JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aestas

Aestas

Mikko Peltomäki

Kulttuuri
Naantali
1.1.2024 11.20

Mikko Peltomäen taidetta esillä Naantalissa

– Pari vuot­ta sit­ten ha­vah­duin ajat­te­le­maan työ­e­lä­män jäl­keis­tä elä­mää: jo­ta­kin mu­ka­vaa ja hal­paa har­ras­tus­ta. Olen ai­na ha­lun­nut maa­la­ta, mut­ta sii­hen ei oi­kein ole ol­lut ti­lai­suut­ta. Ei­kä kai us­koa omiin ky­kyi­hin­kään. Kun löy­sin ak­ryy­li­vä­rit, niin in­nos­tuin - tämä so­pii mi­nul­le. Ly­hyt­jän­tei­nen rois­ki­ja ei jak­sa odot­taa öl­jy­maa­lin kui­vu­mis­ta, ker­too Mik­ko Pel­to­mä­ki.

Kii­re ja muu­tos se­lit­tä­vät Pel­to­mä­en mu­kaan sitä, et­tä tai­de saa yhä uu­sia muo­to­ja, pal­jol­ti uu­den tek­nii­kan suo­min kei­noin.

– Ke­hys­tet­ty kuva tai kan­sien si­to­ma kir­ja ei it­ses­sään ai­na enää rii­tä. Uu­sien esi­ty­sa­lus­to­jen myö­tä mo­nien ais­tien sa­ma­nai­kai­nen kii­hot­tu­mi­nen ei enää ole sa­tun­nais­ta hal­lu­si­noin­tia vaan yhä use­am­min viih­de- ja kult­tuu­ri­ko­ke­muk­sen päi­vit­täi­nen ydin.

Pel­to­mä­ki poh­tii, et­tä kult­tuu­rin pirs­ta­loi­tu­es­sa ja kil­pai­lun ki­ris­ty­es­sä pe­rin­tei­nen tai­de et­sii paik­kaan­sa. Rat­kai­su on var­sin­kin mo­nen iäk­kääm­män tai­teen­te­ki­jän koh­dal­la ol­lut niin sa­not­tu ITE-tai­tei­li­juus, joka tu­lee sa­nois­ta it­se teh­ty elä­mä.

– Va­lin­ta saat­taa hei­jas­tel­la pait­si oman työ­ka­lu­pa­kin tyh­jyyt­tä myös pyr­ki­mys­tä si­joit­tua ko­van mark­ki­na­ta­lou­den ul­ko­puo­lel­le. Tai sit­ten to­taa­lis­ta lah­jat­to­muut­ta. Na­ve­tan nur­kas­sa maa­laa­va mum­me­li voi ol­la us­kot­ta­vam­pi il­mes­tys kuin alan kou­lu­tuk­sen saa­nut ja yhä roi­sim­pia il­mai­su­muo­to­ja et­si­vä tai­de­ko­ke­las, Pel­to­mä­ki sa­noo.

– Vaik­ka täy­tän Naan­ta­lin näyt­te­ly­ni toi­se­na au­ki­o­lo­päi­vä­nä 60 vuot­ta, en sil­ti tun­nus­tau­du ITE-tai­tei­li­jak­si, en vaik­ka sen ar­vo­maa­il­man osit­tain jaan­kin. Nä­en­näi­ses­tä va­pau­des­taan huo­li­mat­ta se on kui­ten­kin kar­si­noin­ti, joka on jo saa­mas­sa sa­man­lai­sia muo­to­ja kuin mikä ta­han­sa muu keh­key­ty­mäs­sä ole­va so­si­aa­li­sen kil­pai­lun kent­tä.

Pel­to­mä­ki sa­noo us­ko­van­sa, et­tä pe­rin­tei­nen tau­lu vie­lä pi­tää pin­tan­sa.

– Maa­la­tes­sa­ni olen pyr­ki­nyt ta­voit­ta­maan en­nen kaik­kea tun­nel­maa. On se sit­ten esi­ku­vas­sa­ni luon­nos­sa, it­se tau­lus­sa, omas­sa pääs­sä­ni, kat­so­jan sil­mäs­sä tai jos­sa­kin pro­ses­sis­sa, joka to­teu­tuu kaik­kien asi­aan osal­lis­ten vä­li­ses­sä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa. Tai jo­tain muu­ta yh­tä hä­mä­rää.

Tai­de­te­ok­sen on Pel­to­mä­en mie­les­tä he­rä­tet­tä­vä kat­so­jas­sa jo­tain. Muo­dot, ai­heet, tek­ni­nen to­teu­tus tai tyy­lit ovat si­vu­seik­ka.

– Ih­mi­sen suh­de tai­tee­seen on mie­les­tä­ni hy­vin hen­ki­lö­koh­tai­nen. Voin toki ku­vi­tel­la tau­lu­je­ni ym­pä­ril­le muut­tu­van lii­ke- ja ää­ni­maa­il­man. Eh­kä sem­mois­ta jos­kus ko­kei­len­kin.

Mik­ko Pel­to­mä­en näyt­te­ly Aes­tas -ak­ryy­li­maa­lauk­sia on esil­lä Naan­ta­lin pää­kir­jas­ton toi­ses­sa ker­rok­ses­sa 3.–30.1.

Näköislehdet

Kysely