JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kansanperinteessä leppälinnun yksi nimitys on koiraan värien perusteella mustakulkku, toinen nimitys leppäkerttu.

Kansanperinteessä leppälinnun yksi nimitys on koiraan värien perusteella mustakulkku, toinen nimitys leppäkerttu.

Markku Paakkinen

Kulttuuri
7.7.2024 17.00

Leppälintu yhä yleisempi Vakka-Suomen taajamissa

Oman pi­han pönt­tö­lin­nuis­ta tie­de­tään par­hai­ten ti­ai­set ja kir­jo­siep­po, mut­ta myös lep­pä­lin­tu kuu­luu kär­ki­vii­sik­koon.

Koi­raan vä­ri­tys on saa­nut ni­men­sä sa­ha­tun le­pän pu­ner­tu­vas­ta pin­nas­ta. Lep­pä­lin­nun suo­ma­lai­sen su­ru­mie­li­ses­sä lau­lun­sä­kees­sä sekä vä­rä­jä­väs­sä orans­si­pyrs­tös­sä on jo­ta­kin herk­kää.

Vak­ka-Suo­mes­sa lep­pä­lin­tu pe­sii maa­seu­dun asu­tuk­sen lä­hel­lä ja yhä ylei­sem­min myös taa­ja­mis­sa ja kes­kus­tois­sa. Toi­nen la­jin ym­pä­ris­tö on män­ty­met­sä, mut­ta ei kos­kaan kuu­sik­ko. Lep­pä­lin­tu viih­tyy myös suur­ten saar­ten kal­li­o­män­ni­köis­sä.

Suh­teel­li­sen suu­ri­auk­koi­set pön­töt tai avo­pön­töt ovat so­pi­via lep­pä­lin­nul­le, mut­ta niin myös ra­ken­nus­ten ko­lot ja on­ka­lot tuu­le­tu­sau­kois­ta läh­tien. Män­ni­köi­den lep­pä­lin­nut puo­les­taan pe­si­vät ke­lo­jen ko­lois­sa, jot­ka ovat vä­hen­ty­neet.

La­jin kan­nois­sa on kui­ten­kin suu­ria vuo­sit­tai­sia vaih­te­lui­ta, jot­ka joh­tu­vat Af­ri­kas­sa si­jait­se­vien tal­veh­ti­mi­sa­lu­ei­den kui­vuu­des­ta ja Suo­men ke­sä­säis­tä poi­ka­sai­kaan. Vii­me ke­vää­nä pu­na­rin­nat kär­si­vät myö­häi­ses­tä ta­ka­tal­ves­ta, mut­ta suu­ri osa lep­pä­lin­nuis­ta ei sil­loin vie­lä eh­ti­nyt Suo­meen.

Jo van­ha kan­sa tun­nis­ti lep­pä­lin­nun, mut­ta pe­lon­se­kai­sin tun­tein. Lin­nun vä­ri­tys yh­dis­tet­tiin pu­na­tau­tiin ja tu­leen, jot­ka uh­ka­si­vat kar­jaa ja asu­muk­sia. Kuo­le­man­lin­tu on­kin la­jin yk­si ni­mi­tys kan­san­pe­rin­tees­sä.

Mark­ku Paak­ki­nen

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely