JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
Masku
23.5.2023 17.50

Mannerlahdessa kartanoelämää jo 150 vuoden ajan

Uu­den Han­nu­lan kar­ta­no­hu­vi­la on ko­ris­ta­nut As­kais­ten maa­lais­mai­se­maa 1800-lu­vul­ta as­ti. Man­ner­hei­min su­vun met­säs­tys­ma­jak­si ra­ken­net­tu pää­ra­ken­nus toi­mii ny­ky­ään Mas­kun seu­ra­kun­nan lei­ri­kes­kuk­se­na.

Ny­kyi­sin Man­ner­lah­te­na tun­net­tu ko­ris­teel­li­nen hu­vi­la on ko­ke­nut mo­nia vai­hei­ta sen 150-vuo­ti­sen his­to­ri­an ai­ka­na. Lei­ri­kes­kuk­sen isän­tä Ei­ra Nok­ka­la us­koo hu­vi­lal­la ole­van suu­ri mer­ki­tys eri­tyi­ses­ti mas­ku­lai­sil­le, tie­tä­vät­hän kaik­ki Man­ner­hei­min su­vun asut­ta­neen As­kais­ten kar­ta­noi­ta. Tätä hu­vi­laa on asut­ta­nut kui­ten­kin kar­ta­non­her­ro­ja joka puo­lel­ta Var­si­nais-Suo­mea.

Pää­ra­ken­nuk­sen ra­ken­nut­ti alun­pe­rin krei­vi Carl Ro­bert Man­ner­heim vuon­na 1873. Suur­ti­lal­li­nen lii­ke­mies on Suo­men ai­no­an mar­sal­kan, Carl Gus­taf Emil Man­ner­hei­min isä. Kan­san­ta­ri­noi­den mu­kaan hän­kin on viet­tä­nyt ke­si­ään me­ren ran­nal­la si­jait­se­vas­sa hu­vi­las­sa.

Pää­ra­ken­nuk­sen suun­nit­te­lus­ta vas­ta­si­vat Ka­ko­lan­mä­en van­ki­lan suun­nit­te­li­ja The­o­dor Dec­ker ja Suo­men ark­ki­teh­tuu­rin ope­tuk­sen aloit­ta­nut Frans Ana­to­lius Sjöst­röm.

Kar­ta­no­hu­vi­lan ul­ko­kuo­ri edus­taa ark­ki­teh­tuu­ril­taan ker­taus­tyy­lien se­koi­tus­ta, mikä oli tyy­pil­lis­tä 1800-lu­vun lop­pu­puo­len hu­vi­loil­le. Man­ner­lah­ti on sie­vi­ne par­vek­kei­neen ja run­sai­ne yk­si­tyis­koh­ti­neen yk­si Var­si­nais-Suo­men kau­neim­mis­ta ra­ken­nuk­sis­ta.

Pää­ra­ken­nuk­sen lois­tos­ta ja sitä ym­pä­röi­väs­tä vih­re­äs­tä puu­tar­has­ta on saa­nut naut­tia lu­kui­sia por­va­ri­o­mis­ta­jia myös Man­ner­hei­min su­vun jäl­keen. Kar­ta­non­her­rat käyt­ti­vät hu­vi­laa sekä ke­sä­a­sun­to­na lo­mai­luun, et­tä maa­ti­la­na ja si­joi­tus­koh­tee­na.

Han­nu­lan ym­pä­röi­vää maa­ta on käy­tet­ty mo­nen­lai­seen toi­min­taan ome­na­tar­ho­jen kas­va­tuk­ses­ta he­vos­ten ja­los­tuk­seen ja ra­vi­har­ras­tuk­seen. Myö­hem­min pää­ra­ken­nus on ma­joit­ta­nut muun mu­as­sa täy­si­hoi­to­lan vie­rai­ta ja ast­ma­pa­ran­to­lan po­ti­lai­ta.

1930-lu­vul­la hu­vi­laan pe­rus­tet­tiin Mas­kun kun­nal­lis­ko­ti, joka asut­ti muun mu­as­sa van­huk­sia ja ke­hi­tys­vam­mai­sia. Kun­nal­lis­ko­ti oli ni­men­sä mu­kai­ses­ti koti myös pai­kan työn­te­ki­jöil­le.

Ny­kyi­sin seu­ra­kun­nan di­a­ko­nien jär­jes­tä­mät van­hus­ten ja vam­mais­ten vir­kis­tys­päi­vät muis­tut­ta­vat kar­ta­non kun­nal­lis­ko­din ajoil­ta.

Mas­kun seu­ra­kun­nat te­ki­vät kau­pat Uu­des­ta Han­nu­las­ta 1982, jol­loin sitä alet­tiin re­mon­toi­maan lei­ri­kes­kuk­sek­si. Rip­pi­lei­ri­läi­set sai­vat naut­tia au­rin­koi­ses­ta Man­ner­lah­des­ta en­sim­mäi­sen ker­ran elo­kuus­sa 1983. Ny­kyi­sen ni­men­sä hu­vi­la en­ti­ses­tä ase­mas­taan Man­ner­hei­min su­ku­kar­ta­no­na ja si­jain­nis­taan me­ren­lah­des­sa.

Man­ner­lah­den isän­tä­nä on toi­mi­nut Ei­ra Nok­ka­la vuo­des­ta 1998 as­ti saa­den pi­tää kau­nis­ta hu­vi­laa ja sen puu­tar­haa työ­pai­kan li­säk­si myös ko­ti­naan.

Nok­ka­lan työ­hön kuu­luu van­has­ta ra­ken­nuk­ses­ta ja pi­ha­pii­ris­tä huo­leh­ti­mi­nen, jot­ta sen tyy­li ja lois­to säi­lyi­si myös tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le. Rau­hal­li­sem­mal­la tal­vi­kau­del­la työ­päi­vät täyt­ty­vät esi­mer­kik­si ome­na­pui­den leik­kauk­ses­ta ja sii­vouk­ses­ta. Ke­sän lä­hes­ty­es­sä täy­tyy sa­dat ik­ku­na­ruu­dut pes­tä ja hu­vi­la val­mis­taa se­son­ki­kaut­taan var­ten.

Ke­sä­kuu­kau­si­na lei­ri­kes­kus täyt­tyy Mas­kun seu­ra­kun­ta­lais­ten li­säk­si myös mui­den seu­ra­kun­tien ja par­ti­o­lip­pu­kun­nan Kol­kan­kä­vi­jöi­den lei­ri­läi­sis­tä. Tu­run tuo­mi­o­kir­kon poi­ka­kuo­ro­lais­ten­kin lau­lu on kai­ku­nut hu­vi­lan hir­si­sei­nis­sä kuo­ron lei­reil­lä. Si­jain­ti me­ren ran­nal­la ja re­mon­toi­tu ran­ta­sau­na hou­kut­te­lee myös juh­li­joi­ta vuok­raa­maan kar­ta­noa.

Tänä vuon­na ke­sä­kau­si al­kaa it­se Uu­den Han­nu­lan juh­li­mi­sel­la. 28. tou­ko­kuu­ta kar­ta­no­hu­vi­la täyt­tyy var­si­nais­suo­ma­lai­sis­ta, kun juh­li­taan Man­ner­lah­den 150-vuo­tis­päi­vää. Man­ner­fest-ta­pah­tu­maa on jär­jes­tä­mäs­sä seu­ra­kun­nan kans­sa yh­teis­työs­sä Mas­kun kun­ta ja mo­nia mas­ku­lai­sia yh­dis­tyk­siä, ku­ten Le­mun kem­pit, Mar­tat ja par­ti­o­lai­set.

Ta­pah­tu­ma al­kaa klo 10 kan­san­lau­lu­mes­sul­la As­kais­ten kir­kos­sa. Päi­vä ete­nee juh­lal­li­suuk­sis­ta klo 13–16 lap­si­per­heil­le so­pi­vaan oh­jel­maan, ja il­lem­mal­la klo 16–19 jat­ke­taan juh­lin­taa gril­lauk­sen, fris­bee­gol­fin ja sau­no­mi­sen pa­ris­sa.

Ruo­kai­lu­jen yh­tey­des­sä va­paa­eh­toi­nen mak­su lä­he­tys­työn hy­väk­si an­taa mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua hy­vän ja­ka­mi­seen myös kau­em­mas. Ta­pah­tu­maan osal­lis­tu­vat saa­vat naut­tia ka­jak­kien ja ar­pa­jais­ten li­säk­si Uu­den Han­nu­lan hu­vi­lan me­rel­li­ses­tä tun­nel­mas­ta ja his­to­ri­an hu­mus­ta.

Ai­no Ky­rö­lä

Näköislehdet

Kysely