JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Turun seudun positiivisimmat on valittu. Naantalilaisia palkittiin kolme.

Turun seudun positiivisimmat on valittu. Naantalilaisia palkittiin kolme.

Kulttuuri
Naantali
25.11.2022 14.48

Turun seudun positii­vi­simmat palkittiin - Naantaliin kolme palkintoa

Tu­run seu­dun vuo­den 2022 po­si­tii­vi­sim­mat hen­ki­löt on pal­kit­tu. Naan­ta­lin po­si­tii­vi­sin on ku­va­tai­tei­li­ja Kris­tii­na Tur­to­nen ja Naan­ta­lin po­si­tii­vi­sim­man nuo­ren tit­te­lin vei opis­ke­li­ja Em­ma Läh­teen­mä­ki. Ry­mät­ty­läs­tä pal­kit­tiin Sipi Läh­teen­mä­ki, maan­vil­je­li­jä, ura­koit­si­ja met­sä-, puu­tar­ha- ja ra­ken­nu­sa­lal­la.

Kristiina Turtonen nimettiin positiivisimmaksi naantalilaiseksi.

Kristiina Turtonen nimettiin positiivisimmaksi naantalilaiseksi.

Kris­tii­na Tur­to­nen on pi­tä­nyt lu­kui­sia yk­si­tyis- ja yh­teis­näyt­te­lyi­tä sekä toi­mi­nut eri pro­jek­teis­sa ja ku­vit­ta­nut mo­nia kir­jo­ja. Li­säk­si hän on pi­tä­nyt yh­tei­sö­tai­de­ta­pah­tu­mia ja tai­dep­ro­jek­te­ja hoi­to­ko­deis­sa, kou­luis­sa, eri seu­ra­kun­nis­sa ja se­ni­o­ri­ryh­mis­sä. Tur­to­nen on ol­lut mu­ka­na Naan­ta­lin Pe­las­ta­kaa Lap­set ry:n toi­min­nas­sa ja hal­li­tuk­ses­sa sekä vuo­sien ajan edis­tä­nyt Tu­run Zon­ta-nai­sis­sa nais­ten ja tyt­tö­jen hy­vin­voin­nin mah­dol­li­suuk­sia.

Tur­to­sen Atel­jee-Gal­le­ria si­jait­see Naan­ta­lin Van­has­sa­kau­pun­gis­sa. Hän te­kee tai­det­ta mo­nel­la eri tek­nii­kal­la. Te­ok­set voi­vat ol­la ku­van­veis­tok­sel­li­sia te­ok­sia, ins­tal­laa­ti­oi­ta, maa­lauk­sia tai pii­rus­tuk­sia. Lyi­jy­ky­nä­te­ok­set ovat kui­ten­kin hä­nen suu­ri rak­kau­ten­sa ja in­to­hi­mon­sa.

Rymättyläläinen Emma Lähteenmäki on huomannut, että ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia.

Rymättyläläinen Emma Lähteenmäki on huomannut, että ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia.

Ry­mät­ty­läs­sä asu­va 22-vuo­ti­as Em­ma Läh­teen­mä­ki opis­ke­lee mais­te­rin tut­kin­toa, pää­ai­nee­naan Itä-Aa­si­an tut­ki­mus. Hän on kiin­nos­tu­nut eri kie­lis­tä ja kult­tuu­reis­ta ja saa­nut kou­lus­sa tu­tus­tua ih­mi­siin eri puo­lil­ta maa­il­maa.

Läh­teen­mä­ki ker­too huo­man­neen­sa, et­tä kult­tuu­rie­rois­tam­me huo­li­mat­ta me ih­mi­set olem­me lo­pul­ta hy­vin sa­man­lai­sia kes­ke­näm­me. Jo­kai­nen ar­vos­taa kult­tuu­rien vä­li­siä koh­taa­mi­sia ja vuo­ro­pu­he­lua, jot­ka aut­ta­vat mei­tä ym­mär­tä­mään toi­si­am­me pa­rem­min ja op­pi­maan toi­nen toi­sil­tam­me. Läh­teen­mä­ki us­koo, et­tä avoin ja hy­väk­sy­vä asen­ne ovat tär­kei­tä ny­ky­maa­il­mas­sa, jos­sa olem­me yhä enem­män te­ke­mi­sis­sä ih­mis­ten kans­sa, jot­ka näyt­tä­vät eri­lai­sil­ta kuin me ja pu­hu­vat­kin eri kie­lil­lä. Läh­teen­mä­ki toi­mii myös Tu­run yli­o­pis­tos­sa kan­sain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den tuu­to­ri­na.

Maan­vil­je­li­jä ja ura­koit­si­ja Sipi Läh­teen­mä­en va­paa-ajan har­ras­tuk­siin kuu­luu van­ho­jen ra­ken­nus­ten kun­nos­ta­mi­nen. Hä­nel­lä on pi­ha­pii­ris­sään muun mu­as­sa ait­ta, ma­ka­sii­ni, na­vet­ta ja tuu­li­myl­ly vuo­del­ta 1759. Lap­suu­den­ko­ti toi­mii­kin ko­ti­mu­se­o­na. Pi­ha­töi­nä Läh­teen­mä­el­lä on mo­ni­puo­li­nen puu­tar­ha ai­na vii­ni­köyn­nök­siä myö­ten. Vii­me vuo­si­na hä­nen ai­kan­sa on ku­lu­nut van­han sa­vu­sau­nan kun­nos­ta­mi­seen ja läm­mit­tä­mi­seen. Läh­teen­mä­ki on kaik­kien ka­ve­ri, joka jak­saa pi­tää yl­lä po­si­tii­vis­ta hen­keä ym­pä­ril­lään.

Rymättylän positiivisin Sipi Lähteenmäki kunnostaa vanhoja rakennuksia.

Rymättylän positiivisin Sipi Lähteenmäki kunnostaa vanhoja rakennuksia.

Näköislehdet

Kysely