JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tämän vuoden joululehti on ilmestynyt.

Tämän vuoden joululehti on ilmestynyt.

Kulttuuri
Uusikaupunki
25.11.2022 17.35

Uudenkaupungin Joulu -lehti ilmestynyt

LC Uu­si­kau­pun­ki/Me­ret­ta­ret on jul­kais­sut pe­rin­tei­sen Uu­den­kau­pun­gin jou­lu -leh­den.

– Olem­me ol­leet mu­ka­na tu­ke­mas­sa Uk­rai­naa sekä ra­hal­li­ses­ti et­tä ta­va­ra­lah­joi­tuk­sin. Juu­ri nyt mar­ras­kuus­sa osal­lis­tuim­me yh­des­sä LC Lo­ka­lah­den kans­sa ag­g­re­gaa­tin han­kin­taan, joka lä­he­te­tään vä­lit­tö­mäs­ti Uk­rai­naan osa­na suu­rem­pa­na ryh­mä­han­kin­taa tu­hot­tua inf­rast­ruk­tuu­ria paik­kaa­maan. Sa­moin olem­me osal­lis­tu­neet pai­kal­li­ses­ti Toi­ve­lah­joi­hin lap­sil­le ja van­huk­sil­le, ker­too Mar­ket­ta Suo­ja-Sjöb­lom.

Yh­dis­tyk­sen suu­ren han­ke vii­me toi­min­ta­vuon­na oli Lei­jo­na­puis­ton ehos­ta­mi­nen sekä uu­del­la Lei­jo­nal­la poi­ka­si­neen et­tä kii­pei­ly­te­li­neel­lä pie­nem­mil­le lap­sil­le. Tätä pro­jek­tia jat­ke­taan tä­män jou­lun tuo­tol­la. Nuo­ril­le tar­jo­taan vaih­toa ul­ko­mail­la.

Las­ten syö­pä ja pien­ten ja nuor­ten po­ti­lai­den van­hem­pain­huo­ne TYK­Sis­sä tar­vit­se­vat ovat myös yh­dis­tyk­sen avus­tus­lis­tal­la. Leh­den puh­das tuot­to käy­te­tään sel­lai­se­naan näi­hin ja mui­hin sa­man­kal­tai­siin hank­kei­siin.

Leh­del­lä on pit­kä pe­rin­ne Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa. Tänä vuon­na il­mes­tyy jo 26. leh­ti. Leh­des­sä on sekä pai­kal­lis­his­to­ri­aa et­tä jou­lu­pe­rin­tei­tä, tie­toa ja viih­det­tä. Kir­joit­ta­ja­kun­ta koos­tuu eri-ikäi­sis­tä ja eri am­mat­te­ja edus­ta­vis­ta ny­kyi­sis­tä ja en­ti­sis­tä kau­pun­ki­lai­sis­ta. He ker­to­vat mo­nin ta­voin lah­jak­kais­ta ja en­nak­ko­luu­lot­to­mis­ta uu­si­kau­pun­ki­lai­sis­ta ko­to­na ja maa­il­mal­la.

Leh­teä myy­dään Wan­han ajan mark­ki­noil­la en­si sun­nun­tai­na. Sitä saa myös Foto-Mi­kas­ta, Yrit­tä­jien Jou­lu­puo­dis­ta, Tup­su­las­ta, Ali­nas­ta ja Tel­ma­ri­nis­ta jou­luun as­ti, Ka­lan­nis­sa Kuk­ka­kaup­pa Kul­ta­piis­kus­ta. Lo­ka­lah­del­la sitä myy­vät kou­lu­lai­set, jot­ka myyn­ti­palk­ki­oil­la täy­den­tä­vät luok­ka­ra­has­to­aan.