JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kirjan kansien välissä on satojen lintuharrastajien työn tulos.

Kirjan kansien välissä on satojen lintuharrastajien työn tulos.

Kulttuuri
23.11.2022 16.00

Kuusi vuosikymmentä lintu­tut­ki­musta yksissä kansissa

Pa­rais­ten Korp­poon ul­ko­saa­ris­tos­sa si­jait­se­val­la Jur­mon saa­rel­la on tut­kit­tu lin­tu­jen muut­toa 60 vuo­den ajan. Sa­dat lin­tu­har­ras­ta­jat ovat työs­ken­nel­leet ase­mal­la pal­kat­ta ja kir­jan­neet kym­me­nien tu­han­sien päi­vien ai­ka­na ha­vain­to­ja mil­joo­nis­ta lin­tu­yk­si­löis­tä.

Nyt lin­tu­a­se­mal­la ke­rät­ty tie­to on koot­tu yk­siin kan­siin. Tu­run Lin­tu­tie­teel­li­sen Yh­dis­tyk­sen jul­kai­se­ma 432-si­vui­nen Jur­mon lin­nut -kir­ja ker­too lin­nus­tos­sa ta­pah­tu­vis­ta muu­tok­sis­ta, Jur­mon saa­res­ta ja lin­tu­a­se­ma­toi­min­nas­ta.

Kir­jan ovat kir­joit­ta­neet Kim Kunt­ze, Juha Ky­län­pää, Esa Le­hi­koi­nen, Wil­li­am Vel­ma­la, Os­mo Ki­vi­vuo­ri ja Ina Tir­ri.

– Jur­mon lin­tu­la­jien kir­jo on Suo­men rik­kaim­pia: tänä syk­sy­nä ha­vait­tiin saa­ren 319. lin­tu­la­ji. Li­säk­si saa­ri on ku­van­kau­nis ja kul­ku­yh­tey­det ovat hy­vät ym­pä­ri vuo­den. Nämä yh­des­sä viih­tyi­sän lin­tu­a­se­ma­ra­ken­nuk­sen kans­sa te­ke­vät Jur­mos­ta hou­kut­te­le­van ret­ki­koh­teen ja ihan­teel­li­sen pai­kan pit­kä­ai­kai­seen lin­nus­ton seu­ran­taan, ker­too kir­jan pää­toi­mit­ta­ja Kim Kunt­ze.

 Lin­tu­a­se­mal­la las­ke­taan lin­nut päi­vit­täin sa­moil­la me­ne­tel­mil­lä. Näin syn­ty­vä ai­neis­to ker­too pait­si lin­tu­jen muu­tos­ta, pe­si­mi­ses­tä ja tal­veh­ti­mi­ses­ta, myös pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä ta­pah­tu­vis­ta muu­tok­sis­ta lin­tu­kan­nois­sa ja muu­ton ajoit­tu­mi­ses­sa.

Jur­mon ai­ka­sar­jat ovat Suo­men mit­ta­puul­la huo­mat­ta­van pit­kiä, ja nii­tä on hyö­dyn­net­ty tut­ki­muk­ses­sa eten­kin Tu­run yli­o­pis­tos­sa.

– Eli­nym­pä­ris­tö­jen hei­ken­ty­mi­nen ja il­mas­ton­muu­tos nä­ky­vät Jur­mon kaut­ta muut­ta­vien lin­tu­jen mää­ris­sä ja vuo­den­kier­ron ajoit­tu­mi­ses­sa, Kunt­ze ker­too.

Eri­tyi­ses­ti mo­net maa­ta­lou­sym­pä­ris­tö­jen, soi­den ja tun­tu­rien la­jit ovat taan­tu­neet. Esi­mer­kik­si vie­lä pa­ri­kym­men­tä vuot­ta sit­ten ta­val­lis­ta pel­to­sirk­kua ei ha­vai­ta enää joka vuo­si.

Useim­pien Af­ri­kas­sa tal­veh­ti­vien la­jien kan­nan­ke­hi­tys on mur­heel­li­nen. Al­li, pul­mu­nen ja mo­net muut poh­joi­set la­jit taan­tu­vat. Sen si­jaan har­maa­hai­ka­ran ja si­ni­ti­ai­sen kal­tai­set ete­läi­set la­jit run­sas­tu­vat.

 Pai­kal­li­ses­ti nä­ky­vim­mät muu­tok­set ovat me­ri­kot­kan run­sas­tu­mi­nen ja haah­ka­mää­rien ro­mah­dus. Ase­man al­ku­ai­koi­na me­ri­kot­ka näh­tiin har­voin, ny­ky­ään jopa kym­me­niä päi­väs­sä.

Ai­em­min sa­doit­tain pe­si­nyt haah­ka on puo­les­taan ka­don­nut Jur­mon saa­ren pe­si­mä­la­jis­tos­ta. Pe­si­mä­lin­nus­tos­ta ovat hä­vin­neet myös ka­ri­kuk­ko ja niit­ty­kir­vi­nen.

 

Kuu­den vuo­si­kym­me­nen ai­ka­na ei ole muut­tu­nut pel­käs­tään lin­nus­to, vaan myös har­ras­ta­jat. Mie­tois­lai­nen Os­mo Ki­vi­vuo­ri, yk­si ase­man pe­rus­ta­jis­ta, to­te­aa lin­tu­a­se­ma­toi­min­nan ta­voit­teen sil­ti py­sy­neen sa­ma­na.

– Ta­voit­tee­na oli alus­ta al­ka­en laa­duk­kaan tie­teel­li­sen ai­neis­ton ke­rää­mi­nen. Al­ku­vuo­si­na ase­mal­la kävi lä­hin­nä kou­lu­poi­kia ja opis­ke­li­joi­ta, jo­ten lin­tu­jen ha­vain­noin­nin lo­mas­sa hei­tet­tiin kei­häs­tä ja pe­lat­tiin jal­ka­pal­loa. Ha­vain­noi­jien kes­ki-ikä nou­si vä­hi­tel­len, ja toi­min­ta va­kiin­tui ny­kyi­sen kal­tai­sek­si 1970-lu­vul­la. Ny­ky­ään ha­vain­noin­tia on lä­hes päi­vit­täin ym­pä­ri vuo­den.