JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
Uusikaupunki
25.8.2023 12.40

Lähetystori Ugissa rauhan ja sovinnon puolesta

Vak­ka-Suo­men seu­ra­kun­tien yh­tei­nen Lä­he­tys­to­ri jär­jes­te­tään la 2.9. klo 10–14 Uu­den­kau­pun­gin to­ril­la jo 38. ker­ran. Lä­he­tys­to­ri on tä­män ke­sän vii­mei­nen Tul to­ril -tee­ma­to­ri.

Tä­män vuo­den lä­he­tys­to­ria vie­te­tään rau­han ja so­vin­non tee­mo­jen ym­pä­ril­lä.

Pe­rin­tei­ses­sä to­ri­ta­pah­tu­mas­sa myyn­ti­ko­juis­ta löy­tyy syk­syn sa­toa, ko­ti­ruo­kaa, lei­von­nai­sia ja kä­si­töi­tä. Li­säk­si myyn­nis­sä let­tu­ja, voh­ve­lei­ta ja gril­li­mak­ka­raa lä­he­tys­työn hy­väk­si. Lä­he­tys­to­rin tuot­to oh­ja­taan seu­ra­kun­tien ni­mik­ko­koh­tei­siin ja pika-ar­von­nan tuot­to Suo­men Lä­he­tys­seu­ran Ta­saus-ke­räyk­seen.

Lä­he­tys­to­ril­le on saa­tu vie­rai­li­joi­ta ja ter­vei­siä eri puo­lil­ta maa­il­maa ja eri lä­he­tys­jär­jes­töis­tä. Tänä vuon­na lä­he­tys­ken­tän ter­vei­set tu­le­vat Suo­men Lä­he­tys­seu­ras­ta, jos­ta vie­rai­li­jak­si saa­puu Lars Pa­ju­nie­mi ker­to­maan lä­he­tys­ken­til­lä teh­tä­väs­tä työs­tä. Li­säk­si Kat­ja Pih­la­ja­mä­ki esit­te­lee Me­di­a­lä­he­tyk­sen Toi­voa nai­sil­le -työ­tä.

Mu­siik­ki on joka vuo­si tär­keä osa Lä­he­tys­to­ria. Tänä vuon­na mu­siik­kia to­ril­le tuo­vat Uu­den­kau­pun­gin seu­ra­kun­nan kant­to­ri Han­na Pish­ro sekä Lah­ja Pa­ve­la las­ten kuo­ron kans­sa.

Lä­he­tys­to­rin oh­jel­ma al­kaa klo 9.45 aa­mu­har­tau­del­la, jon­ka pi­tää eläk­keel­lä ole­va Py­hä­maan kap­pa­lai­nen Ju­ha­ni Ka­pi­ai­nen. Os­tok­sia voi teh­dä jo noin klo 9 al­ka­en.

Lä­he­tys­to­rin jär­jes­tä­vät Uu­den­kau­pun­gin, Ka­lan­nin, Py­hä­maan ja Lo­ka­lah­den kap­pe­li­seu­ra­kun­nat, Lai­ti­lan, Py­hä­ran­nan, Tai­vas­sa­lon, Veh­maan ja Kus­ta­vin seu­ra­kun­nat.

Lä­he­tys­to­ril­la voi tu­kea lä­he­tys­työ­tä myös lah­joit­ta­mal­la myy­tä­väk­si syk­syn sa­toa, me­hu­ja, hil­lo­ja, kä­si­töi­tä ja lei­von­nai­sia. Lei­von­nai­siin tu­lee kir­ja­ta tie­dot kai­kis­ta käy­te­tyis­tä ai­nek­sis­ta, päi­väys mil­loin lei­vot­tu sekä on­ko vä­hä­lak­too­si­nen, lak­too­si­ton tai glu­tee­ni­ton.

Seu­ra­kun­nat vas­taa­not­ta­vat lah­joi­tus­ta­va­raa en­nen ta­pah­tu­maa, mut­ta lah­joi­tuk­set voi toi­mit­taa myös suo­raan to­ril­le lau­an­tai­aa­mu­na 2.9. Tar­kem­mat ajat ja li­sä­tie­dot saa omas­ta seu­ra­kun­nas­ta.