JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Henrik Hurme ja Alina Virtanen haluavat kannustaa kaikkia lukemaan juuri sitä, mitä itse haluaa.

Henrik Hurme ja Alina Virtanen haluavat kannustaa kaikkia lukemaan juuri sitä, mitä itse haluaa.

Veera Saukkonen

Kulttuuri
Mynämäki
15.7.2021 10.00

Kesän makeimmassa lukuhaasteessa jäätelön syönti on etusijalla

Kii­sa Rip­ps­tein

Mitä saa ai­kaan, kun yh­dis­tää jää­te­lön syö­mi­sen ja lu­ku­het­ken? En­ti­set my­nä­mä­ke­läi­set, ny­kyi­set tur­ku­lai­set, Ali­na Vir­ta­nen ja Hen­rik Hur­me poh­ti­vat asi­aa, ja lop­pu­tu­lok­se­na syn­tyi Gläsk­var­ten -lu­ku­haas­te.

– Tar­koi­tuk­se­na on siis yk­sin­ker­tai­ses­ti lu­kea niin kau­an kuin syö jää­te­löä. Lu­ku­haas­teen nimi tu­lee ruot­sin kie­len sa­nois­ta glass eli jää­te­lö, läsa eli lu­kea ja kvart eli vart­ti, Hur­me ker­too.

– Ke­sä­päi­vä­nä voit na­pa­ta esi­mer­kik­si lou­naan jäl­keen jää­te­lön, ja men­nä sik­si ai­kaa lu­ke­maan, Vir­ta­nen li­sää.

Haas­te to­teu­te­taan osa­na Tu­run kau­pun­gin Suun­taa lu­ke­mi­seen! -lu­ku­tai­top­ro­jek­tia. Vir­ta­nen suo­rit­ti Hur­meen koor­di­noi­mas­sa hank­kees­sa har­joit­te­lua opin­to­jaan var­ten, jon­ka jäl­keen he päät­ti­vät vie­lä jat­kaa yh­teis­työ­tä lu­ku­haas­teen mer­keis­sä.

– Lu­ku­tai­top­ro­jek­tis­sa py­ri­tään edis­tä­mään las­ten lu­ku­tai­toa. Jo­kai­nen lu­ke­va ai­kui­nen on esi­ku­va lu­ke­val­le lap­sel­le, hank­keen lu­ku­koor­di­naat­to­ri­na toi­mi­va Hur­me to­te­aa.

Mitä sit­ten lu­kea, kun jää­te­lö­ma­ku on va­lit­tu? Sen saat päät­tää ihan it­se.

– Ha­lu­am­me ko­ros­taa, et­tä tar­koi­tuk­se­na on lu­kea jo­tain juu­ri sel­lais­ta, joka it­seä kiin­nos­taa. "Kir­ja" voi ol­la ro­maa­ni, ää­ni­kir­ja tai vaik­ka­pa Vak­ka-Suo­men Sa­no­mat, Hur­me to­te­aa.

– Lu­ku­haas­te kan­nus­taa lu­ke­maan niin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä kuin vain on mah­dol­lis­ta. Jos va­lit­tu kir­ja ei ole­kaan mie­lei­nen, sen voi seu­raa­vaa jäts­ki­het­keä var­ten vaih­taa, Vir­ta­nen sa­noo.

Gläsk­var­ten -haas­te löy­tyy myös Fa­ce­boo­kis­ta. Koko ke­sän kes­tä­vän haas­teen ajan osal­lis­tu­jat voi­vat käy­dä jul­kai­se­mas­sa ta­pah­tu­ma­sei­näl­le ku­via jää­te­lös­tään ja va­lit­se­mas­taan kir­jas­ta.

– Jul­kai­se­mi­nen ei tie­ten­kään ole pa­kol­lis­ta, mut­ta siel­lä ra­ken­nam­me yh­tei­söä, joka kan­nus­taa lu­ke­maan ja in­nos­tu­maan sii­tä, Vir­ta­nen li­sää.

– Kai­kil­la ei edes ole so­si­aa­lis­ta me­di­aa, jo­ten toi­vom­me, et­tä lu­ku­haas­te le­vi­ää myös työ­pai­koil­la, per­heis­sä ja ka­ve­ri­po­ru­kois­sa, hän jat­kaa.

Gläsk­var­ten -kon­sep­tin ide­an kek­si sat­tu­mal­ta vii­me ke­sä­nä lu­ku­lä­het­ti­läs Aman­da Au­das-Kass.

– Aman­da per­hei­neen päät­ti ai­na lou­naan jäl­keen syö­dä yh­des­sä jää­te­löt. Jo­kai­nen kävi nap­paa­mas­sa pa­kas­ti­mes­ta jää­te­lön, ja va­lit­si jo­tain lu­et­ta­vaa. Sit­ten he viet­ti­vät yh­des­sä ai­na­kin var­tin kes­tä­neen lu­ku­het­ken, Hur­me ker­too.

– Pik­ku­hil­jaa lu­ku­het­ket pi­te­ni­vät ja pi­te­ni­vät, ja pian he saat­toi­vat huo­maa­mat­taan upo­ta kir­joi­hin­sa pi­dem­mäk­si­kin ai­kaa. Lu­ke­mis­ta ei sil­ti tar­vit­se suo­rit­taa, vaan jo­kai­nen lu­kee juu­ri niin kau­an, kuin par­haal­ta tun­tuu, Hur­me jat­kaa.

– Syk­syl­lä voi­sim­me jat­kaa haas­tet­ta esi­mer­kik­si kläsk­var­te­ni­na, jol­loin jää­te­lö vaih­tuu kah­viin, Vir­ta­nen hy­myi­lee.