JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Riistapajan peurariimi voitti maakunnan parhaan jouluruuan tittelin.

Riistapajan peurariimi voitti maakunnan parhaan jouluruuan tittelin.

Kulttuuri
Mynämäki
21.12.2020 12.27

Maakunnan paras jouluruoka Riistapajan peurariimi

My­nä­mä­es­sä toi­mi­van Riis­ta­pa­jan peu­ra­rii­mi­re­sep­ti on voit­ta­nut kil­pai­lun Var­si­nais-Suo­men par­haan jou­lu­ruo­ka­re­sep­tin tit­te­lis­tä. Li­säk­si fi­naa­liin pää­si kak­si re­sep­tiä Sa­lon alu­eel­ta: Birk­ka­lan luo­mus­pelt­ti­ti­lan jou­lu­puu­ro­re­sep­ti ja Kar­vi­ais­ten ti­lan taa­te­li­kak­ku.

Riis­ta­pa­jan peu­ra­rii­mi on maus­tet­tu kar­pa­loil­la, köyn­nösk­ras­sil­la ja ros­ma­rii­nil­la sekä suo­lal­la ja so­ke­ril­la.

– Peu­ra­rii­min vie­reen lau­ta­sel­le kan­nat­taa ot­taa jo­tain mel­ko mie­toa ja neut­raa­lia, ku­ten kei­tet­tyä pe­ru­naa. Juo­mak­si sen kans­sa voi­si so­pia vaa­lea olut, ide­oi tuo­ma­ris­to, jo­hon kuu­lui Län­si-Suo­men Maa- ja ko­ti­ta­lous­nais­ten ruo­ka-asi­an­tun­ti­ja Ja­ni­ta Ky­län­pää, Suo­men Ar­te­saa­ni­ruo­ka ry:ssä mu­ka­na ole­va ko­ti­ta­lou­so­pet­ta­ja ja ruo­ka-alan yrit­tä­jä Ei­ja Lam­si­jär­vi sekä Le­a­der-toi­min­nas­sa mu­ka­na ole­va mat­kai­lu­a­lan am­mat­ti­lai­nen ja lä­hi­ruu­an puo­les­ta­pu­hu­ja Jou­ko Par­vi­ai­nen.

Tuo­ma­ris­toa ilah­dut­ti peu­ra­rii­mis­sä myös re­sep­tin muun­nel­ta­vuus. Esi­mer­kik­si yr­teis­tä ei mai­ni­ta re­sep­tis­sä tark­ko­ja mää­riä.

– Jos vä­hän vä­hen­täi­si ros­ma­rii­nia ja li­säi­si kras­sia, niin sa­mal­la re­sep­til­lä voi­si teh­dä ke­säi­sem­män peu­ra­rii­min ju­han­nus­pöy­tään, Lam­si­jär­vi to­te­aa.

Re­sep­tin yh­te­nä plus­sa­na on vie­lä se, et­tä sen voi val­mis­taa hy­vis­sä ajoin en­nen tar­joi­lua. Li­haa maus­te­taan jää­kaa­pis­sa mie­lel­lään vuo­ro­kau­si, min­kä jäl­keen se pa­kas­te­taan. Jou­lu­aa­tol­le jää siis pelk­kä leik­kaus ja kat­taus.

Riis­ta­pa­jan yrit­tä­jät Saa­ra ja Vil­le Kal­lui­nen oli­vat otet­tu­ja tuo­ma­ris­ton va­lin­nas­ta. He ovat teh­neet peu­ra­rii­miä useil­la eri re­sep­teil­lä, jo­ten kil­pai­luun osal­lis­tu­nut re­sep­ti on hi­ot­tu huip­puun­sa ko­kei­le­mal­la.

Jos ha­lu­aa muo­ka­ta re­sep­tiä vie­lä ai­kui­sem­paan ma­kuun, voi ko­keil­la li­sä­tä mu­kaan kon­jak­kia.

Rii­mi­peu­ra

400 g peu­ran sisä- tai ul­ko­fi­lee­tä

2–3 rkl kar­ke­aa suo­laa

1 rkl so­ke­ria

köyn­nösk­ras­sia

ros­ma­rii­nia

kar­pa­loi­ta

Se­koi­ta maus­teet ja yr­tit. Hie­ro seos hy­vin li­han pin­taan ja kää­ri liha kel­muun. An­na maus­tua jää­kaa­pis­sa vä­hin­tään yön yli, mie­luum­min vuo­ro­kau­si. Pa­kas­ta li­haa 4–5 tun­tia ja leik­kaa koh­mei­ses­ta li­has­ta ohui­ta vii­pa­lei­ta.

Jos käy­tät isoa ul­ko­fi­lee­tä, sen voi lei­ka­ta pit­kit­täin puo­lik­si. Maus­tei­den mää­rät ovat viit­teel­li­siä, kaik­kia maus­tei­ta saa ol­la rei­lus­ti li­han pin­nal­la.