JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mynämäen Karjalaisten väkeä Anne Mattilan Taidekahvilassa.

Mynämäen Karjalaisten väkeä Anne Mattilan Taidekahvilassa.

Irmeli Raunio

Kulttuuri
Mynämäki
9.9.2021 15.50

Mynämäen Karjalaisilla toimintaa 75 vuotta

My­nä­mä­en Kar­ja­lai­set viet­ti­vät 75-vuo­tis­juh­laan­sa Ki­lan ti­lal­la elo­kuun lo­pul­la.

– Pu­heen so­ri­na kie­lii ilos­ta näh­dä jäl­leen ys­tä­vät. Ta­ri­na-het­kien tar­koi­tuk­se­na on ol­lut­kin pi­tää so­si­aa­lis­ta kans­sa­käy­mis­tä yl­lä ja tuo­da vir­kis­tys­tä ar­ki­päi­vään. Kar­ja­la-seu­raa yl­lä­pi­tä­vät voi­mat ovat yh­teen­ku­lu­mi­sen tun­ne, juu­ret Kar­ja­las­sa, to­te­si pu­heen­joh­ta­ja Ir­me­li Rau­nio.

Seu­raa on vie­ty eteen­päin yh­teis­työl­lä ja yk­si­mie­li­ses­ti, mikä nä­kyy myös sii­nä, et­tä jä­sen­mää­rä on py­sy­nyt en­nal­laan yli 40 vuo­den ajan.

– Kii­tos ak­tii­vi­sil­le ja tal­koo­hen­ki­sil­le jä­se­nil­le. Olem­me roh­ke­as­ti us­kal­ta­neet ot­taa uu­sia toi­min­ta­muo­to­ja. On tu­tus­tut­tu kar­ja­lai­siin koh­tei­siin ja Suo­men his­to­ri­aan esi­mer­kik­si ret­kil­lä.

Hy­vä­nä esi­merk­ki­nä Rau­nio nos­ti esiin sen, mi­ten Ky­lä­luu­ta vuon­na 1993 kier­si ta­los­ta ta­loon ja toi iloi­sia ter­vei­siä.

Mu­sii­kin ja ru­no­jen mer­keis­sä juh­las­sa esiin­tyi­vät Lei­la Pa­ho­mow, Hel­jä Mer­ta ja Jari Ee­va.

Syys­kuun alus­sa seu­ra kävi ret­kel­lä Kar­vi­as­sa An­ne Mat­ti­lan Tai­de­kah­vi­las­sa, jos­sa käy vuo­sit­tain jopa yli 30 000 vie­ras­ta. Mat­kal­la tu­tus­tut­tiin myös Kar­vi­an kirk­koon ja poi­ket­tiin Po­ris­sa Tou­ka­rin­ti­lal­la.