Hal­me oh­ja­si tänä vuon­na maa­la­ri­ryh­män tu­tus­tu­maan Vin­cent Van Gog­hiin. Se sopi enem­män kuin hy­vin Mar­ja Paa­na­sel­le, joka ha­lu­si va­li­ta toi­sin­ton­sa ai­heek­si tai­tei­li­jan vä­rik­kään oma­ku­van.

– Ihai­len Van Gog­hin voi­mak­kai­ta vä­re­jä ja hä­nen vii­vaan­sa, joka on pak­sua ja vah­vaa. Tämä oli erit­täin mie­lui­nen teh­tä­vä mi­nul­le. Voi­mak­kai­den vä­rien käyt­tö nä­kyy muis­sa­kin töis­sä­ni, Paa­na­nen ker­too.

Marja Paanasen ja Jonna Kallion maalauksissa toistuvat Vincent Van Goghin värit.

Marja Paanasen ja Jonna Kallion maalauksissa toistuvat Vincent Van Goghin värit.

Saara Huovinen

Kus­ta­viin nel­jä vuot­ta sit­ten muut­ta­nut Paa­na­nen oli maa­lan­nut ai­em­min Tu­run työ­vä­e­no­pis­tos­sa ja ol­lut mu­ka­na Lie­don tai­deyh­dis­tyk­ses­sä, mut­ta har­ras­tuk­ses­sa oli ol­lut mon­ta kym­men­tä vuot­ta tau­koa.

– Tu­lin mu­kaan Kus­ta­vin Tai­deyh­dis­tyk­seen kak­si vuot­ta sit­ten. Tääl­lä on mu­ka­via sa­man­hen­ki­siä ih­mi­siä ja mu­ka­vaa yh­des­sä te­ke­mis­tä. Kus­ta­vin ke­sä­a­su­kas ja vä­hän enem­män­kin olen ol­lut vuo­des­ta 2007 läh­tien, hän ker­too.

Arja Wainio (vas.), Sirpa Rousku, Kirsi Lindroth, Marja Paananen, Riitta Rindell, Tapio Kordelin ja Kaarina Kylmälä-Vinnikainen toivat töitänsä näyttelyyn Kustavin yhdistystalolle.

Arja Wainio (vas.), Sirpa Rousku, Kirsi Lindroth, Marja Paananen, Riitta Rindell, Tapio Kordelin ja Kaarina Kylmälä-Vinnikainen toivat töitänsä näyttelyyn Kustavin yhdistystalolle.

Saara Huovinen

Tai­deyh­dis­tys toi­voi opet­ta­jal­taan myös cro­quis-pii­rus­tuk­sen kurs­sia, joka to­teu­tet­tiin kak­si­päi­väi­se­nä mar­ras­kuun alus­sa. Pit­kään toi­vo­tun kurs­sin haas­te oli löy­tää alas­ton­mal­li, joka lo­pul­ta tuli opet­ta­jan kon­tak­tien kaut­ta Tu­rus­ta.

– Alas­ton­mal­lin piir­tä­mi­nen on se pe­rus­jut­tu, jos­ta pi­täi­si ai­na aloit­taa. Sii­nä tu­lee tu­tuk­si ih­mi­sen ana­to­mia, mit­ta­suh­teet ja ly­hen­nyk­set, seu­ran pu­heen­joh­ta­ja Kaa­ri­na Kyl­mä­lä-Vin­ni­kai­nen sa­noo.

Tai­deyh­dis­tys jär­jes­ti Mörk Ö -vii­kon ai­ka­na yh­dis­tys­ta­lol­la kol­mi­päi­väi­sen näyt­te­lyn, jo­hon oli koot­tu tuo­reim­mat jä­sen­ten te­ok­set. Cro­quis-pii­rus­tus­ten ja Van Gogh -vai­kut­teis­ten maa­laus­ten li­säk­si mu­ka­na oli niin mer­ta, mai­se­maa kuin hen­ki­lö­ku­vi­a­kin.

Sei­näl­tä saat­toi tun­nis­taa tut­tu­ja­kin, ku­ten Kir­si Lind­rot­hin.

– Maa­laam­me Ar­jan (Wai­nio) kans­sa rin­nak­kain, ja hän on tosi no­pea. Hän maa­la­si mi­nut sa­laa, kun oli saa­nut yh­den työn jo val­miik­si, hän nau­raa.

Ko­ro­na-ajan ta­kia tai­deyh­dis­tys on ai­em­min tänä vuon­na pi­tä­nyt vain vir­tu­aa­li­näyt­te­lyn, ja sen li­säk­si te­ok­sia on ol­lut Me­ri­a­se­mal­la näh­tä­vil­lä. Ke­väi­sin to­teu­tet­ta­va maa­laus­lei­ri saa­tiin jär­jes­ty­mään syys­kuun alus­sa.

– Olim­me yö­tä Kus­ta­vin lei­ri­ma­jal­la ja maa­la­sim­me kak­si päi­vää sen ym­pä­ris­töä. Pari ker­taa vuo­des­sa olem­me käy­neet Ugis­sa tai Tu­rus­sa näyt­te­lyis­sä. Myös hy­vin syö­mi­nen on meil­le osa kult­tuu­ria, Kyl­mä­lä-Vin­ni­kai­nen ker­too.

Näyt­te­lyä ei suin­kaan pu­re­ta vie­lä pois, vaan se on avoin­na ai­na­kin Kus­ta­vin jou­lu­to­rin ai­ka­na lau­an­tai­na 12. jou­lu­kuu­ta kel­lo 16–18.