JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mirja Kujala on opastanut ryhmiä Naantalin historian mielenkiintoisista tapahtumista muun muassa Rouva Rökin näkökulmasta katsoen.

Mirja Kujala on opastanut ryhmiä Naantalin historian mielenkiintoisista tapahtumista muun muassa Rouva Rökin näkökulmasta katsoen.

Arkisto / Sari Honkasalo

Kulttuuri
Naantali
22.12.2020 11.56

Mirja Kujala Naantalissa Vuoden kulttuu­ri­tekijä

Naan­ta­lin kult­tuu­ri- ja va­paa-ai­ka­lau­ta­kun­ta on va­lin­nut vuo­den 2020 Kult­tuu­rin­te­ki­jäk­si Mir­ja Ku­ja­lan. Ku­ja­la toi­mii Naan­ta­lis­sa mo­nes­sa kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mas­sa ja yh­dis­tyk­ses­sä, ja on tul­lut mo­nel­le tu­tuk­si myös eri­lai­sil­ta opas­kier­rok­sil­ta.

Naan­ta­lin op­paat ry:ssä Mir­ja Ku­ja­la on toi­mi­nut vuo­des­ta 1986.

Hän on opas­ta­nut ryh­miä muun mu­as­sa Kul­ta­ran­nas­sa, Van­has­sa­kau­pun­gis­sa sekä Naan­ta­lin, Ry­mät­ty­län ja Me­ri­mas­kun kir­kois­sa.

Li­säk­si hän on suun­ni­tel­lut ja to­teut­ta­nut yk­sin sekä yh­des­sä mui­den op­pai­den kans­sa lu­kui­sia Naan­ta­lin his­to­ri­as­ta ja ta­ri­nois­ta am­men­ta­via tee­ma­kier­rok­sia, ku­ten Las­ten kum­mi­tus­kier­ros, Kyl­py­lä­e­lä­mää 1800-lu­vul­la ja Tro­ka­rei­ta ja pir­tu­ku­nin­kai­ta.

Naan­ta­lin Kult­tuu­ri­ta­lo­yh­dis­tyk­ses­sä hän on ol­lut mu­ka­na lä­hes pari vuo­si­kym­men­tä ja vuo­sien ajan myös Val­lis Gra­ti­ae ry:ssä, vii­mei­set nel­jä vuot­ta pu­heen­joh­ta­ja­na.

Kult­tuu­ri- ja va­paa-ai­ka­lau­ta­kun­ta ja­kaa tu­han­nen eu­ron pal­kin­non ai­na toi­mi­kau­ten­sa toi­se­na ja vii­mei­se­nä vuo­te­na. Saa­jas­ta voi­vat teh­dä eh­do­tuk­sia yk­si­tyis­hen­ki­löt ja yh­tei­söt. Tänä vuon­na eh­do­tuk­sia otet­tiin vas­taan mar­ras­kuun lop­puun as­ti.