JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
30.3.2023 15.14

Kirjastoille avustuksia

Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­tot ovat myön­tä­neet kir­jas­to­jen alu­eel­li­seen ja pai­kal­li­seen ke­hit­tä­mi­seen avus­tuk­sia 1,9 mil­joo­naa eu­roa 94 eri hank­keel­le. Avus­tus­ha­ke­muk­sia saa­tiin yh­teen­sä 111. Ha­ke­mus­ten mää­rä kas­voi edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na, mut­ta ko­ro­na­pan­de­mi­aa edel­tä­vään ai­kaan ei ha­ke­mus­ten mää­räs­sä vie­lä yl­let­ty.

Kus­ta­vin kun­nal­le myön­net­tiin 7000 eu­roa Kir­joi­te­taan koi­ral­le Kus­ta­vis­sa -hank­kee­seen. Kus­ta­vin kir­jas­to käyn­nis­tää hank­keen, jos­sa pai­kal­li­sen ala-as­teen op­pi­laat sekä ke­sä­kus­ta­vi­lai­set lap­set kir­joit­ta­vat koi­ra-tee­maan so­pi­via fik­tii­vi­siä teks­te­jä. Han­ke edis­tää las­ten luku-, tun­ne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja sekä sa­nal­li­sen il­mai­sun ky­ky­jä.

Eläi­na­vus­tei­sen te­ra­pi­an am­mat­ti­lai­sen Maa­rit Haa­pa­saa­ren sekä las­ten­kir­jai­li­ja Vee­ra Vä­hä­maan ke­hit­tä­mä eläi­na­vus­tei­sen sa­na­tai­de­kas­va­tuk­sen me­ne­tel­mä in­nos­taa kir­jal­li­sen ja sa­nal­li­sen il­mai­sun pa­riin.

Mas­kun kun­nal­le myön­net­tiin 5000 eu­ron avus­tus Pol­kai­se ulos kir­jas­tos­ta -hank­kee­seen.

Hank­kees­sa kir­jas­to­pal­ve­lut jal­kau­tuu säh­kö­ta­va­ra­pyö­räl­lä lä­hiym­pä­ris­töön edis­tä­mään lu­ku­har­ras­tus­ta. Pyö­rän avul­la kir­jas­ton pal­ve­lu­jen saa­vu­tet­ta­vuut­ta laa­jen­ne­taan ym­pä­ri kun­taa ja li­sä­tään kun­ta­lais­ten vä­lis­tä ta­sa­ver­tai­suut­ta.

Tu­run kir­jas­tol­le myön­net­tiin 30 000 eu­ron avus­tus Vas­ki-kir­jas­to­jen yh­tei­seen hank­kee­seen Vas­ki-yh­tei­sös­tä roh­keut­ta.

Hank­keen ta­voit­tee­na on vah­vis­taa vuo­ro­vai­kut­teis­ta asi­a­kas­pal­ve­lua kir­jas­tois­sa ja li­sä­tä pal­ve­lu­muo­toi­lun osaa­mis­ta kir­jas­tois­sa. Hank­keen tu­lok­se­na laa­di­taan kir­jas­to­koh­tai­set toi­men­pi­de­suun­ni­tel­mat, joi­den avul­la pois­te­taan vuo­ro­vai­kut­tei­sen asi­a­kas­pal­ve­lun es­tei­tä.