JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
Naantali
4.1.2022 16.36

Naantalin Musiikkijuhlat on tänä kesänä musiikillinen ilotulitus

Kah­den ko­ro­nan vai­keut­ta­man kon­sert­ti­vuo­den jäl­keen Naan­ta­lin Mu­siik­ki­juh­lat kat­soo luot­ta­vai­ses­ti ke­sään ja us­koo fes­ti­vaa­lin to­teu­tu­van vih­doin nor­maa­liin ta­paan. Ke­sän oh­jel­ma jul­kist­tiin tä­nään.

Yli 30 kon­ser­tis­ta ja muus­ta ta­pah­tu­mas­ta koos­tu­va ke­sän oh­jel­ma­ko­ko­nai­suus juh­lis­taa ta­pah­tu­ma­ke­sän käyn­nis­ty­mi­sen li­säk­si Ar­to No­rak­sen 80-vuo­tis­juh­laa. On­nea Ar­to! Ys­tä­vät la­val­la -kon­ser­tis­sa Naan­ta­lin kir­kos­sa tors­tai­na 9.6. saa naut­tia pe­rä­ti 14 koti- ja ul­ko­mai­sen täh­den esi­tyk­sis­tä Tu­run fil­har­mo­ni­sen or­kes­te­rin so­lis­tei­na, kol­men ka­pel­li­mes­ta­rin joh­dol­la. Oh­jel­ma koos­tuu Bac­hin, Mo­zar­tin, Men­dels­soh­nin, Au­lis Sal­li­sen sekä Krzysz­tof Pen­de­rec­kin sä­vel­lyk­sis­tä.

– Olen kii­tol­li­nen sii­tä, et­tä Tu­run fil­har­mo­ni­nen or­kes­te­ri ha­lu­aa osal­lis­tua jäl­leen juh­liim­me, ja et­tä voin kut­sua la­val­le Naan­ta­lin Mu­siik­ki­juh­lien us­kol­li­sim­mat vie­raat, Ar­to No­ras to­te­aa.

Vie­rai­ta ovat muun mu­as­sa ka­pel­li­mes­ta­rit Ok­ko Kamu, Ralf Got­ho­ni ja Jaak­ko Kuu­sis­to, viu­lis­tit Mi­ha­e­la Mar­tin, Eli­na Vä­hä­lä ja Chris­ti­an Al­ten­bur­ger, sel­lis­tit Frans Hel­mer­son ja Yo­ung Song sekä kla­ri­ne­tis­ti Mic­hel Let­hiec. Kaik­ki­aan ke­sän kon­ser­teis­sa esiin­tyy yli 200 huip­pu­muu­sik­koa Suo­mes­ta ja ul­ko­mail­ta, yk­sin tai eri­lai­sis­sa ko­koon­pa­nois­sa.

Juh­lat aloi­te­taan jo 14.5. Hel­sin­gis­sä Temp­pe­li­au­ki­on kir­kos­sa Ar­to No­ras 80 – Mes­ta­rin mat­kas­sa -kon­ser­til­la. Il­lan ai­ka­na kuul­laan No­rak­sen soo­lo­e­si­tys­ten li­säk­si 36:n maam­me etu­ri­vin sel­lis­tin muo­dos­ta­maa yh­ty­et­tä, joka koos­tuu No­rak­sen kol­le­gois­ta sekä en­sim­mäi­sen, toi­sen ja kol­man­nen su­ku­pol­ven op­pi­lais­ta. Sä­vel­tä­jä­ni­miä ovat muun mu­as­sa Jaak­ko Kuu­sis­to, Au­lis Sal­li­nen, Joo­nas Kok­ko­nen, Krzysz­tof Pen­de­rec­ki ja As­tor Pi­az­zol­la.

Kos­ka fes­ti­vaa­lia ei ole ko­ro­nas­ta joh­tu­en voi­tu jär­jes­tää kah­teen vuo­teen täy­si­pai­not­tei­ses­ti, on joi­ta­kin kon­sert­te­ja ja esiin­ty­jiä siir­ty­nyt tu­le­van ke­sän oh­jel­maan.

– Koen, et­tä pe­ruun­tu­neet vuo­det ovat osin ja­los­ta­neet ai­em­paa run­koa ja osin syn­nyt­tä­neet uut­ta. Tu­lok­se­na on kom­pak­ti syn­tee­si Naan­ta­lin Mu­siik­ki­juh­lien sy­vim­mäs­tä luon­tees­ta ja ole­muk­ses­ta, ku­vai­lee No­ras oh­jel­maa.

Mu­siik­ki­juh­lat al­kaa Naan­ta­lis­sa 7.6. ava­jais­kon­ser­til­la, joka koos­tuu jo pe­rin­tei­ses­ti sä­vel­lyk­sis­tä, joi­den opus­nu­me­ro on sama kuin juh­lien lu­ku­mää­rä, tänä vuon­na 42. Kon­ser­tis­sa esiin­ty­vät muun mu­as­sa pi­a­nis­ti Bar­ry Doug­las sekä Ka­ma­ri­kuo­ro Key En­semb­le.

Huip­pu­pi­a­nis­ti Bar­ry Doug­las täh­dit­tää myös kon­sert­tia 8.6. yh­des­sä Sin­fo­nia Lah­den kans­sa. Oh­jel­mas­sa on Beet­ho­ve­nia ja Si­be­lius­ta Da­lia Sta­sevs­kan joh­dol­la.

Yk­si Suo­men kan­sain­vä­li­ses­ti me­nes­ty­neim­mis­tä oop­pe­ra­lau­la­jis­ta, ba­ri­to­ni Tom­mi Ha­ka­la vie ylei­sön 13.6. tal­vi­sem­piin tun­nel­miin Schu­ber­tin Win­ter­rei­sen myö­tä. Poi­min­to­na voi­daan nos­taa esiin myös Ralf Got­ho­nin Kon­sert­to kah­del­le pi­a­nol­le, eri­koi­suus, joka esi­te­tään vas­ta tois­ta ker­taa Suo­mes­sa 17. ke­sä­kuu­ta.

Ke­vääl­lä 2020 me­neh­ty­nyt puo­la­lai­nen sä­vel­tä­jä­mes­ta­ri Krzysz­tof Pen­de­rec­ki oli Mu­siik­ki­juh­lien suu­ri tu­ki­ja ja ys­tä­vä. Moni hä­nen te­ok­sis­taan kan­ta­e­si­tet­tiin tai le­vy­tet­tiin Naan­ta­lin Mu­siik­ki­juh­lil­la. Sä­vel­tä­jän muis­toa kun­ni­oi­te­taan 12.6. kon­ser­tis­sa Ma­est­ro Pen­de­rec­ki in Me­mo­ri­am.

Tänä vuon­na saa kan­ta­e­si­tyk­sen­sä kak­si Mu­siik­ki­juh­lien ti­laa­maa sä­vel­lys­tä: Ol­li Kor­te­kan­kaan Par­ti­ta Con­cer­tan­te, joka esi­te­tään sa­man­ni­mi­ses­sä kon­ser­tis­sa 15.6. sekä Jaak­ko Kuu­sis­ton Ar­to No­rak­sel­le sä­vel­tä­mä Sel­lo­so­naat­ti, joka kuul­laan 11.6. Poh­joi­nen ulot­tu­vuus -kon­ser­tis­sa. Sa­mas­sa kon­ser­tis­sa kuul­laan myös sop­raa­no Kai­sa Ran­nan tul­kin­to­ja Si­be­liuk­sen ja Grie­gin lau­luis­ta.

Ol­li Kor­te­kan­kaan vii­me vuon­na kan­ta­e­si­tyk­sen­sä saa­nut kirk­ko-oop­pe­ra En­de und Be­ginn esi­te­tään Naan­ta­lis­sa 14.6. Noin tun­nin pi­tuis­ta oop­pe­raa täh­dit­tä­vät bas­so­ba­ri­to­ni Nic­ho­las Sö­der­lund ja tans­si­ja Min­na Ter­va­mä­ki.

Ka­ma­ri­mu­siik­ki­kon­sert­te­ja jär­jes­te­tään Naan­ta­lin kir­kon li­säk­si myös muis­sa saa­ris­ton idyl­li­sis­sä kir­kois­sa, muun mu­as­sa As­kai­sis­sa ja Me­ri­mas­kus­sa. Ry­mät­ty­län kir­kos­sa on Meta 4 -jou­sik­var­te­tin kon­sert­ti 18. ke­sä­kuu­ta. Sei­lin kirk­koon teh­dään kon­sert­ti­ris­tei­ly, ja Tu­run Si­be­lius-mu­se­os­sa­kin vie­rail­laan Si­be­lius-kon­ser­tin ver­ran.

Puis­to­kon­ser­tit Kul­ta­ran­nas­sa saa­vat jat­koa 17.6., jol­loin Kul­ta­ran­nas­sa käy­dään Luon­to­ret­kel­lä Club For Fi­ven luon­to­ai­heis­ten lau­lu­jen sii­vit­tä­mi­nä sekä kuul­laan Saint-Saën­sin Eläin­ten kar­ne­vaa­li ker­to­ja­naan See­la Sel­la.

Pi­a­nis­ti Ii­ro Ran­ta­la vie­rai­lee juh­lil­la puo­li­son­sa Lot­ta Kuu­sis­ton kans­sa 16.6. Sa­nat ja sä­vel -ko­ko­nai­suu­del­la, lau­la­ja Ai­li Iko­nen yh­ty­ei­neen il­lal­lis­kon­ser­tis­sa Kai­vo­huo­neel­la 8.6. ja Uu­si Kip­pa­rik­var­tet­ti Naan­ta­lin Kyl­py­läs­sä 11. ke­sä­kuu­ta. Kai­vo­huo­neel­la voi naut­tia myös Mu­sii­kis­ta il­ta­päi­vä­teel­lä 15.6. Four­tu­ne-sel­lok­var­te­tin tar­joil­les­sa ke­vyt­tä klas­sis­ta lei­vos­ten ja mui­den herk­ku­jen seu­rak­si.

Fes­ti­vaa­lin päät­tää ja hui­pen­taa Kah­den­tois­ta sel­lon fi­naa­li 18.6. Naan­ta­lin kir­kos­sa. Muun mu­as­sa J.S. Bac­hin, Au­lis Sal­li­sen, As­tor Pi­az­zol­lan ja Hei­tor Vil­la-Lo­bo­sin te­ok­sis­ta kuul­laan eri­tyi­siä so­vi­tuk­sia 12 sel­lol­le – sel­lis­tit koos­tu­vat koti- ja ul­ko­mai­sis­ta huip­pu­ni­mis­tä. Kon­ser­tis­sa vie­rai­lee myös sop­raa­no Kai­sa Ran­ta.

Kon­sert­tien li­pun­myyn­ti al­kaa Lip­pu­pis­tees­sä huo­men­na 5.1.